logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.
Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Załącznik nr 21) – obowiązujący w 2020 r.
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego2)
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:   
 a) rośliny ozdobne1 m21200
 b) pozostałe1 m2446
2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2274
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:   
 a) rośliny ozdobne1 m2894
 b) pozostałe1 m2548
4Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2515
5Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:   
 a) kurczęta1 sztuka 16
 b) gęsi1 sztuka134
 c) kaczki1 sztuka 36
 d) indyki1 sztuka 87
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:   
 a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka341
 b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka284
 c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka188
 d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka351
 e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka1494
 f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka250
7Wylęgarnie drobiu:   
 a) kurczęta1 sztuka 01
 b) gęsi1 sztuka 09
 c) kaczki1 sztuka 02
 d) indyki1 sztuka 09
8Zwierzęta futerkowe:   
 a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego4729
 b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2079
 c) tchórzepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1609
 d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2458
 e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego567
 f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego567
9Zwierzęta laboratoryjne:   
 a) szczury białe1 sztuka 15
 b) myszy białe1 sztuka 02
10Jedwabniki – produkcja kokonów1 dm3 35
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina343
12Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek1 m220579
13Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m217147
14Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego1 m28574
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:   
 a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka34293
 b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka7205
 c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka3769
 d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka4288
 e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka1715
 f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki687
 g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka1029
 h) konie rzeźne1 sztuka51442
 i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego41156
 j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3154
 k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego4631
 l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego1715

1) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2420), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2) Normy szacunkowe dochodu rocznego zmieniane są corocznie, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 7 niniejszej ustawy.

Powered by ProcessWire CMS