logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

DAROWIZNY WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Darowizny wynikające z odrębnych ustaw to darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu. Odlicza się wartość faktycznie dokonanej darowizny.

Prawo odliczenia kwot na cele charytatywno – opiekuńcze wynika z:
- art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347);
- art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1726);
- art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1889);
- art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169);
- art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 43);
- art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1712);
- art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 13);
- art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 14);
- art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1599);
- art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 44);
- art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 483).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Udokumentowanie darowizny
Z ulgi może skorzystać podatnik, który posiada dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:
- w przypadku darowizny pieniężnej - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
- w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Ponadto z przepisów „ustaw kościelnych" możliwość odliczenia uwarunkowana jest posiadaniem dodatkowych dokumentów, tj. pokwitowania odbioru darowizny wystawionego przez obdarowanego (takim dokumentem musi dysponować darczyńca w chwili dokonania odliczenia) oraz sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

Sposób dokonania odliczenia
Wartość przekazanej darowizny może zostać odliczona od:
- dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
- przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga: Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jednocześnie dochody opodatkowane wg skali to może dokonać wyboru w ramach, którego dochodu / przychodu dokona odliczenia; ważne aby ta sama kwota (część) ulgi nie została odliczona dwukrotnie tzn. raz od przychodu opodatkowanego ryczałtem i drugi raz od dochodu opodatkowanego wg skali podatkowej.

W składanym zeznaniu podatkowym podatnik (załącznik PIT/O dołączony do PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-28 lub PIT-28S) odliczając darowiznę wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny oraz dane obdarowanego (nazwę i kraj).

Odliczeniu nie podlegają darowizny zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Powered by ProcessWire CMS