logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.


DAROWIZNA NA CELE KRWIODAWSTWA REALIZOWANEGO PRZEZ HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Odliczeniu od dochodów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PDoF podlegają darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222).

Krwiodawstwo oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników.

Honorowy Dawca Krwi to osoba, która oddała krew lub jej składniki do celów innych niż badania diagnostyczne.
Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację "Honorowego Dawcy Krwi" wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki.
Podstawa prawna: art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222)

Krew to krew pełna przygotowana z przeznaczeniem do celów określonych w ustawie o publicznej służbie krwi.
Podstawa prawna: art. 5 pkt 7 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222)

Składniki krwi to frakcje krwi o właściwościach leczniczych uzyskiwane różnymi metodami, w szczególności: krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe, osocze, krioprecypitat.
Podstawa prawna: art. 5 pkt 19 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222)

Wysokość odliczenia
Podatnikowi oddającemu krew przysługuje odliczenie w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. poz. 235) i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Niezależnie od tego czy podatnik oddał krew, czy osocze, czy poddał się zabiegowi pobierania płytek krwi metodą aferezy odliczenie przysługuje mu jedno - w wysokości ekwiwalentu za krew. Nie ma podziału na ekwiwalent za krew, osocze i płytki krwi (zabieg aferezy).

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej można pobrać 450 ± 45 ml krwi (1 jednostka).
Osocza od jednego dawcy w trakcie roku można pobrać nie więcej niż 25 litrów. Od jednego dawcy można pobrać w okresie jednego tygodnia nie więcej niż 1,5 litra osocza.
Zabiegi aferezy (trombaferezy i leukaferezy) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku, przy czym przerwy między zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie.

Obliczając wartość darowizny należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez 130 zł.

Przykład:
Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,7 litra krwi oraz 3 litry osocza.

Wartość oddanej krwi => 1,7 x 130 zł = 221 zł
Wartość oddanego osocza => 3 x 130 zł = 390 zł
Zatem łączna wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa to: 221 zł + 390 zł = 611 zł

Limit odliczenia
Odliczeniu podlega faktyczna wartość dokonanej darowizny. Kwota odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele kształcenia zawodowego nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Udokumentowanie darowizny
Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Zaświadczenia nie dołącza się do zeznania podatkowego, trzeba je jednak przechowywać do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (tzn. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe).

Z ulgi ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Sposób dokonania odliczenia
Wartość przekazanej darowizny może zostać odliczona od:
- dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
- przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Darowizny na cele krwiodawstwa nie podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu przedsiębiorstwa w spadku.
Uwaga: Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jednocześnie dochody opodatkowane wg skali to może dokonać wyboru w ramach, którego dochodu / przychodu dokona odliczenia; ważne aby ta sama kwota (część) ulgi nie została odliczona dwukrotnie tzn. raz od przychodu opodatkowanego ryczałtem i drugi raz od dochodu opodatkowanego wg skali podatkowej.

W składanym zeznaniu podatkowym (załącznik PIT/O dołączony do PIT-36/PIT-37 lub PIT-28) podatnik odliczając darowiznę wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny oraz dane obdarowanego (dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, nazwę i kraj).

Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
- osób fizycznych,
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.


Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 26.

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:1)
9) darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
d)2) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.
1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
2) Dodana przez art. 9 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Powered by ProcessWire CMS