logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Regulamin sklepu

(regulamin obowiązujący od dnia 18.10.2019 r.)

Wstęp

Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Adama Mickiewicza 36, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004.

§ 1. Definicje

Nabywca - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie.
Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)
Użytkownik - każda osoba, która korzysta ze Sklepu lub Zasobów.
Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.taxopedia.pl.
Sprzedawca - podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep.
Pośrednik - dostawca usług mobilnych DigitalVirgo.
Logowanie - wprowadzenie Danych identyfikacyjnych.
Dane identyfikacyjne - nazwa użytkownika i hasło, a w przypadku zakładania Konta także adres e-mail. Nazwa użytkownika i hasło ustalane jest przez Użytkownika w procesie zakładania Konta w Sklepie.
Konto - indywidualne Konto Użytkownika w Sklepie założone w wyniku procesu rejestracji.
Abonament - prawo do korzystania z określonych Zasobów.
Zasoby - baza wiedzy, w skład której wchodzą m.in. akty prawne, materiały redakcyjne (pojedyncze lub kompleksowe artykuły), filmy instruktażowe, wzory formularzy, broszurki, wskaźniki i limity oraz inne materiały poświęcone tematyce podatkowej/rozliczeń rocznych.
Kod dostępu - klucz odblokowujący w formie ciągu znaków, który Nabywca otrzymuje na wskazany w Zamówieniu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, pozwalający na korzystanie z Zasobów.
Dostawa - przesłanie przez Sprzedawcę lub Pośrednika Nabywcy drogą elektroniczną lub poprzez usługi mobilne (e-mail, SMS) Kodu dostępu.
Umowa - umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.).
Zamówienie - oświadczenie woli Nabywcy zmierzające do zawarcia Umowy. Sposób dokonywania Zamówienia określa § 5 Regulaminu.
Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Sklep działa pod adresem: www.taxopedia.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierania Umów.
3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Microsoft Edge (43+), Mozilla Firefox (68+), najnowsza dostępna wersja Google Chrome (77+), oraz przez urządzenia mobilne z oprogramowaniem zaktualizowanym do najnowszych wersji.
4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies, Regulaminu usługi SMS.
5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Informacje podane w Sklepie (w szczególności dotyczące cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. Sprzedawca ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia Zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 Kodeksu cywilnego.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowego asortymentu do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Sprzedawca prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie asortymentu oraz jego cenie. Zaistniałe wątpliwości Nabywca może wyjaśnić, pisząc na adres: siedlce@ips-infor.com.pl lub kontaktując się telefonicznie: 500 600 706.

§ 3. Rodzaje i zakres usług

1. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu świadczy usługi polegające na:
a) zawieraniu Umowy na korzystanie z prezentowanych Zasobów;
b) prowadzeniu Konta.
2. Sprzedawca oświadcza, że jest twórcą Zasobów, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie mają wad prawnych.
3. Prawo dostępu do Zasobów można uzyskać poprzez Zamówienie:
a) Abonamentu za dany rok podatkowy (np. PITopedia 2018) – bezterminowy dostęp do Zasobów za dany rok podatkowy;
b) Abonamentu na 24 godziny - 24 godzinny dostęp do Zasobów liczony od momentu wprowadzenia Kodu dostępu;
c) Abonamentu na 12 godzin - 12 godzinny dostęp do Zasobów liczony od momentu wprowadzenia Kodu dostępu;
d) dostępu do pojedynczego materiału redakcyjnego – dostęp do tego artykułu na 90 dni liczony od momentu wprowadzenia Kodu dostępu. Kod dostępu musi być wykorzystany w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

§ 4. Zakładanie konta

1. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta.
2. Konto jest niezbędne do korzystania z zakupionego Abonamentu.
3. W przypadku zakupu Kodu dostępu do pojedynczego materiału redakcyjnego za pomocą SMS nie jest wymagane posiadanie Konta.
4. Rejestracja Konta odbywa się pod adresem: www.taxopedia.pl/konto.
5. W procesie rejestracji Konta Użytkownik podaje nazwę użytkownika i adres e-mail, ustala własne indywidualne hasło składające się z przynajmniej 6 znaków (litery i cyfry) oraz składa oświadczenie, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności, Polityki plików cookies i je akceptuje, a także wyraża zgodę na przetwarzanie Danych identyfikacyjnych przez Sprzedawcę.
6. Warunkiem ukończenia rejestracji jest weryfikacja adresu e-mail Użytkownika. Odbywa się ona poprzez kliknięcie przez Użytkownika w specjalnie spreparowany link w liście wysłanym na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail lub poprzez wpisanie otrzymanego na ten adres e-mail kodu potwierdzającego.
7. Po Zalogowaniu Użytkownik wpisuje Kod dostępu, który otrzymał od Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia.
8. Do Konta przyporządkowany jest tylko jeden Użytkownik. Nie ma możliwości jednoczesnego Logowania się na kilku urządzeniach przy wykorzystaniu tych samych Danych identyfikacyjnych.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Danych identyfikacyjnych osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika Danych identyfikacyjnych.
10. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5. Zasady składania Zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez:
a) dodanie asortymentu do koszyka i dokonanie płatności przez Przelewy24 (Zamówienie z obowiązkiem zapłaty);
b) dokonanie wpłaty na jedno z kont bankowych Sprzedawcy podane w zakładce Sklep ze wskazaniem tytułu przelewu;
c) przesłanie Zamówienia na jeden z adresów e-mail podanych w zakładce Sklep;
d) wysłanie SMS-a o wskazanej treści.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania niewłaściwych danych podczas składania Zamówienia.
4. Nabywca może anulować złożone Zamówienie, nie później niż do momentu Dostawy Kodu dostępu do Nabywcy (nie dotyczy Zamówienia składanego SMS-em o wskazanej treści).

§ 6. Wykonanie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonego przez Nabywcę Zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 Regulaminu.
2. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba i adres oddziału Sprzedawcy.
3. Realizacja Zamówienia odbywa się poprzez Dostawę Kodu dostępu do Nabywcy drogą elektroniczną lub poprzez usługi mobilne (e-mail, SMS).
4. Czas realizacji Zamówienia:
a) w przypadku płatności przez Przelewy24 - od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 w terminie do 1. dnia roboczego od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. Zamówienie złożone w piątek po godzinie 15:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
Regulamin płatności serwisu Przelewy24 informuje m.in.:
„5) Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Użytkownika oraz system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.”,
„11) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku:
a) weryfikacji Płatności zgodnie z postanowieniami ust. 15 niniejszego Paragrafu,
b) nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się przez Użytkownika podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.”,
„15) Transakcja o statusie Weryfikowana podlega ocenie na podstawie kryteriów ustalonych przez PayPro w związku ze środkami bezpieczeństwa finansowego stosowanymi w celu zapobiegania oszustwom, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czas weryfikacji może trwać do końca Dnia roboczego następującego po dniu odnotowania Płatności w Serwisie. W przypadku weryfikacji pozytywnej Płatność zostanie udostępniona Akceptantowi Natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej przekazana do zwrotu na rachunek Płatnika lub zatrzymana celem podjęcia przez właściwe organy dalszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.”;
b) w przypadku przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy - od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 w terminie do 1. dnia roboczego od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku zaksięgowania zapłaty w piątek go godzinie 15:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym;
c) w przypadku przesłania Zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy - od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 w terminie do 1. dnia roboczego od daty wpłynięcia Zamówienia. Zamówienie złożone w piątek po godzinie 15:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będzie przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym;
d) w przypadku wysłania SMS-a o wskazanej treści – realizacja Zamówienia odbywa się przez Pośrednika (patrz Regulamin usługi SMS).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia w późniejszym terminie nie dłuższym niż wynika to z art. 5431 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

§ 7. Faktury

1. Nabywca składając Zamówienie poprzez przedpłatę za pośrednictwem Przelewy24, na konto bankowe Sprzedawcy lub e-mail zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących zawarcie Umowy.
2. Dane do faktury:
a) w przypadku płatności Przelewy 24 – należy uzupełnić w formularzu zamówienia;
b) w przypadku przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy - należy wysłać na e-mail oddziału, na konto bankowe którego dokonano wpłaty;
c) w przypadku Zamówienia e-mail – należy podać w jego treści.
3. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Nabywcę adres e-mail.
4. Termin płatności za fakturę nie może być dłuższy niż 30 dni.

§ 8. Prawa autorskie

1. Sprzedawca zachowuje wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Zasobów, do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej oraz logotypów. Podlegają one ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz konwencji międzynarodowych.
2. Zabronione jest kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie Zasobów (szczególnie treści będących przedmiotem praw autorskich), w tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechnianie w inny sposób, a także udostępnianie osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Nabywcy i Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką plików cookies.
2. Transmisja danych w Sklepie zabezpieczona jest poprzez protokół SSL.

§ 10. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

1. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji (tj. o odstąpieniu od niniejszej Umowy) w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Oświadczenie należy przesłać do Sprzedawcy:
a) w postaci elektronicznej: na adres e-mail oddziału, w którym dokonano Zamówienia lub
b) w postaci papierowej: na adres IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka, 08-119 Siedlce, ul. Adama Mickiewicza 36.
Przykładowe wzory oświadczeń na dole strony.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę oświadczenia przed jego upływem.
4. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
5. Pkt 1 tego paragrafu nie dotyczy Zamówienia dokonywanego poprzez wysłanie SMS-a o wskazanej treści. Zgodnie z art. 38 § 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.) świadczenie usług, jeżeli zostało wykonane w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia od umowy, w związku z czym prawo to zostaje w stosunku do Nabywcy wyłączone.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dezaktywuje Abonament na Koncie Nabywcy.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w ciągu 14 dni na numer rachunku bankowego Nabywcy wskazanego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 11. Procedura reklamacyjna

1. Nabywca może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Zasobów i funkcjonowaniem Konta.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Nabywcy umożliwiające kontakt;
b) rodzaj Umowy, której reklamacja dotyczy;
c) zarzuty Nabywcy;
d) okoliczności uzasadniające reklamację Nabywcy;
e) ewentualnie żądany przez Nabywcę sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
3. Reklamacje należy wysłać na adres e-mail oddziału, w którym zostało złożone Zamówienie.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Nabywca otrzyma na adres e-mail.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Nabywca będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się z wnioskiem do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2019 poz. 1668);
b) zwrócenie się z wnioskiem do sądu polubownego o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2019 poz. 1668);
c) złożenie skargi poprzez platformę do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich udostępnioną przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. Skorzystanie z wyżej wymienionych możliwości ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
3. Informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl. Bezpłatną pomoc w tym zakresie można uzyskać od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

§ 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu (w tym dostępu do Konta) z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy, okresowych konserwacji urządzeń informatycznych lub działań osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie, dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
2. Zasoby dostępne w Sklepie mają charakter ogólny i poglądowy oraz nie stanowią wykładni prawa.
3. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie Zasoby były prawdziwe i wyczerpujące dany temat. Ponieważ Zasoby są tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie są wolne od błędów (np. wynikających z ich nieaktualności) i posiadają braki w kompletności. Z tego powodu Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne będące skutkiem użycia tych informacji.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umów międzynarodowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedawcę z Nabywcą Umowy.
3. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Nabywca/Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu. Nastąpi to nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku gdy Nabywca/Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
4. Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawierane na czas określony, tj. dostęp do Zasobów na określony czas zgodnie z § 3 Regulaminu, wygasają samoistnie w związku z upływem czasu na jaki zostały zawarte. W przypadku umowy bezterminowej (m.in. dotyczącej Abonamentu na dany rok podatkowy) każda ze stron może wypowiedzieć ją wysyłając oświadczenie na adres e-mail w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, umowa wygasa po zakończeniu procedury opisanej w § 10 Regulaminu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia w każdym momencie, bez podania przyczyny działania Sklepu, a tym samym dostępu do Zasobów.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka.


Przykładowe wzory oświadczeń o odstąpieniu od umowy:

Powered by ProcessWire CMS