logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.
Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 21) obowiązujący w 2019 r.


TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego2)
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:   
 a) rośliny ozdobne1 m21207
 b) pozostałe1 m2449
2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2276
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:   
 a) rośliny ozdobne1 m2899
 b) pozostałe1 m2551
4Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2518
5Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:   
 a) kurczęta1 sztuka 16
 b) gęsi1 sztuka135
 c) kaczki1 sztuka 36
 d) indyki1 sztuka 88
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:   
 a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka343
 b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka286
 c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka189
 d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka353
 e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka1503
 f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka252
7Wylęgarnie drobiu:   
 a) kurczęta1 sztuka 01
 b) gęsi1 sztuka 09
 c) kaczki1 sztuka 02
 d) indyki1 sztuka 09
8Zwierzęta futerkowe:   
 a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego4758
 b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2092
 c) tchórzepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1619
 d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2473
 e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego570
 f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego570
9Zwierzęta laboratoryjne:   
 a) szczury białe1 sztuka 15
 b) myszy białe1 sztuka 02
10Jedwabniki – produkcja kokonów1 dm3 35
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina345
12Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek1 m220703
13Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m217250
14Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego1 m28626
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:   
 a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka34500
 b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka7248
 c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka3792
 d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka4314
 e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka1725
 f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki691
 g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka1035
 h) konie rzeźne1 sztuka51753
 i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego41404
 j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3155
 k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego4659
 l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego1725





1) W brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2362), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2) Normy szacunkowe dochodu rocznego zmieniane są corocznie, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 7 niniejszej ustawy.

Powered by ProcessWire CMS