logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.

Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych sortowane według kolejności artykułów

Powrót


ROZDZIAŁ PIERWSZY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
8)Dz.U.2018.164.1629.68.2) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.
8)Dz.U.2019.153.1495.9.1) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.

Dz.U.2018.164.1629.68.2) Dodany przez art. 68 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.
Dz.U.2019.153.1495.9.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
8)Dz.U.2019.153.1495.9.1) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.

Dz.U.2019.153.1495.9.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

PO ZMIANIE
6)Dz.U.2019.143.1387.3.2b.6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
6)Dz.U.2020.249.2123.1.1.a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

Dz.U.2019.143.1387.3.2b.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a.
Dz.U.2020.249.2123.1.1.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123); wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
6a)Dz.U.2020.249.2123.1.1.b) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

Dz.U.2020.249.2123.1.1.b) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
18a)Dz.U.2018.232.2246.1.1) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51);

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
18a)Dz.U.2018.232.2246.1.1) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51);
18a)Dz.U.2018.232.2246.1.1) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51);Dz.U.2020.250.2127.3)

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2020.250.2127.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127); wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
18c)Dz.U.2018.232.2246.1.1) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
18c)Dz.U.2018.232.2246.1.1) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
18c)Dz.U.2018.232.2246.1.1) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;Dz.U.2020.250.2127.3)

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2020.250.2127.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127); wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
20)Dz.U.2018.164.1629.68.4.a) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
20)Dz.U.2018.232.2244.7.1) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Dz.U.2018.164.1629.68.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.
Dz.U.2018.232.2244.7.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


PO ZMIANIE
20)Dz.U.2018.232.2244.7.1) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Dz.U.2018.232.2244.7.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

PO ZMIANIE
c)Dz.U.2019.143.1387.5a.28.c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)Dz.U.2020.249.2123.1.2.a.1) spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Dz.U.2019.143.1387.5a.28.c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.2.a.1.
Dz.U.2020.249.2123.1.2.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
e)Dz.U.2020.249.2123.1.2.a.2) spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;

Dz.U.2020.249.2123.1.2.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)Dz.U.2008.207.1293);

Dz.U.2008.207.1293) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PO ZMIANIE
24)Dz.U.2019.143.1387.5a.24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)Dz.U.2008.207.1293);
24)Dz.U.2020.130.1065.1.1) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556);

Dz.U.2019.143.1387.5a.24) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1.
Dz.U.2008.207.1293) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Dz.U.2020.130.1065.1.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

PO ZMIANIE
29)Dz.U.2019.143.1387.5a.29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
29)Dz.U.2020.249.2123.1.3.1) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c-e;

Dz.U.2019.143.1387.5a.29) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.3.1.
Dz.U.2020.249.2123.1.3.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

PO ZMIANIE
30)Dz.U.2019.143.1387.5a.30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
30)Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

Dz.U.2019.143.1387.5a.30) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.
Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 i Dz. U. z 2020 r. poz. 288), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
30)Dz.U.2019.143.1387.5a.30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
30)Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

Dz.U.2019.143.1387.5a.30) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.
Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 i Dz. U. z 2020 r. poz. 288), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.

PO ZMIANIE
30)Dz.U.2019.143.1387.5a.30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
30)Dz.U.2020.249.2123.1.3.2) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c-e;
30)Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej, kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, oraz wartość wkładów wspólników w spółce komandytowej i spółce jawnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;


Dz.U.2019.143.1387.5a.30) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.3.2.
Dz.U.2020.249.2123.1.3.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.
Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 i Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i 2123), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
31) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d;

PO ZMIANIE
31)Dz.U.2019.143.1387.5a.31) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d;
31)Dz.U.2020.249.2123.1.3.3) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c-e;

Dz.U.2019.143.1387.5a.31) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.3.3.
Dz.U.2020.249.2123.1.3.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
32) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce;

PO ZMIANIE
32)Dz.U.2019.143.1387.5a.32) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce;
32)Dz.U.2020.249.2123.1.3.4) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c-e, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce;

Dz.U.2019.143.1387.5a.32) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.3.4.
Dz.U.2020.249.2123.1.3.4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
31a)Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) udziale w kapitale – oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej;

Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
31b)Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej;

Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
39)Dz.U.2018.153.1509.5a.39) badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
39)Dz.U.2018.168.1669.19.1) badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.153.1509.5a.39) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.
Dz.U.2018.168.1669.19.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

PO ZMIANIE
39)Dz.U.2018.168.1669.19.1) badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.Dz.U.2018.168.1668)),
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.168.1669.19.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.
Dz.U.2018.168.1668) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2045 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.Powrót

PRZED ZMIANĄ
45)Dz.U.2019.143.1387.5a.45) zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
45)Dz.U.2019.153.1495.9.2) zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

Dz.U.2019.143.1387.5a.45) Dodany przez art. 68 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.2.
Dz.U.2019.153.1495.9.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

PO ZMIANIE
45)Dz.U.2019.153.1495.9.2) zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

Dz.U.2019.153.1495.9.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
47)Dz.U.2019.168.1649.2.1) ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

Dz.U.2019.168.1649.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
47)Dz.U.2019.168.1649.2.1) ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

Dz.U.2019.168.1649.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; ma zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
47)Dz.U.2019.187.1834.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);
47a)Dz.U.2020.24.183.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);

Dz.U.2019.187.1834.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.
Dz.U.2020.24.183.1.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 183), która wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2020 r.

PO ZMIANIE
47a)Dz.U.2020.24.183.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);

Dz.U.2020.24.183.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje się do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania; ze zmianą numeracji punktu wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 183), która weszła w życie z dniem 20 lutego 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
48)Dz.U.2019.187.1834.1.1.2) żegludze międzynarodowej – oznacza to żeglugę między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią podróży morskiej do portu zagranicznego,
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
c) portami zagranicznymi,
d) miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
e) portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego.

Dz.U.2019.187.1834.1.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1, stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania.

PO ZMIANIE
48)Dz.U.2019.187.1834.1.1.2) żegludze międzynarodowej – oznacza to żeglugę między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią podróży morskiej do portu zagranicznego,
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
c) portami zagranicznymi,
d) miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
e) portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego.

Dz.U.2019.187.1834.1.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
49)Dz.U.2020.249.2123.1.2.b) spółce nieruchomościowej – oznacza to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:
a) na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.

Dz.U.2020.249.2123.1.2.b) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.168.1669.19.2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej
3)Dz.U.2019.144.1394.1.1) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Dz.U.2018.168.1669.19.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1.
Dz.U.2019.144.1394.1.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.144.1394.1.1) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Dz.U.2019.144.1394.1.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9.Dz.U.2019.153.1495.9.3) Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka podatnika zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Dz.U.2019.153.1495.9.3) Dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

PO ZMIANIE
9.Dz.U.2019.153.1495.9.3) Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka podatnika zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Dz.U.2019.153.1495.9.3) Dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10.Dz.U.2019.153.1495.9.3) W przypadku wskazanym w ust. 9 całość dochodu z tytułu prowadzenia tego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu wyłącznie przez żyjącego współmałżonka, z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka. W tym przypadku dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym przyjmuje się, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka oraz innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Dz.U.2019.153.1495.9.3) Dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.153.1495.9.3) W przypadku wskazanym w ust. 9 całość dochodu z tytułu prowadzenia tego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu wyłącznie przez żyjącego współmałżonka, z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka. W tym przypadku dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym przyjmuje się, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka oraz innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Dz.U.2019.153.1495.9.3) Dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

Powrót


ROZDZIAŁ DRUGI
Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2h.Dz.U.2019.105.1018.2.1) W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
2h.Dz.U.2019.105.1018.2.1) W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2h.Dz.U.2019.105.1018.2.1) W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
2h.Dz.U.2019.105.1018.2.1) W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2h.Dz.U.2020.130.1065.1.2) W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokonał zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej należność została zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.2.

Dz.U.2020.130.1065.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2h ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w przypisie Dz.U.2020.130.1065.1.1, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568), w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zawiadomienia złożone zgodnie z art. 14 ust. 2i pkt 2 ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za skuteczne. Przepisy art. 14 ust. 2i ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1, ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., przy czym warunek przekazania informacji, o którym mowa w art. 14 ust. 2i pkt 3 ustawy, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2i.Dz.U.2019.105.1018.2.1) Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
2i.Dz.U.2019.105.1018.2.1) Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2i.Dz.U.2019.105.1018.2.1) Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
2i.Dz.U.2019.105.1018.2.1) Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.
2i.Dz.U.2020.130.1065.1.2) Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli zapłata należności przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub
3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub
b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub
4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub
5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.
Dz.U.2020.130.1065.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2h ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w przypisie Dz.U.2020.130.1065.1.1, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568), w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zawiadomienia złożone zgodnie z art. 14 ust. 2i pkt 2 ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za skuteczne. Przepisy art. 14 ust. 2i ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1, ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., przy czym warunek przekazania informacji, o którym mowa w art. 14 ust. 2i pkt 3 ustawy, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
2)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.1) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.1.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo
3)Dz.U.2019.183.1798.4) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655 i 1798), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a, w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.183.1798.4.
Dz.U.2019.183.1798.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


III zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo
3)Dz.U.2019.183.1798.4) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655 i 1798), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a, w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.183.1798.4.
Dz.U.2019.183.1798.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.183.1798.4) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.183.1798.4.
Dz.U.2019.183.1798.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 288), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1d. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.

PO ZMIANIE
1d.Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.
1d.Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.

Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.b.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1d.Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.
1d.Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.

Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.b.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

PO ZMIANIE
1d.Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.
1d.Dz.U.2020.249.2123.1.3.5) W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.
1d.Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c–e, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.

Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.3.5.
Dz.U.2020.249.2123.1.3.5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.b.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót


ROZDZIAŁ TRZECI
Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na:Dz.U.2019.143.1387.21.1.23c)
dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:Dz.U.2019.187.1834.1.2.a)
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;

Dz.U.2019.143.1387.21.1.23c) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.2.a.
Dz.U.2019.187.1834.1.2.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:Dz.U.2019.187.1834.1.2.a)
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;

Dz.U.2019.187.1834.1.2.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.2.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:Dz.U.2019.187.1834.1.2.a)
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;

Dz.U.2019.187.1834.1.2.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.2.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:Dz.U.2019.187.1834.1.2.a)
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.1)
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;

Dz.U.2019.187.1834.1.2.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.2. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.1.
Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym w odniesieniu do tego przepisu, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
25b)Dz.U.2019.143.1387.21.1.25b) świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696);
25b)Dz.U.2019.81.752.3.1) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752);

Dz.U.2019.143.1387.21.1.25b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.
Dz.U.2019.81.752.3.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 752), która weszła w życie z dniem 10 maja 2019 r.


PO ZMIANIE
25b)Dz.U.2019.81.752.3.1) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752);

Dz.U.2019.81.752.3.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 752), która weszła w życie z dniem 10 maja 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
45)Dz.U.2018.156.1552.2) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552);
45)Dz.U.2019.81.752.3.2) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168);

Dz.U.2018.156.1552.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1552), która weszła w życie z dniem 30 października 2018 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.2.
Dz.U.2019.81.752.3.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.


PO ZMIANIE
45)Dz.U.2019.81.752.3.2) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168);

Dz.U.2019.81.752.3.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
45a)Dz.U.2020.176.1428.12) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956 (Dz. U. poz. 1428);

Dz.U.2020.176.1428.12) Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956 (Dz. U. poz. 1428), która weszła w życie z dniem 21 września 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
51a)Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.2) kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem;

Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
63)Dz.U.2019.143.1387.21.1.63) świadczenie pieniężne oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373);
63)Dz.U.2019.81.752.3.3) pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752);

Dz.U.2019.143.1387.21.1.63) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.3.
Dz.U.2019.81.752.3.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.


PO ZMIANIE
63)Dz.U.2019.81.752.3.3) pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752);

Dz.U.2019.81.752.3.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
87)Dz.U.2019.143.1387.21.1.87) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;
87)Dz.U.2019.175.1726.4.1) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów, rencistów i weteranów poszkodowanych z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;

Dz.U.2019.143.1387.21.1.87) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.1.
Dz.U.2019.175.1726.4.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726), która weszła w życie z dniem 11 października 2019 r.

PO ZMIANIE
87)Dz.U.2019.175.1726.4.1) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów, rencistów i weteranów poszkodowanych z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;

Dz.U.2019.175.1726.4.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726), która weszła w życie z dniem 11 października 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
90a)Dz.U.2019.143.1387.21.1.90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28 i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730);
90a)Dz.U.2019.175.1726.4.2) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28, art. 29a i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

Dz.U.2019.143.1387.21.1.90a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.2.
Dz.U.2019.175.1726.4.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.1.

PO ZMIANIE
90a)Dz.U.2019.175.1726.4.2) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28, art. 29a i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

Dz.U.2019.175.1726.4.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
100a)Dz.U.2019.165.1622.12.1) świadczenie uzupełniające otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

Dz.U.2019.165.1622.12.1) Dodany przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622), która weszła w życie z dniem 1 października 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
118a)Dz.U.2019.185.1818.53) wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818);

Dz.U.2019.185.1818.53) Dodany przez art. 53 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
118a)Dz.U.2019.185.1818.53) wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818);

Dz.U.2019.185.1818.53) Dodany przez art. 53 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
129a)Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;
129a)Dz.U.2019.217.2166.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.Dz.U.2019.145.1396));

Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.217.2166.2.
Dz.U.2019.217.2166.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2166), która weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r.
Dz.U.2019.145.1396) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

PO ZMIANIE
129a)Dz.U.2019.217.2166.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.Dz.U.2019.145.1396));

Dz.U.2019.217.2166.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2166), która weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r.
Dz.U.2019.145.1396) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
129b)Dz.U.2020.24.183.1.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;

Dz.U.2020.24.183.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.

PO ZMIANIE
129b)Dz.U.2020.24.183.1.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;

Dz.U.2020.24.183.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
129b)Dz.U.2020.24.183.1.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;

Dz.U.2020.24.183.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.

PO ZMIANIE
129b)Dz.U.2020.24.183.1.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;
129b) (uchylony)Dz.U.2020.191.1565.2)

Dz.U.2020.24.183.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1; w tym brzmieniu obowiązywał do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.191.1565.2.
Dz.U.2020.191.1565.2) Przez art. 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1565), która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
133)Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

PO ZMIANIE
133)Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
133)Dz.U.2020.250.2127.3) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;

Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.
Dz.U.2020.250.2127.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127); wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
143)Dz.U.2019.143.1387.21.1.143) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925 oraz z 2018 r. poz. 2243);
143)Dz.U.2019.140.1358.2) dochody kredytobiorców z tytułu:
a) umorzonych należności otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. poz. 1925, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 1358),
b) niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres dodatkowej weryfikacji, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, o której mowa w lit. a;

Dz.U.2019.143.1387.21.1.143) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.140.1358.2.
Dz.U.2019.140.1358.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1358), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


PO ZMIANIE
143)Dz.U.2019.140.1358.2) dochody kredytobiorców z tytułu:
a) umorzonych należności otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. poz. 1925, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 1358),
b) niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres dodatkowej weryfikacji, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, o której mowa w lit. a;

Dz.U.2019.140.1358.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1358), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
146)Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.2) dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu:
a) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
b) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
c) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,
d) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe
– będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 1214);

Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.


PO ZMIANIE
146)Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.2) dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu:
a) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
b) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
c) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,
d) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe
– będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 1214);

Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
148)Dz.U.2019.144.1394.1.2.a) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł;

Dz.U.2019.144.1394.1.2.a) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDoF (dalej: ustawy) wynosi 35 636,67 zł. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się tego zwolnienia, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. W przypadku otrzymania oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu na podstawie tego przepisu.

PO ZMIANIE
148)Dz.U.2019.144.1394.1.2.a) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł;
148)Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.3) przychody:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Dz.U.2019.144.1394.1.2.a) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDoF (dalej: ustawy) wynosi 35 636,67 zł. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się tego zwolnienia, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. W przypadku otrzymania oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu na podstawie tego przepisu. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.3.
Dz.U.2020.249.2123.1.4.a.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
149)Dz.U.2020.156.1291.3) dodatek, o którym mowa w art. 16j ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567 i 1291).

Dz.U.2020.156.1291.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
5cd. Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej z czynności, o których mowa w ust. 5cc. W takim przypadku ust. 5b i 5c stosuje się odpowiednio, ze skutkiem od tego dnia.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.d)" o treści podanej poniżej w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego:
Dz.U.2018.115.1162.35.1.d) Dodany przez art. 35 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.)

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
35.Dz.U.2018.218.2126.1.2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245).
35.Dz.U.2019.187.1834.1.2.b) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1:
1) w przypadku pracy na statku podnoszącym polską banderę – zaświadczenia, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu;
2) w przypadku pracy na statku podnoszącym inną, niż polska, banderę – zaświadczenia armatora lub agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zawierającego:
a) imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) informację o liczbie dni przepracowanych w roku na statku spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 23c, przez marynarza, którego dotyczy zaświadczenie, z podaniem okresów zatrudnienia, nazwy i bandery statku,
c) informację o kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora,
d) informacje dotyczące armatora obejmujące:
– imię i nazwisko lub nazwę,
– adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
– numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika,
– formę prawną.

Dz.U.2018.218.2126.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.2.b.
Dz.U.2019.187.1834.1.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35.Dz.U.2019.187.1834.1.2.b) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1:
1) w przypadku pracy na statku podnoszącym polską banderę – zaświadczenia, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu;
2) w przypadku pracy na statku podnoszącym inną, niż polska, banderę – zaświadczenia armatora lub agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zawierającego:
a) imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) informację o liczbie dni przepracowanych w roku na statku spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 23c, przez marynarza, którego dotyczy zaświadczenie, z podaniem okresów zatrudnienia, nazwy i bandery statku,
c) informację o kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora,
d) informacje dotyczące armatora obejmujące:
– imię i nazwisko lub nazwę,
– adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
– numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika,
– formę prawną.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.2.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
(-)

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35b.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, zalicza się okres:
1) podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, liczony wraz z dniem rozpoczęcia podróży z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, do dnia rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
2) podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem zakończenia pracy na statku, do dnia zakończenia podróży w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
3) repatriacji i oczekiwania na repatriację w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – w przypadku gdy na podstawie przepisów dotyczących kosztów ponoszenia repatriacji armator jest obowiązany do ponoszenia tych kosztów;
4) pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby, które miały miejsce w okresie zatrudnienia na statku, określone w zaświadczeniach lekarskich;
5) szkolenia lub przeszkolenia w jednostkach edukacyjnych, prowadzących szkolenia zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103);
6) szkolenia lub przeszkolenia innego niż wskazane w pkt 5, na które marynarz został skierowany przez armatora, a obowiązek odbycia tego szkolenia lub przeszkolenia wynika z odrębnych przepisów;
7) urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, jeżeli marynarska umowa o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, przewiduje jego uzyskanie;
8) wolnego od pracy pobytu na lądzie, udzielonego na podstawie przepisów dotyczących czasu pracy marynarzy, bezpośrednio po czasie pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku;
9) urlopu wyrównawczego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
35b.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, zalicza się okres:
1) podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, liczony wraz z dniem rozpoczęcia podróży z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, do dnia rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
2) podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem zakończenia pracy na statku, do dnia zakończenia podróży w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
3) repatriacji i oczekiwania na repatriację w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – w przypadku gdy na podstawie przepisów dotyczących kosztów ponoszenia repatriacji armator jest obowiązany do ponoszenia tych kosztów;
4) pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby, które miały miejsce w okresie zatrudnienia na statku, określone w zaświadczeniach lekarskich;
5) szkolenia lub przeszkolenia w jednostkach edukacyjnych, prowadzących szkolenia zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103);
6) szkolenia lub przeszkolenia innego niż wskazane w pkt 5, na które marynarz został skierowany przez armatora, a obowiązek odbycia tego szkolenia lub przeszkolenia wynika z odrębnych przepisów;
7) urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, jeżeli marynarska umowa o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, przewiduje jego uzyskanie;
8) wolnego od pracy pobytu na lądzie, udzielonego na podstawie przepisów dotyczących czasu pracy marynarzy, bezpośrednio po czasie pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku;
9) urlopu wyrównawczego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35b.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, zalicza się okres:
1) podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, liczony wraz z dniem rozpoczęcia podróży z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, do dnia rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
2) podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem zakończenia pracy na statku, do dnia zakończenia podróży w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
3) repatriacji i oczekiwania na repatriację w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – w przypadku gdy na podstawie przepisów dotyczących kosztów ponoszenia repatriacji armator jest obowiązany do ponoszenia tych kosztów;
4) pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby, które miały miejsce w okresie zatrudnienia na statku, określone w zaświadczeniach lekarskich;
5) szkolenia lub przeszkolenia w jednostkach edukacyjnych, prowadzących szkolenia zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103);
6) szkolenia lub przeszkolenia innego niż wskazane w pkt 5, na które marynarz został skierowany przez armatora, a obowiązek odbycia tego szkolenia lub przeszkolenia wynika z odrębnych przepisów;
7) urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, jeżeli marynarska umowa o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, przewiduje jego uzyskanie;
8) wolnego od pracy pobytu na lądzie, udzielonego na podstawie przepisów dotyczących czasu pracy marynarzy, bezpośrednio po czasie pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku;
9) urlopu wyrównawczego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.2.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
(-)

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35c.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie dokumentów przedłożonych przez marynarza.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
35c.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie dokumentów przedłożonych przez marynarza.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35c.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie dokumentów przedłożonych przez marynarza.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.
35c.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie dokumentów przedłożonych przez marynarza.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
(-)

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35d.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Przez armatora, o którym mowa w ust. 35 i 35b, rozumie się armatora, o którym mowa w art. II ust. 1 lit. j Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 962).

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
35d.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Przez armatora, o którym mowa w ust. 35 i 35b, rozumie się armatora, o którym mowa w art. II ust. 1 lit. j Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 962).

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35d.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Przez armatora, o którym mowa w ust. 35 i 35b, rozumie się armatora, o którym mowa w art. II ust. 1 lit. j Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 962).

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
37.Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, określonych w ust. 1 pkt 146, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
37.Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, określonych w ust. 1 pkt 146, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
38.Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, ma zastosowanie do dochodów wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
38.Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, ma zastosowanie do dochodów wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
40.Dz.U.2020.249.2123.1.4.b) Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 51a, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
2) jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Dz.U.2020.249.2123.1.4.b) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót


ROZDZIAŁ CZWARTY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2019.143.1387.22.2) Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
2.Dz.U.2019.187.1835.1.1) Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Dz.U.2019.143.1387.22.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1.
Dz.U.2019.187.1835.1.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.187.1835.1.1) Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Dz.U.2019.187.1835.1.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2018.227.2192.21.2)
Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2019.247.2473.2.1)

Dz.U.2018.227.2192.21.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.
Dz.U.2019.247.2473.2.1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2473), która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenia do wyliczenia)
6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2019.247.2473.2.1)

Dz.U.2019.247.2473.2.1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2473), która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2019.143.1387.22a.2.4) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).
4)Dz.U.2020.130.1065.1.3) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU ex 30.11).

Dz.U.2019.143.1387.22a.2.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.3.
Dz.U.2020.130.1065.1.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
8.Dz.U.2020.249.2123.1.5) Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się do środków trwałych wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której przychody podlegają:
1) zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia;
2) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych – w okresie tego opodatkowania.

Dz.U.2020.249.2123.1.5) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.22j.2.1) używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub
1)Dz.U.2020.249.2123.1.6.a) używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub

Dz.U.2019.143.1387.22j.2.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.6.a.
Dz.U.2020.249.2123.1.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.22j.3.1) używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub
1)Dz.U.2020.249.2123.1.6.b) używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

Dz.U.2019.143.1387.22j.3.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.6.b.
Dz.U.2020.249.2123.1.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2019.143.1387.22p.1) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
1.Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Dz.U.2019.143.1387.22p.1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.2.a.
Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.


PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2019.143.1387.22p.1) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
2.Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Dz.U.2019.143.1387.22p.1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.2.a.
Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.


PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.
4.Dz.U.2020.130.1065.1.4) Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika:
1) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu lub
2) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub
b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub
3) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub
4) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.4. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.130.1065.1.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Dodatkowe informacje dot. art. 22p ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 ustawy wynikające z ustawy zmieniającej zawarte są w art. 8 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
16f) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492);

Dz.U.2020.182.1492.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
16f)Dz.U.2020.182.1492.3) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492);

Dz.U.2020.182.1492.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

PO ZMIANIE
16f)Dz.U.2020.182.1492.3) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492);

Dz.U.2020.182.1492.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
16g) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);

Dz.U.2020.182.1492.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
16g)Dz.U.2020.182.1492.3) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);

Dz.U.2020.182.1492.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

PO ZMIANIE
16g)Dz.U.2020.182.1492.3) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);

Dz.U.2020.182.1492.3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
37)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
37)Dz.U.2019.247.2473.2.2.a) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.2.a.
Dz.U.2019.247.2473.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.

PO ZMIANIE
37)Dz.U.2019.247.2473.2.2.a) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2019.247.2473.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
63)Dz.U.2019.143.1387.23.1.63) specjalnego podatku węglowodorowego;
63) (uchylony)Dz.U.2019.202.1978.2)

Dz.U.2019.143.1387.23.1.63) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.202.1978.2.
Dz.U.2019.202.1978.2) Przez art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

PO ZMIANIE
63) (uchylony)Dz.U.2019.202.1978.2)

Dz.U.2019.202.1978.2) Przez art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3d.Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3d.Dz.U.2019.247.2473.2.2.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.2.b.
Dz.U.2019.247.2473.2.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.

PO ZMIANIE
3d.Dz.U.2019.247.2473.2.2.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2019.247.2473.2.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2019.143.1387.23o.6) W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z warunkami i metodami uznanymi w tej decyzji.
6.Dz.U.2019.220.2200.108.2) W okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Dz.U.2019.143.1387.23o.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.2.
Dz.U.2019.220.2200.108.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2019.220.2200.108.2) W okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Dz.U.2019.220.2200.108.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2019.143.1387.23p.4) Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.
4.Dz.U.2019.220.2200.108.3) Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Dz.U.2019.143.1387.23p.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.3.
Dz.U.2019.220.2200.108.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.220.2200.108.3) Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Dz.U.2019.220.2200.108.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2019.143.1387.23s.1.1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
1)Dz.U.2019.220.2200.108.4) oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

Dz.U.2019.143.1387.23s.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.4.
Dz.U.2019.220.2200.108.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.220.2200.108.4) oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

Dz.U.2019.220.2200.108.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 23t.Dz.U.2019.143.1387.23t)
1. W przypadku gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu, dokonuje się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.
2. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 1, służy eliminowaniu podwójnego opodatkowania poprzez określenie dochodów podatnika, jakie byłyby przez podatnika uzyskane, gdyby warunki ustalone z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, pomiędzy podatnikami mającymi miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola celno-skarbowa została zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.
Art. 23t.Dz.U.2019.220.2200.108.5)
(uchylony)

Dz.U.2019.143.1387.23t) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.5.
Dz.U.2019.220.2200.108.5) Przez art. 108 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; w sprawach wszczętych na podstawie art. 23t ust. 4 ustawy o PDoF w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r. i nie zakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy obowiązującym przed tym dniem.

PO ZMIANIE
Art. 23t.Dz.U.2019.220.2200.108.5)
(uchylony)

Dz.U.2019.220.2200.108.5) Przez art. 108 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; w sprawach wszczętych na podstawie art. 23t ust. 4 ustawy o PDoF w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r. i nie zakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy obowiązującym przed tym dniem.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 23u.
Jeżeli warunki transakcji realizowanej pomiędzy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

PO ZMIANIE
Art. 23u.Dz.U.2019.143.1387.23u)
Jeżeli warunki transakcji realizowanej pomiędzy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.
Art. 23u.Dz.U.2020.249.2123.1.7)
Przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio do transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem:
1) mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub
2) innym niż mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Dz.U.2019.143.1387.23u) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.7.
Dz.U.2020.249.2123.1.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2019.143.1387.23v.1.3) eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
3) (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.6)

Dz.U.2019.143.1387.23v.1.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.6.
Dz.U.2019.220.2200.108.6) Przez art. 108 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.
PO ZMIANIE
3) (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.6)

Dz.U.2019.220.2200.108.6) Przez art. 108 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2020.249.2123.1.8.a) W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

Dz.U.2020.249.2123.1.8.a) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.143.1387.23w.4) Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.
4.Dz.U.2020.249.2123.1.8.b) Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2-3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Dz.U.2019.143.1387.23w.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.8.b.
Dz.U.2020.249.2123.1.8.b) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za ust. 1.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2019.143.1387.23y.5) Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za ust. 1.
5.Dz.U.2020.249.2123.1.9) Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za ust. 1 lub 1a.

Dz.U.2019.143.1387.23y.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.9.
Dz.U.2020.249.2123.1.9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2)Dz.U.2019.143.1387.23z.2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;
2)Dz.U.2019.220.2200.108.7) objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie;

Dz.U.2019.143.1387.23z.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.7.
Dz.U.2019.220.2200.108.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.220.2200.108.7) objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie;

Dz.U.2019.220.2200.108.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
5) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730);

PO ZMIANIE
5)Dz.U.2019.143.1387.23z.5) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730);
5)Dz.U.2019.207.2020.11) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);

Dz.U.2019.143.1387.23z.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.207.2020.11.
Dz.U.2019.207.2020.11) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:
1) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
2) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.143.1387.23za.1) Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:
1) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
2) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.
1.Dz.U.2020.249.2123.1.10.a) Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł. Przepisy art. 23w ust. 3–5, art. 23x, art. 23zc ust. 1 i art. 23zd stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.143.1387.23za.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.10.a.
Dz.U.2020.249.2123.1.10.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2020.249.2123.1.10.b) Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. Przepisy art. 23w ust. 3–5, art. 23x, art. 23zc ust. 1 i art. 23zd stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.249.2123.1.10.b) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2020.249.2123.1.10.b) Na potrzeby ust. 1a domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, o których mowa w ust. 1a, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staranności.

Dz.U.2020.249.2123.1.10.b) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2019.143.1387.23za.2) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.
2.Dz.U.2019.220.2200.108.8) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Dz.U.2019.143.1387.23za.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.8.
Dz.U.2019.220.2200.108.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.220.2200.108.8) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Dz.U.2019.220.2200.108.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2019.220.2200.108.8) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Dz.U.2019.220.2200.108.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.220.2200.108.8) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.
2.Dz.U.2020.249.2123.1.10.c) Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1 i 1a, wyrażoną w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Dz.U.2019.220.2200.108.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.10.c.
Dz.U.2020.249.2123.1.10.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2020.249.2123.1.11) W przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a, lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Dz.U.2020.249.2123.1.11) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

PO ZMIANIE
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie.Dz.U.2019.143.1387.23ze.4) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a, w zakresie transakcji wskazanych w tych przepisach.Dz.U.2020.249.2123.1.12) Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.143.1387.23ze.4) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.12.
Dz.U.2020.249.2123.1.12) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

PO ZMIANIE
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie.Dz.U.2019.143.1387.23zf.3) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a, w zakresie transakcji wskazanych w tych przepisach.Dz.U.2020.249.2123.1.13.a) Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.143.1387.23zf.3) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.13.a.
Dz.U.2020.249.2123.1.13.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

PO ZMIANIE
5. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik.Dz.U.2019.143.1387.23zf.5) W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik.Dz.U.2020.249.2123.1.13.b) Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

Dz.U.2019.143.1387.23zf.5) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.13.b.
Dz.U.2020.249.2123.1.13.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót


ROZDZIAŁ PIĄTY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

PO ZMIANIE
1a)Dz.U.2019.143.1387.24.5.1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
1a)Dz.U.2020.249.2123.1.14.1) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

Dz.U.2019.143.1387.24.5.1a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.14.1.
Dz.U.2020.249.2123.1.14.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

PO ZMIANIE
1b)Dz.U.2019.143.1387.24.5.1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
1b)Dz.U.2020.249.2123.1.14.2) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

Dz.U.2019.143.1387.24.5.1b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.14.2.
Dz.U.2020.249.2123.1.14.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9) odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d;

PO ZMIANIE
9)Dz.U.2019.143.1387.24.5.9) odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d;
9)Dz.U.2020.249.2123.1.14.3) odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e;

Dz.U.2019.143.1387.24.5.9) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.14.3.
Dz.U.2020.249.2123.1.14.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1c)Dz.U.2019.168.1655.5.3) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;

Dz.U.2019.168.1655.5.3) Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

10) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna);

PRZED ZMIANĄ
10) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna);

PO ZMIANIE
10)Dz.U.2019.143.1387.24.5.10) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna);
10)Dz.U.2020.249.2123.1.3.6) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna);

Dz.U.2019.143.1387.24.5.10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.3.6.
Dz.U.2020.249.2123.1.3.6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5e. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.

PO ZMIANIE
5e.Dz.U.2019.143.1387.24.5e) Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.
5e.Dz.U.2020.249.2123.1.14.4) Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.

Dz.U.2019.143.1387.24.5e) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.14.4.
Dz.U.2020.249.2123.1.14.4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót


ROZDZIAŁ SZÓSTY
Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie drugie)
7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.Dz.U.2019.143.1387.26.7e) Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.Dz.U.2019.165.1622.12.2)

Dz.U.2019.143.1387.26.7e) Zdanie drugie w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.165.1622.12.2.
Dz.U.2019.165.1622.12.2) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.165.1622.12.1.

PO ZMIANIE (zdanie drugie)
7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.Dz.U.2019.165.1622.12.2)

Dz.U.2019.165.1622.12.2) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.165.1622.12.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2019.143.1387.26ea.1.1) 18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo
1)Dz.U.2019.187.1835.1.2) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo

Dz.U.2019.143.1387.26ea.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.2.
Dz.U.2019.187.1835.1.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.187.1835.1.2) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo

Dz.U.2019.187.1835.1.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10.Dz.U.2019.143.1387.26h.10) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.
10.Dz.U.2020.36.284.7) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Dz.U.2019.143.1387.26h.10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.36.284.7.
Dz.U.2020.36.284.7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), która wejdzie w życie 29 lutego 2020 r.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2020.36.284.7) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Dz.U.2020.36.284.7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), która weszła w życie 29 lutego 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 26i.Dz.U.2019.168.1649.2.2)
1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e:
1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
2. Jeżeli podatnik poniósł stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, kwota straty:
1) może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, przysługującego na podstawie ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
4. Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyższa od kwoty straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie ust. 2 pkt 2, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku na podstawie ust. 1 pkt 2.
5. Zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
6. Zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 albo zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku.
8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę obliczenia podatku lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
9. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.
10. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.
12. Wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku lub zwiększające kwotę straty na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5–7 albo odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy.
13. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez rezerwy lub odpisy.
14. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8, powstaje po likwidacji działalności, po zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej albo po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia podstawy obliczenia podatku albo straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.
15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.
16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki niebędącej osobą prawną.
17. Przepisy ust. 1–16 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności.
18. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4.
19. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1–4 albo ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Dz.U.2019.168.1649.2.2) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 26i.Dz.U.2019.168.1649.2.2)
1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e:
1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
2. Jeżeli podatnik poniósł stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, kwota straty:
1) może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, przysługującego na podstawie ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
4. Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyższa od kwoty straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie ust. 2 pkt 2, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku na podstawie ust. 1 pkt 2.
5. Zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
6. Zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 albo zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku.
8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę obliczenia podatku lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
9. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.
10. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.
12. Wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku lub zwiększające kwotę straty na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5–7 albo odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy.
13. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez rezerwy lub odpisy.
14. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8, powstaje po likwidacji działalności, po zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej albo po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia podstawy obliczenia podatku albo straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.
15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.
16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki niebędącej osobą prawną.
17. Przepisy ust. 1–16 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności.
18. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4.
19. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1–4 albo ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Dz.U.2019.168.1649.2.2) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót


PRZED ZMIANĄ 1.Dz.U.2019.143.1387.27.1) Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
1.Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Dz.U.2019.143.1387.27.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.3.a. Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. PO ZMIANIE 1.Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.


Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a.Dz.U.2019.143.1387.27.1) Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
1a.Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Dz.U.2019.143.1387.27.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.3.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2019.143.1387.27.1b.1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.3.b) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

Dz.U.2019.143.1387.27.1b.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.3.b.
Dz.U.2019.187.1835.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.187.1835.1.3.b) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

Dz.U.2019.187.1835.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9.Dz.U.2019.143.1387.27f.9) Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
9.Dz.U.2019.144.1394.1.4) Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2:
1) podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148.

Dz.U.2019.143.1387.27f.9) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.4.
Dz.U.2019.144.1394.1.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

PO ZMIANIE
9.Dz.U.2019.144.1394.1.4) Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2:
1) podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148.

Dz.U.2019.144.1394.1.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.143.1387.27.2) Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1.Dz.U.2020.130.1065.1.15.a)

Dz.U.2019.143.1387.27.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.15.a.
Dz.U.2020.130.1065.1.15.a) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2020.249.2123.1.15.b) Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Dz.U.2020.249.2123.1.15.b) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5a)Dz.U.2019.143.1387.30.1.5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu;
5a)Dz.U.2019.187.1835.1.4) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 17% przychodu;

Dz.U.2019.143.1387.30.1.5a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.4.
Dz.U.2019.187.1835.1.4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.

PO ZMIANIE
5a)Dz.U.2019.187.1835.1.4) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 17% przychodu;

Dz.U.2019.187.1835.1.4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
19.Dz.U.2020.249.2122.2.1) Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych z dywidend, wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:
1) 41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
2) 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
3) 71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w wysokości 10%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
4) 51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w wysokości 20%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2020.249.2122.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8. Do ustalenia dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.Dz.U.2019.143.1387.30ca.8)

Dz.U.2019.143.1387.30ca.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1.

PO ZMIANIE
8. Do ustalenia dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.Dz.U.2019.143.1387.30ca.8)
8. Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.Dz.U.2020.130.1065.1.5)

Dz.U.2019.143.1387.30ca.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.5.
Dz.U.2020.130.1065.1.5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,

PO ZMIANIE
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,Dz.U.2019.143.1387.30f.2.4.a)
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,Dz.U.2020.135.1106.4.1.a)

Dz.U.2019.143.1387.30f.2.4.a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.135.1106.4.1.a.
Dz.U.2020.135.1106.4.1.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.

PO ZMIANIE
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.Dz.U.2019.143.1387.30f.2.4.c)
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.Dz.U.2020.135.1106.4.1.b)

Dz.U.2019.143.1387.30f.2.4.c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.135.1106.4.1.b.
Dz.U.2020.135.1106.4.1.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.135.1106.4.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2 albo

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.30f.3.1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2 albo
1)Dz.U.2020.249.2123.1.16) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 lub w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej albo

Dz.U.2019.143.1387.30f.3.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.16.
Dz.U.2020.249.2123.1.16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Rozdział 6aDz.U.2018.227.2192.21.4)
Danina solidarnościowa
Art. 30h.
1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:
1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
– odliczone od tych dochodów.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.
Art. 30i.
1. Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2018.227.2192.21.4) Rozdział dodany przez art. 21 pkt 4 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej, o których mowa w art. 30h ust. 4 ustawy o PdoF (dalej ustawy), podlegają wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej podlegającej zapłacie uwzględnia się dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy, wykazywane w: rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy i zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa ustawy – których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

PO ZMIANIE
Rozdział 6aDz.U.2018.227.2192.21.4)
Danina solidarnościowa
Art. 30h.
1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:
1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
– odliczone od tych dochodów.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.
Art. 30i.
1. Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2018.227.2192.21.4) Rozdział dodany przez art. 21 pkt 4 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej, o których mowa w art. 30h ust. 4 ustawy o PdoF (dalej ustawy), podlegały wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. - przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej podlegającej zapłacie uwzględniało się wtedy dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy, wykazywane w: rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy i zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa ustawy, których termin złożenia upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.Powrót


ROZDZIAŁ SIÓDMY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2)Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.218.2126.1.6.a.2) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.218.2126.1.6.a.2) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2019.143.1387.32.1a.1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

Dz.U.2019.143.1387.32.1a.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2)Dz.U.2019.143.1387.32.1a.2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dz.U.2019.143.1387.32.1a.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1e.Dz.U.2019.143.1387.32.1e) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1.
1e.Dz.U.2018.218.2126.1.6.b) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Dz.U.2019.143.1387.32.1e) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.6.b.
Dz.U.2018.218.2126.1.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1e.Dz.U.2018.218.2126.1.6.b) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Powrót

PRZED ZMIANĄ
1f.Dz.U.2019.144.1394.1.7) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Dz.U.2019.144.1394.1.7) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1f.Dz.U.2019.144.1394.1.7) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Dz.U.2019.144.1394.1.7) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3.Dz.U.2019.143.1387.32.3) Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
3.Dz.U.2018.218.2126.1.6.c) Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Dz.U.2019.143.1387.32.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.6.c.
Dz.U.2018.218.2126.1.6.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.218.2126.1.6.c) Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2019.143.1387.34.1) Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.
1.Dz.U.2019.34.303.16.2.a) Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Dz.U.2019.143.1387.34.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.a.
Dz.U.2019.34.303.16.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.34.303.16.2.a) Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Dz.U.2019.34.303.16.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2a.Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.

Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.Dz.U.2020.130.1065.1.6.a)

Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2020.130.1065.1.6.a) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
2b.Dz.U.2020.130.1065.1.6.b) W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, organ rentowy pomniejsza zaliczkę o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym nastąpiło wycofanie wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie wniosku, nie miał takiej możliwości.

Dz.U.2020.130.1065.1.6.b) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
a)Dz.U.2019.143.1387.34.4.2.a) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
a)Dz.U.2019.34.303.16.2.b) nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za pośrednictwem płatnika,

Dz.U.2019.143.1387.34.4.2.a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.b.
Dz.U.2019.34.303.16.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

PO ZMIANIE
a)Dz.U.2019.34.303.16.2.b) nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za pośrednictwem płatnika,

Dz.U.2019.34.303.16.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:Dz.U.2018.218.2126.1.7.b.1)
Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:Dz.U.2019.34.303.16.2.c)

Dz.U.2018.218.2126.1.7.b.1) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.c.
Dz.U.2019.34.303.16.2.c) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.


PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:Dz.U.2019.34.303.16.2.c)

Dz.U.2019.34.303.16.2.c) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)PO ZMIANIE
6)Dz.U.2020.130.1065.1.6.c) u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.

Dz.U.2020.130.1065.1.6.c) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
10.Dz.U.2019.143.1387.34.10) Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
10.Dz.U.2019.34.303.16.2.d) Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Dz.U.2019.143.1387.34.10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.d.
Dz.U.2019.34.303.16.2.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.34.303.16.2.d) Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Dz.U.2019.34.303.16.2.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
12.Dz.U.2018.218.2126.1.7.e) Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1a.

Dz.U.2018.218.2126.1.7.e) Zdanie czwarte skreślone przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

PO ZMIANIE
12.Dz.U.2019.143.1387.34.12) Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1a.
12.Dz.U.2020.130.1065.1.6.d) Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Dz.U.2019.143.1387.34.12) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.6.d.
Dz.U.2020.130.1065.1.6.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; skreśla się zdania trzecie i czwarte.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
6a.Dz.U.2020.249.2123.1.17) Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.249.2123.1.17) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2019.143.1387.39.1) Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.
1.Dz.U.2019.144.1394.1.8) Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U.2019.143.1387.39.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.8.
Dz.U.2019.144.1394.1.8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.144.1394.1.8) Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.4; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U.2019.144.1394.1.8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1b.Dz.U.2019.144.1394.1.9) Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.144.1394.1.9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2019.144.1394.1.9) Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.144.1394.1.9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4ab.Dz.U.2020.249.2122.2.2) Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend wypłacanych z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 19.

Dz.U.2020.249.2122.2.2) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2122.2.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4f.Dz.U.2020.249.2123.1.18) Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli:
1) stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
2) przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Dz.U.2020.249.2123.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4g.Dz.U.2020.249.2123.1.18) Przepis ust. 4f stosuje się również w przypadku dokonania przez jeden podmiot więcej niż jednej transakcji zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej, w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy liczonych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich zbycie, jeżeli są spełnione warunki określone w tym przepisie. W takim przypadku spółka nieruchomościowa jest obowiązana wpłacić zaliczkę na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym suma praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte, albo ogółu praw i obowiązków dających prawa do udziału w zyskach w spółce niebędącej osobą prawną, albo tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wyniosła co najmniej 5%.

Dz.U.2020.249.2123.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4h.Dz.U.2020.249.2123.1.18) W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji zbycia zaliczkę na podatek, o której mowa w ust. 4f, ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze.

Dz.U.2020.249.2123.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4i.Dz.U.2020.249.2123.1.18) Podatnik jest obowiązany przed terminem, o którym mowa w ust. 4f i ust. 4g zdaniu drugim, przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie wpłaty zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek sporządzoną według ustalonego wzoru.

Dz.U.2020.249.2123.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4j.Dz.U.2020.249.2123.1.18) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 4i, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji płatnika, podatnika i urzędu skarbowego, do którego została wpłacona zaliczka na podatek, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika zaliczki na podatek.

Dz.U.2020.249.2123.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 41c.Dz.U.2020.249.2123.1.19)
1. Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego.
2. Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) ma siedzibę lub zarząd albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przez 24 miesiące poprzedzające dzień zawarcia umowy nie posiadała zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
3) przez 24 miesiące poprzedzające dzień zawarcia umowy osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem organów zarządzających, osobą prowadzącą księgi rachunkowe, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695, 1106 i 2122) za popełnienie przestępstwa skarbowego;
4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3. Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zawierającej co najmniej:
1) nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby rozliczenia podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 4f;
2) oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.
4. Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej, dla której został ustanowiony, obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4f.
5. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
7. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spółka nieruchomościowa podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 1 000 000 zł.
8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 7 do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).
9. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, przy czym od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.

Dz.U.2020.249.2123.1.19) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5.Dz.U.2019.143.1387.42.5) Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, dokonujące wypłat świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46.
5.Dz.U.2019.144.1394.1.10) Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, dokonujące świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 148.

Dz.U.2019.143.1387.42.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.10.
Dz.U.2019.144.1394.1.10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2019.144.1394.1.10) Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, dokonujące świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 148.

Dz.U.2019.144.1394.1.10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
17.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3f:
1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
17.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3f:
1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
17.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3f:
1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
17.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3f:Dz.U.2019.143.1387.44.17)
1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.
17.Dz.U.2020.130.1065.1.7) Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3 i 3f–3h:
1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
Dz.U.2019.143.1387.44.17) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.7.
Dz.U.2020.130.1065.1.7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
18.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługującego na podstawie ust. 17 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
18.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługującego na podstawie ust. 17 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
19.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
19.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
20.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
20.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
21.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
21.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
22.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
22.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
23.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Przepisy ust. 17–22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym mowa w ust. 15.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
23.Dz.U.2019.168.1649.2.3) Przepisy ust. 17–22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym mowa w ust. 15.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
24.Dz.U.2019.168.1649.2.3) W zakresie nieuregulowanym w ust. 17–23 przepis art. 26i stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
24.Dz.U.2019.168.1649.2.3) W zakresie nieuregulowanym w ust. 17–23 przepis art. 26i stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.168.1649.2.3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót


ROZDZIAŁ ÓSMY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
1aa.Dz.U.2018.153.1509.45.1aa) Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.
1aa.Dz.U.2018.227.2193.1.33.a) Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych jednostek.

Dz.U.2018.153.1509.45.1aa) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.33.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.33.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1aa.Dz.U.2018.227.2193.1.33.a) Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych jednostek.

Dz.U.2018.227.2193.1.33.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
3f.Dz.U.2020.249.2123.1.20) Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację:
1) o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
2) o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych
– według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Dz.U.2020.249.2123.1.20) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
3g.Dz.U.2020.249.2123.1.20) W celu obliczenia posiadania pośredniego, o którym mowa w ust. 3f, przepis art. 23m ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.249.2123.1.20) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje zawarte są w art. 13, 15 i 16 tej ustawy zmieniającej.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5a.Dz.U.2018.227.2193.1.33.b.1) Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy wydał decyzję w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej.
5a. (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.9.1)

Dz.U.2018.227.2193.1.33.b.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.9.1.
Dz.U.2019.220.2200.108.9.1) Przez art. 108 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; w okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wydanej na podstawie przepisów działu IIA ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r., sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej, o którym mowa w art. 45 ust. 5a ustawy o PDoF, w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r., jest sporządzane i składane na zasadach określonych ustawą, z tym że zakres informacji wykazywanych w takim sprawozdaniu obejmuje wyłącznie dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych oraz okres stosowania metody.

PO ZMIANIE
5a. (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.9.1)

Dz.U.2019.220.2200.108.9.1) Przez art. 108 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; w okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wydanej na podstawie przepisów działu IIA ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r., sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej, o którym mowa w art. 45 ust. 5a ustawy o PDoF, w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r., jest sporządzane i składane na zasadach określonych ustawą, z tym że zakres informacji wykazywanych w takim sprawozdaniu obejmuje wyłącznie dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych oraz okres stosowania metody.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5b.Dz.U.2018.227.2193.1.33.b.2) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące te podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transferowej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 oraz okres stosowania metody.
5b. (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.9.2)

Dz.U.2018.227.2193.1.33.b.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 5b ustawy o PDoF zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 5b ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.9.2.
Dz.U.2019.220.2200.108.9.2) Przez art. 108 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 5b ustawy o PDoF, w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

PO ZMIANIE
5b. (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.9.2)

Dz.U.2019.220.2200.108.9.2) Przez art. 108 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 5b ustawy o PDoF, w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (dot. wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1)
1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:
1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6;
2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.

PO ZMIANIE (dot. wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1)
1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:Dz.U.2020.24.179.1)
1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6;
2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.

Dz.U.2020.24.179.1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 179), która weszła w życie z dniem 15 lutego 2020 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2020.130.1065.1.8.a) Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji.

Dz.U.2020.130.1065.1.8.a) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2020.130.1065.1.8.b) Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

Dz.U.2020.130.1065.1.8.b) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit.b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.130.1065.1.1; weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 52h.Dz.U.2019.143.1387.52)
Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971).
Art. 52h.Dz.U.2019.4.29.12)
Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971), oraz kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29).

Dz.U.2019.143.1387.52) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.4.29.12.
Dz.U.2019.4.29.12) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29), która weszła w życie z dniem 22 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 52h.Dz.U.2019.4.29.12)
Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971), oraz kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29).

Dz.U.2019.4.29.12) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29), która weszła w życie z dniem 22 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 52k.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”:
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2. Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
3. W celu dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52k.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”:
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2. Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
3. W celu dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52l.Dz.U.2020.67.568.4)
Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:
1) pkt 9a – w 2020 r. wynosi 3 000 zł;
2) pkt 26 lit. b – w 2020 r. wynosi 10 000 zł;
3) pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2 000 zł;
4) pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 3 000 zł.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52l.Dz.U.2020.67.568.4)
Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:
1) pkt 9a – w 2020 r. wynosi 3 000 zł;
2) pkt 26 lit. b – w 2020 r. wynosi 10 000 zł;
3) pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2 000 zł;
4) pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 3 000 zł.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52l.Dz.U.2020.67.568.4)
Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:
1) pkt 9a – w 2020 r. wynosi 3 000 zł;
2) pkt 26 lit. b – w 2020 r. wynosi 10 000 zł;
3) pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2 000 zł;
4) pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 3 000 zł.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52l.Dz.U.2020.67.568.4)
Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:
1) pkt 9a – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,Dz.U.2020.249.2123.1.21) wynosi 3 000 zł;
2) pkt 26 lit. b – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,Dz.U.2020.249.2123.1.21) wynosi 10 000 zł;
3) pkt 67 – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,Dz.U.2020.249.2123.1.22) wynosi 2 000 zł;
4) pkt 78 lit. b – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,Dz.U.2020.249.2123.1.22) wynosi 3 000 zł.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.21) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.22) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
3)Dz.U.2020.104.875.4) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.104.875.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
3)Dz.U.2020.104.875.4) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.104.875.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 r.

III zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
3)Dz.U.2020.104.875.4) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.104.875.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4) Dz.U.2020.249.2123.23.3)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika:Dz.U.2020.249.2123.1.23.a)
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
1a)Dz.U.2020.249.2123.1.23.b) dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
3)Dz.U.2020.104.875.4) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.23.3) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika od dnia 15 października 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.23.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.23.b) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.104.875.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 r.

IV zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4) Dz.U.2020.249.2123.23.3)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika:Dz.U.2020.249.2123.1.23.a)
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
1a)Dz.U.2020.249.2123.1.23.b) dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
3)Dz.U.2020.104.875.4) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.23.3) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika od dnia 15 października 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.23.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.23.b) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.104.875.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52m.Dz.U.2020.67.568.4) Dz.U.2020.249.2123.23.3)
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika:Dz.U.2020.249.2123.1.23.a)
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
1a)Dz.U.2020.249.2123.1.23.b) dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 ustawy o COVID-19;
2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
3)Dz.U.2020.104.875.4) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19;
4)Dz.U.2020.260.2255.2) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zs2 ustawy o COVID-19.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.23.3) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika od dnia 15 października 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.23.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.23.b) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.104.875.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 r.
Dz.U.2020.260.2255.2) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255), która weszła w życie z dniem 16 grudnia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52n.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52n.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52n.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52n.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
4)Dz.U.2020.133.1086.30.1.a) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
2a.Dz.U.2020.133.1086.30.1.b) Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.133.1086.30.1.a) Dodany przez art. 30 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), która weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.
Dz.U.2020.133.1086.30.1.b) Dodany przez art. 30 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

III zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52n.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
4)Dz.U.2020.133.1086.30.1.a) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
2a.Dz.U.2020.133.1086.30.1.b) Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.133.1086.30.1.a) Dodany przez art. 30 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), która weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.
Dz.U.2020.133.1086.30.1.b) Dodany przez art. 30 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

PO ZMIANIE
Art. 52n.Dz.U.2020.67.568.4) Dz.U.2020.249.2123.23.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:Dz.U.2020.249.2123.1.24.a.1)
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;Dz.U.2020.249.2123.1.24.a.2)
4)Dz.U.2020.133.1086.30.1.a) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);
5)Dz.U.2020.249.2123.1.24.a.3) Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny;
4)Dz.U.2020.249.2123.1.24.b) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5)Dz.U.2020.249.2123.1.24.b) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6)Dz.U.2020.249.2123.1.24.b) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
2a.Dz.U.2020.133.1086.30.1.b) Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.23.4) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.24.a.1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.24.a.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.133.1086.30.1.a) Dodany przez art. 30 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), która weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.24.a.3) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.24.b) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.133.1086.30.1.b) Dodany przez art. 30 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 52o.Dz.U.2020.67.568.4)
1. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52o.Dz.U.2020.67.568.4)
1. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52p.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze, za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli działalność w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52p.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze, za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli działalność w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52p.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze, za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli działalność w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52p.Dz.U.2020.133.1086.30.2)
(uchylony)

Dz.U.2020.133.1086.30.2) Przez art. 30 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52pa.Dz.U.2020.133.1086.30.3)
Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g, ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dz.U.2020.133.1086.30.3) Dodany przez art. 30 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52pa.Dz.U.2020.133.1086.30.3)
Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g, ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dz.U.2020.133.1086.30.3) Dodany przez art. 30 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

PO ZMIANIE
Art. 52pa.Dz.U.2020.249.2123.1.25)
Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g, ustalone za okres:
1) od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Dz.U.2020.249.2123.1.25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52q.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.
4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 14.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52q.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.
4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 14.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52q.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.
4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 14.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52q.Dz.U.2020.67.568.4) Dz.U.2020.249.2123.23.4)
1.Dz.U.2020.249.2123.1.26.a) Zwalnia się z obowiązku, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 oraz art. 26i ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, odpowiednio za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów;
3) podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
2.Dz.U.2020.249.2123.1.26.a) Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.
2a.Dz.U.2020.249.2123.1.26.b) Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się analogiczny okres rozliczeniowy albo rok podatkowy przypadający w okresie od 2019 r. do roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.
4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 14.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.23.4) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.26.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.26.b) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 52r.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 44 ust. 6c pkt 2 nie stosuje się.
2. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 6b–6i.
3. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za 2020 r.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52r.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 44 ust. 6c pkt 2 nie stosuje się.
2. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 6b–6i.
3. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za 2020 r.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52s.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
2. Za towary, o których mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52s.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
2. Za towary, o których mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52s.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
2. Za towary, o których mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52s.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.Dz.U.2020.249.2123.1.27)
2. Za towary, o których mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.27) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 52t.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h.
2. Przepis art. 26e stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52t.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h.
2. Przepis art. 26e stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52u.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
2. Wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza się w następujący sposób:
1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1;
2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1, od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.
4. Przepisy art. 30ca stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52u.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
2. Wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza się w następujący sposób:
1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1;
2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1, od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.
4. Przepisy art. 30ca stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52u.Dz.U.2020.67.568.4)
1. Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, osiągający w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.Dz.U.2020.249.2123.1.28.a)
2. W 2020 r. wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza się w następujący sposób:Dz.U.2020.249.2123.1.28.b)
1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1;
2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1, od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.
4. Przepisy art. 30ca stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.67.568.4) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.28.b) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52ua.Dz.U.2020.131.1068.14)
Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068).

Dz.U.2020.131.1068.14) Dodany przez art. 14 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, która weszła w życie z dniem 21 czerwca 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52v.Dz.U.2020.79.695.19)
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.

Dz.U.2020.79.695.19) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52v.Dz.U.2020.79.695.19)
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.

Dz.U.2020.79.695.19) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52v.Dz.U.2020.79.695.19)
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.

Dz.U.2020.79.695.19) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

PO ZMIANIE
Art. 52v.Dz.U.2020.79.695.19)
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.
3.Dz.U.2020.135.1106.4.2) Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku będącego podatkiem należnym za 2019 r. na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał we wniosku zawartym w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, korekcie tego zeznania, albo w oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonych za 2018 r.
4.Dz.U.2020.135.1106.4.2) Przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, sporządzonego za 2019 r. przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego. Przepisy art. 45c stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.79.695.19) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
Dz.U.2020.135.1106.4.2) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.135.1106.4.1.a.

III zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52v.Dz.U.2020.79.695.19)
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.
3.Dz.U.2020.135.1106.4.2) Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku będącego podatkiem należnym za 2019 r. na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał we wniosku zawartym w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, korekcie tego zeznania, albo w oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonych za 2018 r.
4.Dz.U.2020.135.1106.4.2) Przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, sporządzonego za 2019 r. przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego. Przepisy art. 45c stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.79.695.19) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
Dz.U.2020.135.1106.4.2) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.135.1106.4.1.a.

PO ZMIANIE
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.
3.Dz.U.2020.135.1106.4.2) Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku będącego podatkiem należnym za 2019 r. na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał we wniosku zawartym w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, korekcie tego zeznania, albo w oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonych za 2018 r.
4.Dz.U.2020.135.1106.4.2) Przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, sporządzonego za 2019 r. przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego. Przepisy art. 45c stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2020.79.695.19) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
Dz.U.2020.135.1106.4.2) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.135.1106.4.1.a; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Data wejścia w życie zmieniona przez art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123).

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52va.Dz.U.2020.249.2123.1.29)
1. Jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego następuje również w przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w art. 45c ust. 3 i 3a, zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego, złożenia korekty tego zeznania albo złożenia oświadczenia, określony odpowiednio w art. 45c ust. 1 pkt 1 albo 2 albo ust. 3a zdaniu drugim.
2. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonej korekcie tego zeznania albo złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a lub art. 52v ust. 4, za ubiegły rok podatkowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 do przekazania kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego stosuje się odpowiednio przepis art. 45c.

Dz.U.2020.249.2123.1.29) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52w.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 1, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zmniejszyć zaliczkę, o której mowa w art. 44 ust. 6i, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:
1) 17% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo
2) 19% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującego na podstawie ust. 2 jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.
4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w art. 44 ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, jest obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się do wierzytelności, o których mowa w art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18.
7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52w.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 1, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zmniejszyć zaliczkę, o której mowa w art. 44 ust. 6i, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:
1) 17% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo
2) 19% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującego na podstawie ust. 2 jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.
4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w art. 44 ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, jest obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się do wierzytelności, o których mowa w art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18.
7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

PO ZMIANIE
Art. 52w.Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dz.U.2020.249.2123.23.4)
1. W roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zmniejszenia, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 1 oraz art. 26i ust. 1 pkt 1, albo zwiększenia, o którym mowa w art. 26i ust. 2 pkt 1, dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.Dz.U.2020.249.2123.1.30)
2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zmniejszyć zaliczkę, o której mowa w art. 44 ust. 6i, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:
1) 17% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo
2) 19% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującego na podstawie ust. 2 jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.
4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w art. 44 ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, jest obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się do wierzytelności, o których mowa w art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18.
7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.
Dz.U.2020.249.2123.23.4) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52x.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1) organom prowadzącym placówki oświatowe;
2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
2. Przez placówkę oświatową rozumie się:
1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.
4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄArt. 52x.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1) organom prowadzącym placówki oświatowe;
2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
2. Przez placówkę oświatową rozumie się:
1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.
4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

PO ZMIANIE
Art. 52x.Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dz.U.2020.249.2123.23.4)
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19:Dz.U.2020.249.2123.1.31.a)
1) organom prowadzącym placówki oświatowe;
2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
2. Przez placówkę oświatową rozumie się:
1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.
4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny;
4)Dz.U.2020.249.2123.1.31.b) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5)Dz.U.2020.249.2123.1.31.b) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6)Dz.U.2020.249.2123.1.31.b) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.
Dz.U.2020.249.2123.23.4) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.31.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.31.b) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52y.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
W przypadku darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, kwota przekazanej darowizny wykazywanej w zeznaniu, o której mowa w art. 26 ust. 6b, odpowiada kwocie określonej zgodnie odpowiednio z art. 52n ust. 2 oraz art. 52x ust. 4.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52z.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52z.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

PO ZMIANIE
Art. 52z.Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dz.U.2020.249.2123.23.4)
1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.Dz.U.2020.249.2123.1.32.a)
2.Dz.U.2020.249.2123.1.32.b) Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na rzecz:
1) podmiotów wymienionych w art. 52n ust. 1,
2) podmiotów lub jednostek, do których zadań ustawowych należy przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19
– o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.
Dz.U.2020.249.2123.23.4) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.32.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.32.b) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52za.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się wartości otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przez podatników, o których mowa w art. 52n ust. 1 i art. 52x ust. 1.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 52za.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się wartości otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przez podatników, o których mowa w art. 52n ust. 1 i art. 52x ust. 1.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

PO ZMIANIE
Art. 52za.Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dz.U.2020.249.2123.23.4)
1. Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się wartości otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przez podatników, o których mowa w art. 52n ust. 1 i art. 52x ust. 1.Dz.U.2020.249.2123.1.33.a)
2.Dz.U.2020.249.2123.1.33.b) Do przychodów nie zalicza się wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przez podatników, o których mowa w art. 52n ust. 1 oraz art. 52z ust. 2 pkt 2.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.
Dz.U.2020.249.2123.23.4) Przepis ten, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2123), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.33.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Dz.U.2020.249.2123.1.33.b) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.249.2123.1.1.a; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52zb.Dz.U.2020.133.1086.30.4)
Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 19 nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Dz.U.2020.133.1086.30.4) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.133.1086.30.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 52zc.Dz.U.2020.151.1262.40)
Wolna od podatku dochodowego jest wartość Polskich Bonów Turystycznych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262).

Dz.U.2020.151.1262.40) Dodany przez art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262), która weszła w życie z dniem 16 lipca 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Załącznik nr 2Dz.U.2018.245.2362) obowiązujący w 2019 r.
(...)
Załącznik nr 2Dz.U.2019.243.2420) obowiązujący w 2020 r.
(...)

Dz.U.2018.245.2362) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2362), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2019.243.2420) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2420), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
Załącznik nr 2Dz.U.2019.243.2420) – obowiązujący w 2020 r.
(...)

Dz.U.2019.243.2420) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2420), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Powered by ProcessWire CMS