logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

WYDATKI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA SIECI INTERNET

Osoby uprawnione do skorzystania z odliczenia
Z ulgi można korzystać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe.
 (...)2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
Jeśli podatnik:korzystał z ulgi na Internet w rozliczeniach za rok (lata) poprzedzający(-e) rok ubiegły np.tak----odliczenie NIE przysługuje
-tak--tak
---taktak
korzystał z ulgi na Internet tylko w rozliczeniu za rok ubiegły----takodliczenie przysługuje tylko w rozliczeniach składanych za 2020 r.
NIE korzystał z ulgi na internet-----odliczenie przysługuje w rozliczeniach składanych za 2020 r. i 2021 r. lub w rozliczeniach składanych za dowolne dwa następne lata podatkowe następujące bezpośrednio po sobie

Podatnik może skorzystać z odliczenia, jeśli dodatkowo spełnia następujące warunki:
- ponosił wydatki z tyt. użytkowania sieci Internet,
- posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na Internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi), dane identyfikujące sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi, kwotę zapłaty (za dowód można uznać zatem: faktury VAT, rachunki, potwierdzenie przelewu oraz każdy inny dowód wpłaty zawierający wymienione dane).

Za dowód można również uznać faktury przesyłane drogą elektroniczną oraz rachunki przesyłane drogą elektroniczną. Jeżeli podatnik posiada fakturę lub rachunek, a dokumenty te nie zawierają informacji, że faktura (rachunek) zostały zapłacone powinien posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np. potwierdzenie przelewu bankowego (również poprzez Internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.

Jeśli podatnik oprócz dostępu do Internetu korzysta z innych usług od danego dostawcy np. telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego wówczas z dokumentu potwierdzającego wydatek musi wynikać kwota wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet. Brak takiego wyszczególnienia powoduje, że ulga nie przysługuje.

Dokument potwierdzający poniesiony wydatek powinien również zawierać datę płatności. Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym - oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2021 r. za usługę z grudnia 2020 r. nie podlegają odliczeniu w zeznaniu składanym za 2020 r., można ją będzie odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2021 r.

Odliczeniu podlega cała kwota wskazana do zapłaty czyli kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Dane osobowe na dokumencie muszą być zgodne z danymi osoby, która będzie dokonywać odliczenia. Nie można dokonać odliczenia wydatków, jeśli faktura została wystawiona na osobę trzecią. W przypadku małżonków, jeśli każdy z nich chce skorzystać z odliczenia to na fakturze powinny znajdować się dane identyfikacyjne zarówno męża, jak i żony. Brak takiego rodzaju dokumentu pozbawia jednego z małżonków skorzystania z odliczenia. Dotyczy to zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i opodatkowujących swoje dochody wspólnie z małżonkiem (źródło: odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra na interpelację nr 16754 w sprawie ulgi internetowej w podatku dochodowym od osób fizycznych). Zdarzają się jednak orzeczenia sądów uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Bezpieczniejsze jest jednak posiadanie faktury zawierającej dane obojga małżonków, w przeciwnym wypadku dokonane odliczenie może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Wydatki podlegające odliczeniu
Ulga internetowa związana jest z korzystaniem sieci Internet. Wydatkami podlegającymi odliczeniu są wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet niezależnie od miejsca oraz formy dostępu do Internetu. Są to wydatki związane z użytkowaniem Internetu np. w kafejce internetowej, w miejscu zamieszkania przez stałe łącze, bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Uwaga: Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem oraz serwis i obsługę techniczną sieci.

Kwota przysługującego odliczenia
Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika.

Sposób dokonania odliczenia
Ulga podlega odliczeniu od:
- dochodu podlegającego opodatkowaniu wg skali podatkowej,
- przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet nie podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu przedsiębiorstwa w spadku.
Uwaga: Jeżeli podatnik uzyskuje jednocześnie przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym i dochody opodatkowane wg skali to może dokonać wyboru w ramach, którego dochodu / przychodu dokona odliczenia; ważne aby ta sama kwota (część) ulgi nie została odliczona dwukrotnie tzn. raz od przychodu opodatkowanego ryczałtem i drugi raz od dochodu opodatkowanego wg skali podatkowej.

Odliczeniu podlegają wydatki, które:
- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Uwaga: kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Przykłady:
I.
Podatnik rozlicza się wspólnie z małżonką. W roku podatkowym za korzystanie z usług internetowych wystawiono faktury VAT na kwotę 1200 zł. Umowa dostępu do Internetu została zawarta z obojgiem małżonków, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki zostały również wystawione na imię obojga małżonków. W przedstawionej sytuacji każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia od dochodu w ramach odrębnego limitu. Ważne jest jednak, aby tej samej kwoty nie odliczyć dwa razy.
Ponieważ podatnicy ponieśli wydatek w wysokości 1200 zł, więc każdy z nich może odliczyć w ramach swojego limitu połowę tej kwoty, czyli mąż 600 zł i żona 600 zł; mogą też przyjąć inną proporcję, ważne aby kwota odliczeń nie przekroczyła kwoty poniesionych wydatków i limitu odliczenia np. mąż 700 zł a żona 500 zł.

II.
W roku podatkowym podatnik korzystał z Internetu w kafejce internetowej oraz we własnym domu. Wydatki z tytułu korzystania z Internetu w kafejce wyniosły 300 zł, a w domu 420 zł z czego 80 zł to koszty instalacji. Podatnik może odliczyć od dochodu kwotę wysokości 640 zł (bez wydatków poniesionych na instalację sieci).

III.
Małżonkowie zawarli umowę dostępu do Internetu, w której oboje zostali wpisani jako odbiorcy usługi. W roku podatkowym ponieśli wydatki na Internet w kwocie 970 zł. Wskazane wydatki zostały udokumentowane opłaconymi fakturami VAT wystawionymi na imię obojga małżonków. Żona korzystała z ulgi internetowej w zeznaniu za 2011 r. w związku z czym możliwość skorzystania z odliczenia jej nie przysługuje. Mąż nie korzystał wcześniej z tej ulgi w związku z czym może w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r. dokonać odliczenia wydatków na internet w kwocie 760 zł.

IV.
Podatnik w roku podatkowym, za który składane jest rozliczenie ze swojego konta bankowego opłacił fakturę VAT za korzystanie z Internetu. Opłacona faktura była wystawiona na imię i nazwisko jego ojca, który podpisał umowę z dostawcą usługi. Podatnik nie może skorzystać z odliczenia ponieważ nie spełnia warunków uprawniających do ulgi. Aby skorzystać z ulgi osoba dokonująca zapłaty za korzystanie z sieci musi być jednocześnie kupującym tę usługę.

Powered by ProcessWire CMS