logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.
Zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.), w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.
Jeśli zmienił się tylko adres zamieszkania to przy składaniu zeznania rocznego (np. PIT-37, PIT-36, PIT-38 itd.) nie trzeba składać zgłoszenia ZAP-3.

Formularz ZAP-3 "Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem" przeznaczony jest dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie następujące kryteria:
a) ma nadany numer PESEL,
b) nie prowadzi działalności gospodarczej,
c) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
d) nie jest płatnikiem:
- podatków,
- składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych (np. adresu elektronicznego i adresu do korespondencji) oraz informacji dotyczących rachunku osobistego do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Powered by ProcessWire CMS