logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.

Jaki formularz główny (tj. zeznanie roczne) wybrać?

Nazwa formularzaPrzeznaczenieDla kogoTermin składania
PIT-16ADeklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowegoOsoba fizyczna (indywidualny)do 31 stycznia*
PIT-19ADeklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowegoOsoba fizyczna (indywidualny)do 31 stycznia*
PIT-28Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychOsoba fizyczna (indywidualny)od dnia 15 lutego do końca lutego*
PIT-28SZeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychPrzedsiębiorstwo w spadkuod dnia 15 lutego do końca lutego*, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, niedoliczających dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów, nieuzyskujących dochodów z zagranicy, nieobniżających dochodów o straty z lat ubiegłych, nieodliczających tzw. minimalnego podatku dochodowegoOsoba fizyczna (indywidualny, małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dzieci)od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, doliczanie dochodów małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobrania podatku, obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłychOsoba fizyczna (indywidualny, małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dzieci)od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, dochody z zagranicy, obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłychPrzedsiębiorstwo w spadkuod 15 lutego do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36LZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowymOsoba fizyczna (indywidualny)od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36LSZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowymPrzedsiębiorstwo w spadkuod 15 lutego do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - odpłatne zbycie papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni; objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; odpłatne zbycie walut wirtualnychOsoba fizyczna (indywidualny)od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychOsoba fizyczna (indywidualny)od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-OP Oświadczenie emeryta/rencisty o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznegoOsoba fizyczna (indywidualny)do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 52v ustawy)
PIT-CFCZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznychOsoba fizyczna (indywidualny)do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego*
APA-PSprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznychOsoba fizyczna (indywidualny)w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
DSF-1Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowymOsoba fizyczna (indywidualny)do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
OLDCTOświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowychIndywidualnydo końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego; ze względu na zwalczanie COVID-19: szczególne przypadki wymienione w art. 31z ustawy o COVID-19 mają inny termin
ZAP-3 Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych (np. adresu elektronicznego i adresu do korespondencji) oraz informacji dotyczących rachunku osobistego. ZAP-3 można wysłać jedynie dysponując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub papierowy złożyć w urzędzie. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji.Osoba fizyczna (indywidualny) 
NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem / płatnikiem; przeznaczony dla osób niebędących przedsiębiorcami lub niepodlegających rejestracji w CEIDG: prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług, lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, lub będących płatnikami podatków, lub będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub niemających nadanego numeru PESEL, lub wykonujących działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorcówOsoba fizyczna (indywidualny) 

* - roku następującego po roku podatkowym; stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jaki załącznik dołączyć do zeznania głównego?

Nazwa załącznikaPrzeznaczenieDo jakiego formularza rocznego dołączanyUwagi
PIT-28/BInformacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)PIT-28, PIT-28Szałącznik indywidualny*
PIT/DInformacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowychPIT-28, PIT-36, PIT-37małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków; zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację; jeden załącznik do wszystkich zeznań
PIT-2KOświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowychdo tego samego zeznania co dołączono PIT/Dskładany przez podatnika(-ów), który(-rzy) po raz pierwszy dokonuje(-ą) odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego
PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - innych niż mieszkaniowePIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik; jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z nich, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków
PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczejPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LSzałącznik indywidualny*
PIT/IP Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnejPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LSzałącznik indywidualny*
PIT/ZInformacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (w tym dokonujących doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy)PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LSnie można go załączyć bez PIT/B; załącznik indywidualny*
PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-36, PIT-36Lzałącznik indywidualny*
PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojowąPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LSnie można go załączyć bez PIT/B; załącznik indywidualny*
PIT/ZGInformacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatkuPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39odrębny załącznik dla każdego zeznania; odrębny załącznik dla każdego państwa uzyskania dochodu; załącznik indywidualny*
PIT/MInformacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodzicówPIT-36załącznik indywidualny*
PIT/MITInformacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowyPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LSzałącznik indywidualny*
PIT/PMInformacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LSzałącznik indywidualny*
PIT/NZIInformacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zyskówPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LSzałącznik indywidualny*
PIT/CFIInformacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanejPIT-CFCzałącznik indywidualny*
SSE-RRozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleniaPIT-36, PIT-36Szałącznik indywidualny*
SSE-R/ARozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocąSSE-Rzałącznik indywidualny*
SSE/AWykaz udziałów w spółkachSSE-Rzałącznik indywidualny*
ORD-ZUUzasadnienie przyczyn korekty deklaracjimoże być załączany do deklaracji/zeznaniaprzy składaniu korekty deklaracji (od dnia 1 stycznia 2016 r.) nie jest wymagane pisemne uzasadnienie przyczyn korekty
NIP-7 cz.B.2Lista z informacjami o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajachNIP-7załącznik indywidualny*
NIP-7 cz.C.3.2Lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalnościNIP-7załącznik indywidualny*
NIP-7 cz.D.2.2Lista pozostałych rachunków związanych z prowadzoną działalnościąNIP-7załącznik indywidualny*

* - małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia - indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem - składają odrębny załącznik.


Powrót

USTAWA
z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Art. 21.

5b.1) Jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku niedokonania zgłoszenia – ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po terminie określonym w ust. 2, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć zeznanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
1) Dodany przez art. 81 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
2) Dodany przez art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), która weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r.

Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 45.

7.3) Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a.
3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 16 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 4; w zakresie dochodów, w tym terminu składania zeznania, wykazywanych w zeznaniu o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PDoF (dalej ustawy) w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w odnośniku 4, osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których mowa w art. 42a ustawy w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w odnośniku 4 (czyli w zeznaniu PIT-37) oraz zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy (czyli w zeznaniu PIT-38) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.; w zakresie dochodów wykazywanych w innych zeznaniach stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.2.b.

Powrót

USTAWA
z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych5)
Art. 15zzj.6)
Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.
Art. 15zzj.7)
1. Złożenie organowi podatkowemu:
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
2) deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny
– po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568 i 695).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

(...)
(na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695 i 875)
5) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
6) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 8; tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 7.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 19 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie 16 maja 2020 r.; wszedł w życie z dniem 15 maja 2020 r. z mocą od dnia 1 maja 2020 r.
8) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30e.

1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
3. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.
4. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:
1) dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
2) dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
5. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
6. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania, jeżeli:
1) budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika;
2) przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.
7. W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.
8. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody określone w ust. 1 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami osiągniętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
9. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiągającego dochody określone w ust. 1 wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 52v.9)
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.
9) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875), która wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Powrót

USTAWA
z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych10)

Art. 31z.11)


1.12) Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.


2.13) Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

3.13) Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

(...)
(na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695 i 875)
10) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
11) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 14.
12) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 73 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnośniku 15.
13) Dodany przez art. 73 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnośniku 15.
14) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.
15) Dodany przez art. 73 pkt 40 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695 i 875), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Powrót

USTAWA
z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców16)
Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju,

uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego,

dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji,

uchwala się, co następuje:

Art. 5.

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
16) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 44.

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:
1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.

Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 44.

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c.
7l.17) W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, do przedsiębiorstwa w spadku mają zastosowanie przepisy ust. 7f–7j.
17) Dodany przez art. 68 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 18.
18) Dodany przez art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), która weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r.

Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30g.

1. Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
3) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
2. Zwalnia się od podatku od przychodów z budynków przychód ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
3. Przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.
4. W miesiącu, w którym dokonano zbycia budynku lub oddania go do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23f, przychód z tego budynku ustala się wyłącznie u podatnika, który zbył ten budynek lub oddał go do używania na podstawie umowy leasingu. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia udziału we współwłasności budynku.
5. W przypadku gdy budynek stanowi:
1) współwłasność podatnika – przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika;
2) własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną – przy obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na dzień określony w ust. 3.
7. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy ustalony na dzień określony w ust. 3, łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.
8. W przypadku gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 2, przychód pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na dzień określony w ust. 3.
9. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł.
10. W przypadku gdy podatnik posiada udział w kapitale innego podmiotu w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 23m ust. 2 pkt 1, kwotę, o której mowa w ust. 9, ustala się w takiej proporcji, w jakiej przychód, o którym mowa w ust. 1, pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych.
11. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania.
12. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał.
13. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44, za dany miesiąc.
14. Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.
15. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie ust. 14 podlega zwrotowi na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z art. 27 lub art. 30c w złożonym zeznaniu podatkowym, oraz podatku od przychodów z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych.
16. Jeżeli organ podatkowy określi zobowiązanie podatkowe lub stratę w innej wysokości niż wynikająca z zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 15, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu w wysokości:
1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków a kwotą podatku określoną przez organ podatkowy zgodnie z art. 27 lub art. 30c – w przypadku określenia przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, albo
2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków – w przypadku określenia przez organ podatkowy straty.
17. W przypadku gdy budynek został oddany do używania na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1, przepisy ust. 1–16 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a–22o.
18. Przepisy ust. 1–17 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości albo w części własność albo współwłasność budynku albo odda do używania budynek na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23f, w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim przypadku u podmiotu, na który zostały przeniesione własność albo współwłasność budynku albo jego części, albo podmiotu, który przyjął do używania budynek na podstawie tej umowy, nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tego budynku albo jego części.Powered by ProcessWire CMS