logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Adama Mickiewicza 36, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004 (zwany dalej IPS).
 2. Przy zawieraniu Umowy i zakładaniu Konta pozyskiwane są m.in. dane osobowe:
  1. nazwa firmy/nazwisko i imiona Nabywcy;
  2. nazwisko i imiona zamawiającego;
  3. adres Nabywcy, w tym korespondencyjny;
  4. numer kontaktowy oraz adres e-mail;
  5. numer NIP;
  6. nazwa Użytkownika.
  Dane te są przetwarzane w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, a także w okresie aktywności Konta.
 3. Dane wymienione w pkt. 2 niezbędne są do:
  1. wykonania Umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, np. zapytanie ofertowe;
  2. utworzenia Konta, a tym samym umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z wykupionego dostępu do Zasobów na podstawie wcześniej wyrażonej zgody;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego, np. w celu wystawienia i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów, np. w celu działań windykacyjnych, egzekucji roszczeń, odpowiedzi na pytania od klientów, udzieleniu informacji o dostępie do Zasobów, wsparcia obsługi klienta, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień na wewnętrzne potrzeby IPS, przygotowania ofert.
  Przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane poprzez profilowanie tj. w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji np. co do przedstawienia oferty na podstawie otrzymanej zgody lub w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów (np. marketing bezpośredni).
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do bycia zapomnianym - czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania;
  5. prawo do przenoszenia danych - czyli prawa uzyskania kopii swoich danych osobowych lub przekazanie ich wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo do sprzeciwu - czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do wycofania zgody - czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane;
  8. prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - czyli prawo do niewyrażania zgody na to, aby dane osobowe były wykorzystywane do celów podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  Powyższe prawa można realizować, wysyłając wniosek na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl lub adres siedziby Administratora.
  Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3 mogą być one przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych produktów, bankom, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług mobilnych, dostawcom poczty elektronicznej, podmiotom działającym na zlecenie IPS (np. pośredniczącym w sprzedaży licencji) na podstawie umów cywilnoprawnych, firmie prowadzącej usługi w zakresie rachunkowości, organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędowi Skarbowemu).
 6. IPS jako Administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)

Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Pliki cookies używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego oraz zarządzania koszykiem Użytkownika i Kontem Użytkownika, w tym przechowywania jego preferencji.
 5. Usuwanie plików cookies: każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Powered by ProcessWire CMS