logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.

Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych sortowane według kolejności artykułów

Powrót


ROZDZIAŁ PIERWSZY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 1.Dz.U.2018.153.1509.1)
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.
Art. 1.Dz.U.2018.227.2192.21.1)
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.

Dz.U.2018.153.1509.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1.
Dz.U.2018.227.2192.21.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 1.Dz.U.2018.227.2192.21.1)
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.

Dz.U.2018.227.2192.21.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8)Dz.U.2018.164.1629.68.2) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.

Dz.U.2018.164.1629.68.2) Dodany przez art. 68 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

PO ZMIANIE
8)Dz.U.2018.164.1629.68.2) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.
8)Dz.U.2019.153.1495.9.1) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.

Dz.U.2018.164.1629.68.2) Dodany przez art. 68 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.
Dz.U.2019.153.1495.9.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8)Dz.U.2018.227.2193.1.1) niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Dz.U.2018.227.2193.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8)Dz.U.2018.227.2193.1.1) niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Dz.U.2018.227.2193.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
13)Dz.U.2018.153.1509.5a.13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego;
13)Dz.U.2018.68.685.2.1) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Dz.U.2018.153.1509.5a.13) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.68.685.2.1.
Dz.U.2018.68.685.2.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685), która weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2018 r.

PO ZMIANIE
13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.68.685.2.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
18a)Dz.U.2018.232.2246.1.1) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966);

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
18a)Dz.U.2018.232.2246.1.1) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51);

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Powrót

PRZED ZMIANĄ
18b)Dz.U.2018.232.2246.1.1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245);

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
18b)Dz.U.2018.232.2246.1.1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
18c)Dz.U.2018.232.2246.1.1) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
18c)Dz.U.2018.232.2246.1.1) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

Dz.U.2018.232.2246.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
20)Dz.U.2018.153.1509.5a.20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
20)Dz.U.2018.164.1629.68.4.a) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
20)Dz.U.2018.232.2244.7.1) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Dz.U.2018.153.1509.5a.20) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.4.a.
Dz.U.2018.164.1629.68.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.
Dz.U.2018.232.2244.7.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PO ZMIANIE
20)Dz.U.2018.164.1629.68.4.a) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
20)Dz.U.2018.232.2244.7.1) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Dz.U.2018.164.1629.68.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.
Dz.U.2018.232.2244.7.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

PO ZMIANIE
30)Dz.U.2019.143.1387.5a.30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
30)Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

Dz.U.2019.143.1387.5a.30) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.
Dz.U.2019.168.1655.5.1.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 i Dz. U. z 2020 r. poz. 288), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
31a)Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) udziale w kapitale – oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej;

Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
31b)Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej;

Dz.U.2019.168.1655.5.1.b) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
33a)Dz.U.2018.227.2193.1.2) walucie wirtualnej – oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
33a)Dz.U.2018.227.2193.1.2) walucie wirtualnej – oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
33b)Dz.U.2018.227.2193.1.2) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – oznacza to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.Dz.U.2018.104.1036));

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2018.104.1036) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 2159 i 2192.

PO ZMIANIE
33b)Dz.U.2018.227.2193.1.2) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – oznacza to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 1018);

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
33c)Dz.U.2018.227.2193.1.2) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499);

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
33c)Dz.U.2018.227.2193.1.2) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115);

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
33d)Dz.U.2018.227.2193.1.2) rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania – w przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 30f ust. 20 stosuje się odpowiednio;

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
33d)Dz.U.2018.227.2193.1.2) rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania – w przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 30f ust. 20 stosuje się odpowiednio;

Dz.U.2018.227.2193.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
39)Dz.U.2018.153.1509.5a.39) badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
39)Dz.U.2018.168.1669.19.1) badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.153.1509.5a.39) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.
Dz.U.2018.168.1669.19.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

PO ZMIANIE
39)Dz.U.2018.168.1669.19.1) badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.Dz.U.2018168.1668)),
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.168.1669.19.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.
Dz.U.2018168.1668) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2045 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.Powrót

PRZED ZMIANĄ
40)Dz.U.2018.153.1509.5a.39) pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;
40)Dz.U.2018.168.1669.19.1) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.153.1509.5a.39) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.
Dz.U.2018.168.1669.19.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

PO ZMIANIE
40)Dz.U.2018.168.1669.19.1) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.168.1669.19.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
45)Dz.U.2018.164.1629.68.4.b) zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

Dz.U.2018.164.1629.68.4.b) Dodany przez art. 68 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

PO ZMIANIE
45)Dz.U.2019.143.1387.5a.45) zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
45)Dz.U.2019.153.1495.9.2) zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

Dz.U.2019.143.1387.5a.45) Dodany przez art. 68 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.2.
Dz.U.2019.153.1495.9.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
46)Dz.U.2018.230.2215.114.1) ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

Dz.U.2018.230.2215.114.1) Dodany przez art. 114 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
46)Dz.U.2018.230.2215.114.1) ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074).

Dz.U.2018.230.2215.114.1) Dodany przez art. 114 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
47)Dz.U.2019.168.1649.2.1) ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

Dz.U.2019.168.1649.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
47)Dz.U.2019.187.1834.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);

Dz.U.2019.187.1834.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
47)Dz.U.2019.187.1834.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);

Dz.U.2019.187.1834.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania.

PO ZMIANIE
47)Dz.U.2019.187.1834.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);
47a)Dz.U.2020.24.183.1.1) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);

Dz.U.2019.187.1834.1.1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.
Dz.U.2020.24.183.1.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 183), która wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
48)Dz.U.2019.187.1834.1.1.2) żegludze międzynarodowej – oznacza to żeglugę między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią podróży morskiej do portu zagranicznego,
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
c) portami zagranicznymi,
d) miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
e) portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego.

Dz.U.2019.187.1834.1.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1, stosuje do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.6.2) Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
2.Dz.U.2018.232.2246.1.2) Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Dz.U.2018.153.1509.6.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.2.
Dz.U.2018.232.2246.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.232.2246.1.2) Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Dz.U.2018.232.2246.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.153.1509.6.4.3) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej
3)Dz.U.2018.168.1669.19.2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Dz.U.2018.153.1509.6.4.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.2.
Dz.U.2018.168.1669.19.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.168.1669.19.2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Dz.U.2018.168.1669.19.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.168.1669.19.2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Dz.U.2018.168.1669.19.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.168.1669.19.2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej
3)Dz.U.2019.144.1394.1.1) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Dz.U.2018.168.1669.19.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1.
Dz.U.2019.144.1394.1.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8.Dz.U.2018.232.2244.7.2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6, mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Dz.U.2018.232.2244.7.2) Dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
8.Dz.U.2018.232.2244.7.2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6, mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Dz.U.2018.232.2244.7.2) Dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
9.Dz.U.2019.153.1495.9.3) Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka podatnika zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Dz.U.2019.153.1495.9.3) Dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.153.1495.9.3) W przypadku wskazanym w ust. 9 całość dochodu z tytułu prowadzenia tego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu wyłącznie przez żyjącego współmałżonka, z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka. W tym przypadku dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym przyjmuje się, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka oraz innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Dz.U.2019.153.1495.9.3) Dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.9.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a.Dz.U.2018.153.1509.9.1a) Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.
1a.Dz.U.2018.227.2193.1.3.a) Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–30cb, art. 30da–30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dz.U.2018.153.1509.9.1a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.3.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.3.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2018.227.2193.1.3.a) Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–30cb, art. 30da–30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dz.U.2018.227.2193.1.3.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.9.2) Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
2.Dz.U.2018.227.2193.1.3.b) Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24–24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dz.U.2018.153.1509.9.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.3.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.227.2193.1.3.b) Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24–24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dz.U.2018.227.2193.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3.Dz.U.2018.153.1509.9.3) O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
3.Dz.U.2018.232.2244.7.3) O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Dz.U.2018.153.1509.9.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.3.
Dz.U.2018.232.2244.7.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.232.2244.7.3) O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Dz.U.2018.232.2244.7.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3a.Dz.U.2018.153.1509.9.3a) Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
2) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.
3a.Dz.U.2018.227.2193.1.3.c) Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8;
2) z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
3) z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da;
4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Dz.U.2018.153.1509.9.3a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.3.c.
Dz.U.2018.227.2193.1.3.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3a.Dz.U.2018.227.2193.1.3.c) Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8;
2) z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
3) z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da;
4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Dz.U.2018.227.2193.1.3.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.153.1509.9.6) Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
6.Dz.U.2018.212.2073.22.1) Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dz.U.2018.153.1509.9.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.
Dz.U.2018.212.2073.22.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.212.2073.22.1) Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dz.U.2018.212.2073.22.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.9a.1) Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
1.Dz.U.2018.64.650.24.2.a) Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.153.1509.9a.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.2.a.1.
Dz.U.2018.64.650.24.2.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.64.650.24.2.a.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.9a.2) Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
2.Dz.U.2018.64.650.24.2.a.2) Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
2.Dz.U.2018.232.2244.7.4.a) Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Dz.U.2018.153.1509.9a.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.2.a.2.
Dz.U.2018.64.650.24.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.4.a.
Dz.U.2018.232.2244.7.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.232.2244.7.4.a) Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2a.Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Podatnik może zawiadomić w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, albo pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Podatnik może zawiadomić w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, albo pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2b.Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dokonany wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
2b.Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dokonany wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2c.Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w ust. 2–2b, podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
2c.Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w ust. 2–2b, podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2018.153.1509.9a.4) Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
4.Dz.U.2018.64.650.24.2.b) Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
4. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.7.4.c)

Dz.U.2018.153.1509.9a.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.2.b.
Dz.U.2018.64.650.24.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.4.c.
Dz.U.2018.232.2244.7.4.c) Przez art. 7 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Skutki określone w art. 9a ust. 4 w brzmieniu przed 1 stycznia 2019 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie albo oświadczenie lub wniosek, o którym mowa w art. 9a ust. 2b ustawy o PDoF.

PO ZMIANIE
4. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.7.4.c)

Dz.U.2018.232.2244.7.4.c) Przez art. 7 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Skutki określone w art. 9a ust. 4 w brzmieniu przed 1 stycznia 2019 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie albo oświadczenie lub wniosek, o którym mowa w art. 9a ust. 2b ustawy o PDoF.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.153.1509.9a.6) Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6.Dz.U.2018.223.2159.1.3) Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dz.U.2018.153.1509.9a.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.3.
Dz.U.2018.223.2159.1.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.223.2159.1.3) Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dz.U.2018.223.2159.1.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7.Dz.U.2018.153.1509.9a.7) Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego – w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7.Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w ust. 2, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. W tym samym terminie podatnicy mogą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.153.1509.9a.7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.4.d.
Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w ust. 2, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. W tym samym terminie podatnicy mogą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8.Dz.U.2018.153.1509.9a.7) Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.
8.Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Dz.U.2018.153.1509.9a.7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.4.d.
Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
8.Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Dz.U.2018.232.2244.7.4.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót


ROZDZIAŁ DRUGI
Powrót

PRZED ZMIANĄ
8a)Dz.U.2018.153.1509.10.1.8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
8a)Dz.U.2018.227.2193.1.4.a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

Dz.U.2018.153.1509.10.1.8a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.4.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8a)Dz.U.2018.227.2193.1.4.a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

Dz.U.2018.227.2193.1.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8b)Dz.U.2018.227.2193.1.4.b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da;

Dz.U.2018.227.2193.1.4.b) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8b)Dz.U.2018.227.2193.1.4.b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da;

Dz.U.2018.227.2193.1.4.b) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5.Dz.U.2018.223.2159.1.4) W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Dz.U.2018.223.2159.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2018.223.2159.1.4) W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Dz.U.2018.223.2159.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.223.2159.1.4) W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dz.U.2018.223.2159.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.223.2159.1.4) W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dz.U.2018.223.2159.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7.Dz.U.2018.223.2159.1.4) Nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Dz.U.2018.223.2159.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2018.223.2159.1.4) Nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Dz.U.2018.223.2159.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.11.1) Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
1.Dz.U.2018.227.2193.1.5.a) Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dz.U.2018.153.1509.11.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.5.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.227.2193.1.5.a) Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dz.U.2018.227.2193.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a.Dz.U.2018.227.2193.1.5.b) W odniesieniu do transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem art. 23o.

Dz.U.2018.227.2193.1.5.b) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2018.227.2193.1.5.b) W odniesieniu do transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem art. 23o.

Dz.U.2018.227.2193.1.5.b) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.11.2) Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
2.Dz.U.2018.227.2193.1.5.c) Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Dz.U.2018.153.1509.11.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.5.c.
Dz.U.2018.227.2193.1.5.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.227.2193.1.5.c) Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Dz.U.2018.227.2193.1.5.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2c.Dz.U.2018.227.2193.1.5.d) W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.

Dz.U.2018.227.2193.1.5.d) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2c.Dz.U.2018.227.2193.1.5.d) W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.

Dz.U.2018.227.2193.1.5.d) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1ca.Dz.U.2018.227.2193.1.6.a) Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1–5;
2) korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2.

Dz.U.2018.227.2193.1.6.a) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1ca.Dz.U.2018.227.2193.1.6.a) Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1–5;
2) korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2.

Dz.U.2018.227.2193.1.6.a) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1j.Dz.U.2018.153.1509.14.1j) W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.
1j.Dz.U.2018.232.2244.7.5.a) W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Dz.U.2018.153.1509.14.1j) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.5.a.
Dz.U.2018.232.2244.7.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Zawiadomienia złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o PDoF (dalej ustawy) w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie wywołują skutków określonych w art. 14 ust. 1k ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
1j.Dz.U.2018.232.2244.7.5.a) W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Dz.U.2018.232.2244.7.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Zawiadomienia złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o PDoF (dalej ustawy) w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie wywołują skutków określonych w art. 14 ust. 1k ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1k.Dz.U.2018.153.1509.14.1k) Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.
1k. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.7.5.b)

Dz.U.2018.153.1509.14.1k) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.5.b.
Dz.U.2018.232.2244.7.5.b) Przez art. 7 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
1k. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.7.5.b)

Dz.U.2018.232.2244.7.5.b) Przez art. 7 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1l.Dz.U.2018.153.1509.14.1l) W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j i 1k, dotyczy wszystkich wspólników.
1l.Dz.U.2018.232.2244.7.5.c) W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j.

Dz.U.2018.153.1509.14.1l) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.5.c.
Dz.U.2018.232.2244.7.5.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
1l.Dz.U.2018.232.2244.7.5.c) W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j.

Dz.U.2018.232.2244.7.5.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1o.Dz.U.2018.153.1509.14.1o) Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.
1o.Dz.U.2018.227.2193.1.6.b) Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.

Dz.U.2018.153.1509.14.1o) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.6.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1o.Dz.U.2018.227.2193.1.6.b) Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.

Dz.U.2018.227.2193.1.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8)Dz.U.2018.153.1509.14.2.8) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125;
8)Dz.U.2018.164.1629.68.9.b) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a;
8)Dz.U.2018.227.2193.1.6.c) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a;

Dz.U.2018.153.1509.14.2.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.9.b.
Dz.U.2018.164.1629.68.9.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.6.c.
Dz.U.2018.227.2193.1.6.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8)Dz.U.2018.227.2193.1.6.c) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a;

Dz.U.2018.227.2193.1.6.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
2h.Dz.U.2019.105.1018.2.1) W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
2i.Dz.U.2019.105.1018.2.1) Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.1) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2018.153.1509.14b.4) W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.
4.Dz.U.2018.232.2244.7.6.a) W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda. Podatnicy informują o wyborze tej metody w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie.

Dz.U.2018.153.1509.14b.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.6.a.
Dz.U.2018.232.2244.7.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy o PDoF (dalej ustawy), są obowiązani stosować ją co najmniej do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 14b ust. 4 ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu drugim, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu drugim, stosuje się przepis art. 14b ust. 5 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2018.232.2244.7.6.a) W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda. Podatnicy informują o wyborze tej metody w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie.

Dz.U.2018.232.2244.7.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy o PDoF (dalej ustawy), są obowiązani stosować ją co najmniej do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 14b ust. 4 ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu drugim, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu drugim, stosuje się przepis art. 14b ust. 5 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2g.Dz.U.2018.227.2193.1.6.d) W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.

Dz.U.2018.227.2193.1.6.d) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2g.Dz.U.2018.227.2193.1.6.d) W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.

Dz.U.2018.227.2193.1.6.d) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie pierwsze)
5. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 2, podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody.Dz.U.2018.153.1509.14b.5) O rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.Dz.U.2018.232.2244.7.6.b) Rezygnacja może nastąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4.

Dz.U.2018.153.1509.14b.5) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.6.b.
Dz.U.2018.232.2244.7.6.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy o PDoF (dalej ustawy), są obowiązani stosować ją co najmniej do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 14b ust. 4 ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu drugim, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu drugim, stosuje się przepis art. 14b ust. 5 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (zdanie pierwsze)
5. O rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.Dz.U.2018.232.2244.7.6.b) Rezygnacja może nastąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4.

Dz.U.2018.232.2244.7.6.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy o PDoF (dalej ustawy), są obowiązani stosować ją co najmniej do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 14b ust. 4 ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu drugim, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu drugim, stosuje się przepis art. 14b ust. 5 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
a)Dz.U.2018.153.1509.17.1.6.a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
a)Dz.U.2018.212.2073.22.2.a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych,

Dz.U.2018.153.1509.17.1.6.a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.2.a.
Dz.U.2018.212.2073.22.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
a)Dz.U.2018.212.2073.22.2.a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych,

Dz.U.2018.212.2073.22.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11)Dz.U.2018.227.2193.1.7.a) przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

Dz.U.2018.227.2193.1.7.a) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
11)Dz.U.2018.227.2193.1.7.a) przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

Dz.U.2018.227.2193.1.7.a) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
2)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.1) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.1.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo
3)Dz.U.2019.183.1798.4) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655 i 1798), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a, w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.183.1798.4.
Dz.U.2019.183.1798.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


III zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo
3)Dz.U.2019.183.1798.4) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655 i 1798), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a, w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.183.1798.4.
Dz.U.2019.183.1798.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.183.1798.4) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
3)Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

Dz.U.2019.143.1387.17.1a.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.183.1798.4.
Dz.U.2019.183.1798.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 288), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2018.153.1509.17.1ab.1) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych;
1)Dz.U.2018.212.2073.22.2.b) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych;

Dz.U.2018.153.1509.17.1ab.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.2.b.
Dz.U.2018.212.2073.22.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2018.212.2073.22.2.b) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych;

Dz.U.2018.212.2073.22.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1d. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.

PO ZMIANIE
1d.Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.
1d.Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.

Dz.U.2019.143.1387.17.1d) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.2.b.
Dz.U.2019.168.1655.5.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1f.Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1f.Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1g.Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1g.Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dz.U.2018.227.2193.1.7.b) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5.Dz.U.2018.227.2193.1.8) W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość zbytych nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.

Dz.U.2018.227.2193.1.8) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2018.227.2193.1.8) W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość zbytych nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.

Dz.U.2018.227.2193.1.8) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.20.1) Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.
1.Dz.U.2018.89.858.2.2) Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.

Dz.U.2018.153.1509.20.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.89.858.2.2.
Dz.U.2018.89.858.2.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.89.858.2.1.

PO ZMIANIE
1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.89.858.2.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2018.153.1509.20.1c.1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
1) (uchylony)Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1)

Dz.U.2018.153.1509.20.1c.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.
Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1) (uchylony)Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1)

Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2)Dz.U.2018.153.1509.20.1c.2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;
2)Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;

Dz.U.2018.153.1509.20.1c.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.2.
Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;

Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.153.1509.20.1c.3) sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:
a) w których produkty te zostały wytworzone, lub
b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;
3) (uchylony)Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.3)

Dz.U.2018.153.1509.20.1c.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.3.
Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.3) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

PO ZMIANIE
3) (uchylony)Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.3)

Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.3) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1ea.Dz.U.2018.153.1509.20.1ea) W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1c pkt 1, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60).
1ea. (uchylony)Dz.U.2018.232.2242.1.1.b)

Dz.U.2018.153.1509.20.1ea) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.b.
Dz.U.2018.232.2242.1.1.b) Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

PO ZMIANIE
1ea. (uchylony)Dz.U.2018.232.2242.1.1.b)

Dz.U.2018.232.2242.1.1.b) Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

Powrót


ROZDZIAŁ TRZECI
Powrót

PRZED ZMIANĄ
6a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.6a) wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6a)Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.1) wygrane w:
a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe
– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.6a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.1.
Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1.

PO ZMIANIE
6a) wygrane w:
a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe
– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6b)Dz.U.2018.153.1509.21.1.6b) wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6b) (uchylony)Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.2)

Dz.U.2018.153.1509.21.1.6b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.2.
Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.2) Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1.

PO ZMIANIE
6b) (uchylony)

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.128.1291.1.3.a.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715);
8a)Dz.U.2018.89.858.2.3.a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.8a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.89.858.2.3.a.
Dz.U.2018.89.858.2.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.89.858.2.1.

PO ZMIANIE
8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.89.858.2.3.a)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na:
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na:Dz.U.2019.143.1387.21.1.23c)
dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:Dz.U.2019.187.1834.1.2.a)
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;

Dz.U.2019.143.1387.21.1.23c) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.2.a.
Dz.U.2019.187.1834.1.2.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
25b) świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696);

PO ZMIANIE
25b)Dz.U.2019.143.1387.21.1.25b) świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696);
25b)Dz.U.2019.81.752.3.1) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752);

Dz.U.2019.143.1387.21.1.25b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.
Dz.U.2019.81.752.3.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 752), która weszła w życie z dniem 10 maja 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
25d)Dz.U.2018.251.2529.12) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

Dz.U.2018.251.2529.12) Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
25d)Dz.U.2018.251.2529.12) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

Dz.U.2018.251.2529.12) Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
28)Dz.U.2018.153.1509.21.1.28) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny;
28)Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.1) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.28) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.1.
Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
28)Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.1) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny;

Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
29b)Dz.U.2018.232.2244.7.7.a) odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej „Klasyfikacją”, do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio;

Dz.U.2018.232.2244.7.7.a) Dodany przez art. 7 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
29b)Dz.U.2018.232.2244.7.7.a) odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej „Klasyfikacją”, do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio;

Dz.U.2018.232.2244.7.7.a) Dodany przez art. 7 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
39)Dz.U.2018.153.1509.21.1.39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
39)Dz.U.2018.168.1669.19.3.a.1) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.39) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.3.a.1. Świadczenia i stypendia przyznane na podst. art. 21 ust. 1 pkt 39 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie: ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.
Dz.U.2018.168.1669.19.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
39)Dz.U.2018.168.1669.19.3.a) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

Dz.U.2018.168.1669.19.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
39a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.39a) stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530);
39a)Dz.U.2018.168.1669.19.3.a.2) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530);

Dz.U.2018.153.1509.21.1.39a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.3.a.2.
Dz.U.2018.168.1669.19.3.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
39a)Dz.U.2018.168.1669.19.3.a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530 oraz z 2018 r. poz. 1669);

Dz.U.2018.168.1669.19.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
39c)Dz.U.2018.168.1669.19.3.b.2) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669);

Dz.U.2018.168.1669.19.3.b.2) Dodany przez art. 19 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
39c)Dz.U.2018.168.1669.19.3.b.2) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);

Dz.U.2018.168.1669.19.3.b.2) Dodany przez art. 19 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
40)Dz.U.2018.153.1509.21.1.40) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym;
40)Dz.U.2018.168.1669.19.3.c) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.40) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.3.c. Świadczenia i stypendia przyznane na podst. art. 21 ust. 1 pkt 40 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie: ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.
Dz.U.2018.168.1669.19.3.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
40)Dz.U.2018.168.1669.19.3.c) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

Dz.U.2018.168.1669.19.3.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1. Świadczenia i stypendia przyznane na podst. art. 21 ust. 1 pkt 40 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie: ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
45)Dz.U.2018.153.1509.21.1.45) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001);
45)Dz.U.2018.156.1552.2) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552);

Dz.U.2018.153.1509.21.1.45) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.156.1552.2.
Dz.U.2018.156.1552.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1552), która weszła w życie z dniem 30 października 2018 r.

PO ZMIANIE
45)Dz.U.2018.156.1552.2) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552);

Dz.U.2018.156.1552.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1552), która weszła w życie z dniem 30 października 2018 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
45)Dz.U.2018.156.1552.2) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552);

Dz.U.2018.156.1552.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1552), która weszła w życie z dniem 30 października 2018 r.

PO ZMIANIE
45)Dz.U.2018.156.1552.2) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552);
45)Dz.U.2019.81.752.3.2) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168);

Dz.U.2018.156.1552.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1552), która weszła w życie z dniem 30 października 2018 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.2.
Dz.U.2019.81.752.3.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
47f)Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
47f)Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
47g)Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
47g)Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.a) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
49a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.49a) ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Biurze Ochrony Rządu;
49a)Dz.U.2018.12.138.262.1) ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Służbie Ochrony Państwa;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.49a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.262.1.
Dz.U.2018.12.138.262.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 262 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

PO ZMIANIE
49a) ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Służbie Ochrony Państwa;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.12.138.262.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
58c)Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z:
a) gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego,
b) wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
c) wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
58c)Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z:
a) gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego,
b) wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
c) wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
58d)Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
58d)Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f;

Dz.U.2018.230.2215.114.2.b) Dodany przez art. 114 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
61)Dz.U.2018.153.1509.21.1.61) kwoty umorzonych pożyczek studenckich lub kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich;
61)Dz.U.2018.168.1669.19.3.d) kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.61) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.3.d. Świadczenia i stypendia przyznane na podst. art. 21 ust. 1 pkt 61 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie: ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 61 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.
Dz.U.2018.168.1669.19.3.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
61)Dz.U.2018.168.1669.19.3.d) kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Dz.U.2018.168.1669.19.3.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1. Świadczenia i stypendia przyznane na podst. art. 21 ust. 1 pkt 61 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie: ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 61 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
63) świadczenie pieniężne oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373);

PO ZMIANIE
63)Dz.U.2019.143.1387.21.1.63) świadczenie pieniężne oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373);
63)Dz.U.2019.81.752.3.3) pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752);

Dz.U.2019.143.1387.21.1.63) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.3.
Dz.U.2019.81.752.3.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.81.752.3.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
63a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.63a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a–5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
63a)Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a–5cd, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.63a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1.
Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2018 r.; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
63a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a–5cd, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)


Powrót

PRZED ZMIANĄ
71a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.71a) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
71a)Dz.U.2018.232.2242.1.2) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł rocznie;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.71a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.2.
Dz.U.2018.232.2242.1.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

PO ZMIANIE
71a)Dz.U.2018.232.2242.1.2) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł rocznie;

Dz.U.2018.232.2242.1.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2242.1.1.a.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
77)Dz.U.2018.153.1509.21.1.49a) równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł;
77)Dz.U.2018.12.138.262.1) równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.49a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.262.1.
Dz.U.2018.12.138.262.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 262 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 138), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

PO ZMIANIE
77) równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.12.138.262.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
80)Dz.U.2018.153.1509.21.1.80) przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej;
80)Dz.U.2018.12.138.262.2) przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej;
80)Dz.U.2018.93.912.2) przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.80) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.262.2.
Dz.U.2018.12.138.262.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 262 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.262.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.93.912.2.
Dz.U.2018.93.912.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912), która weszła w życie z dniem 31 maja 2018 r.

PO ZMIANIE
80) przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.93.912.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
82a)Dz.U.2018.153.1509.21.1.82a) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.Dz.U.2017.217.2067)), w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.Dz.U.2017.226.2365)), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313), w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985 i 1321), w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138), w art. 96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.Dz.U.2017.61.631)) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076);
82a)Dz.U.2018.12.138.262.3) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.Dz.U.2017.217.2067)), w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.Dz.U.2017.226.2365)), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313), w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730), w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138), w art. 96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.Dz.U.2017.61.631)) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076);

Dz.U.2018.153.1509.21.1.82a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.262.3.
Dz.U.2017.217.2067) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730 i 1039.
Dz.U.2017.226.2365) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 i 894.
Dz.U.2017.61.631) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730, 912, 1000 i 1010.
Dz.U.2018.12.138.262.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 262 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.262.1.

PO ZMIANIE
82a) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091), w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1091), w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828 i 1091), w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730), w art. 96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1091), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125 i 1091) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645);

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.12.138.262.3)", "Dz.U.2017.217.2067)", "Dz.U.2017.226.2365)", "Dz.U.2017.61.631)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)


Powrót

PRZED ZMIANĄ
83b)Dz.U.2018.153.1509.21.1.83b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;
83b)Dz.U.2018.12.138.346) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.83b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.12.138.346.
Dz.U.2018.12.138.346) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 i 138), która weszła w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

PO ZMIANIE
83b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.12.138.346)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
87) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;

PO ZMIANIE
87)Dz.U.2019.143.1387.21.1.87) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;
87)Dz.U.2019.175.1726.4.1) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów, rencistów i weteranów poszkodowanych z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;

Dz.U.2019.143.1387.21.1.87) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.1.
Dz.U.2019.175.1726.4.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726), która weszła w życie z dniem 11 października 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28 i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730);

PO ZMIANIE
90a)Dz.U.2019.143.1387.21.1.90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28 i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730);
90a)Dz.U.2019.175.1726.4.2) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28, art. 29a i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

Dz.U.2019.143.1387.21.1.90a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.2.
Dz.U.2019.175.1726.4.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-);

PO ZMIANIE
90c)Dz.U.2019.175.1726.4.3) świadczenia, o których mowa w art. 145ga ust. 2 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w art. 147j ust. 2 i 2d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w art. 49i ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 9b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726), w art. 85b ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 67 ust. 6 i 6d ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 4a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz w art. 144a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091, 1635 i 1726);

Dz.U.2019.175.1726.4.3) Dodany przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.175.1726.4.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
95a)Dz.U.2019.34.303.16.1) odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

Dz.U.2019.34.303.16.1) Dodany przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), która weszła w życie z dniem 1 marca 2019 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
100a)Dz.U.2019.165.1622.12.1) świadczenie uzupełniające otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

Dz.U.2019.165.1622.12.1) Dodany przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622), która weszła w życie z dniem 1 października 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
105)Dz.U.2018.153.1509.21.1.105) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn;
105)Dz.U.2018.212.2073.22.3) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.105) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.3.
Dz.U.2018.212.2073.22.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
105)Dz.U.2018.212.2073.22.3) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn;

Dz.U.2018.212.2073.22.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
118a)Dz.U.2019.185.1818.53) wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818);

Dz.U.2019.185.1818.53) Dodany przez art. 53 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
121)Dz.U.2017.144.1428.2.1) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
121)Dz.U.2017.233.2494.2) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Dz.U.2017.144.1428.2.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2017.233.2494.2.
Dz.U.2017.233.2494.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494), która weszła w życie z dniem 31 marca 2018 r.

PO ZMIANIE
121) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

(usunięcie przypisu "Dz.U.2017.233.2494.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
129a)Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;

Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

PO ZMIANIE
129a)Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;

Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
129a)Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;

Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

PO ZMIANIE
129a)Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;
129a)Dz.U.2019.217.2166.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.Dz.U.2019.145.1396));

Dz.U.2018.232.2246.1.3.a) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.217.2166.2.
Dz.U.2019.217.2166.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2166), która weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r.
Dz.U.2019.145.1396) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
129b)Dz.U.2020.24.183.1.2) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;

Dz.U.2020.24.183.1.2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.24.183.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
130c)Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.1) dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek lub dyskonta od obligacji:
a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych
– chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada, bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji;

Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.1) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do obligacji wyemitowanych w emisji danej serii po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
130c)Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.1) dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek lub dyskonta od obligacji:
a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych
– chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada, bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji;

Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.1) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do obligacji wyemitowanych w emisji danej serii po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
131)Dz.U.2018.153.1509.21.1.131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;
131)Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.2) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.131) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.2.
Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
131)Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.2) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;

Dz.U.2018.223.2159.1.5.a.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
133)Dz.U.2018.153.1509.21.1.133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966);
133)Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

Dz.U.2018.153.1509.21.1.133) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.3.b.
Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

PO ZMIANIE
133)Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

Dz.U.2018.232.2246.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
143)Dz.U.2019.143.1387.21.1.143) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925);

PO ZMIANIE
143)Dz.U.2019.143.1387.21.1.143) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925 oraz z 2018 r. poz. 2243);
143)Dz.U.2019.140.1358.2) dochody kredytobiorców z tytułu:
a) umorzonych należności otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. poz. 1925, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 1358),
b) niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres dodatkowej weryfikacji, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, o której mowa w lit. a;

Dz.U.2019.143.1387.21.1.143) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.140.1358.2.
Dz.U.2019.140.1358.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1358), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
145)Dz.U.2018.155.1540.25) kwoty dopłat udzielonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540).

Dz.U.2018.155.1540.25) Dodany przez art. 25 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
145)Dz.U.2018.155.1540.25) kwoty dopłat udzielonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540);

Dz.U.2018.155.1540.25) Dodany przez art. 25 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
146)Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.2) dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu:
a) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
b) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
c) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,
d) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe
– będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 1214);

Dz.U.2018.227.2193.1.9.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
147)Dz.U.2019.30.271.2) nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171);

Dz.U.2019.30.271.2) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 271), która weszła w życie z dniem 13 lutego 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
148)Dz.U.2019.144.1394.1.2.a) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Dz.U.2019.144.1394.1.2.a) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDoF (dalej: ustawy) wynosi 35 636,67 zł. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się tego zwolnienia, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. W przypadku otrzymania oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu na podstawie tego przepisu.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5a.Dz.U.2018.153.1509.21.5a) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5a.Dz.U.2018.115.1162.35.1.b) Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 63a i 63b, przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Dz.U.2018.153.1509.21.5a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.b.
Dz.U.2018.115.1162.35.1.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5a. Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 63a i 63b, przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

(usunięcie przypisu Dz.U.2018.115.1162.35.1.b)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)


Powrót

PRZED ZMIANĄ
5b.Dz.U.2018.153.1509.21.5b) W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.
5b.Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.1) W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, lub uchylenia decyzji o wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 63b, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 5c.

Dz.U.2018.153.1509.21.5b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.1.
Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1.

PO ZMIANIE
5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, lub uchylenia decyzji o wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 63b, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 5c.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.1)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5c.Dz.U.2018.153.1509.21.5c) W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.
5c.Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.2) W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 44, następujący po miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w grudniu – w zeznaniu rocznym. Kwotę podatku należnego do zapłaty stanowi:
1) podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w cofniętym zezwoleniu albo w uchylonej decyzji o wsparciu – jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a albo 63b, wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji, lub
2) kwota w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w zezwoleniu lub w tej uchylonej decyzji o wsparciu – jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a albo 63b, w ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu.

Dz.U.2018.153.1509.21.5c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.2.
Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 44, następujący po miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w grudniu – w zeznaniu rocznym. Kwotę podatku należnego do zapłaty stanowi:
1) podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w cofniętym zezwoleniu albo w uchylonej decyzji o wsparciu – jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a albo 63b, wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji, lub
2) kwota w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w zezwoleniu lub w tej uchylonej decyzji o wsparciu – jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a albo 63b, w ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.c.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)


Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
5ca. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.d)" o treści podanej poniżej w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego:
Dz.U.2018.115.1162.35.1.d) Dodany przez art. 35 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.)


Powrót

PRZED ZMIANĄ
5cb.Dz.U.2018.115.1162.35.1.d.1) Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5ca, przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika.
5cb.Dz.U.2018.227.2193.1.9.b) Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5ca, przepisy rozdziału 4b oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika.

Dz.U.2018.115.1162.35.1.d.1) Dodany przez art. 35 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), będzie miał zastosowanie do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.9.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.9.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5cb.Dz.U.2018.227.2193.1.9.b) Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5ca, przepisy rozdziału 4b oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
5cc. Przepisów ust. 1 pkt 63a i 63b nie stosuje się, jeżeli:
1) osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub
2) czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru, lub
3) podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 63a i 63b, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.d)" o treści podanej poniżej w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego:
Dz.U.2018.115.1162.35.1.d) Dodany przez art. 35 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.)


Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
5cd. Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej z czynności, o których mowa w ust. 5cc. W takim przypadku ust. 5b i 5c stosuje się odpowiednio, ze skutkiem od tego dnia.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.1.d)" o treści podanej poniżej w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego:
Dz.U.2018.115.1162.35.1.d) Dodany przez art. 35 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6a.Dz.U.2018.153.1509.21.6a) Za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, uważa się w przypadku:
1) gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne – kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu, zakładu lub innego dowodu udziału w grze;
2) wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach – uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach;
3) innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa – kwotę uzyskaną podczas jednego logowania.
6a. (uchylony)Dz.U.2018.128.1291.1.3.b)

Dz.U.2018.153.1509.21.6a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.3.b.
Dz.U.2018.128.1291.1.3.b) Przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1.

PO ZMIANIE
6a. (uchylony)

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.128.1291.1.3.b) w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2019.144.1394.1.2.b) pracownika otrzymującego przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148.

Dz.U.2019.144.1394.1.2.b) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
19.Dz.U.2018.153.1509.21.19) Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
19.Dz.U.2018.171.1693.5) Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dz.U.2018.153.1509.21.19) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.171.1693.5.
Dz.U.2018.171.1693.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693), która weszła w życie z dniem 19 września 2018 r.

PO ZMIANIE
19.Dz.U.2018.171.1693.5) Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dz.U.2018.171.1693.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693), która weszła w życie z dniem 19 września 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
20.Dz.U.2018.153.1509.21.20) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.
20.Dz.U.2018.164.1629.68.11.b) Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 125 oraz 125a, nie mają zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

Dz.U.2018.153.1509.21.20) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.11.b.
Dz.U.2018.164.1629.68.11.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

PO ZMIANIE
20.Dz.U.2018.164.1629.68.11.b) Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 125 oraz 125a, nie mają zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

Dz.U.2018.164.1629.68.11.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
23.Dz.U.2018.153.1509.21.23) Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a i 6b, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.
23.Dz.U.2018.128.1291.1.3.c) Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

Dz.U.2018.153.1509.21.23) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.3.c.
Dz.U.2018.128.1291.1.3.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1.

PO ZMIANIE
23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.128.1291.1.3.c)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
25a.Dz.U.2018.223.2159.1.5.b) Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a–c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a–c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Dz.U.2018.223.2159.1.5.b) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
25a.Dz.U.2018.223.2159.1.5.b) Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a–c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a–c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Dz.U.2018.223.2159.1.5.b) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie drugie)
26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało.Dz.U.2018.223.2159.1.5.c)

Dz.U.2018.223.2159.1.5.c) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (zdanie drugie)
26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało.Dz.U.2018.223.2159.1.5.c)

Dz.U.2018.223.2159.1.5.c) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
35.Dz.U.2018.153.1509.21.35) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż w terminie określonym w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616).
35.Dz.U.2018.218.2126.1.2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616).

Dz.U.2018.153.1509.21.35) Na podstawie art. 132 ustawy o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616) przepis art. 21 ust. 1 pkt 23c i ust. 35 stosuje się do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązują w zakresie jej obowiązywania. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2.
Dz.U.2018.218.2126.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
35.Dz.U.2018.218.2126.1.2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245).

Dz.U.2018.218.2126.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.


II zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
35.Dz.U.2018.218.2126.1.2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245).

Dz.U.2018.218.2126.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35.Dz.U.2018.218.2126.1.2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245).
35.Dz.U.2019.187.1834.1.2.b) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1:
1) w przypadku pracy na statku podnoszącym polską banderę – zaświadczenia, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu;
2) w przypadku pracy na statku podnoszącym inną, niż polska, banderę – zaświadczenia armatora lub agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zawierającego:
a) imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) informację o liczbie dni przepracowanych w roku na statku spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 23c, przez marynarza, którego dotyczy zaświadczenie, z podaniem okresów zatrudnienia, nazwy i bandery statku,
c) informację o kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora,
d) informacje dotyczące armatora obejmujące:
– imię i nazwisko lub nazwę,
– adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
– numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika,
– formę prawną.

Dz.U.2018.218.2126.1.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.2.b.
Dz.U.2019.187.1834.1.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
35a.Dz.U.2018.232.2244.7.7.b) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 29b, stosuje się także do otrzymanego odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez podatnika na cele określone w tym przepisie od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dz.U.2018.232.2244.7.7.b) Dodany przez art. 7 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
35a.Dz.U.2018.232.2244.7.7.b) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 29b, stosuje się także do otrzymanego odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez podatnika na cele określone w tym przepisie od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dz.U.2018.232.2244.7.7.b) Dodany przez art. 7 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
(-)

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35b.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, zalicza się okres:
1) podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, liczony wraz z dniem rozpoczęcia podróży z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, do dnia rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
2) podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem zakończenia pracy na statku, do dnia zakończenia podróży w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
3) repatriacji i oczekiwania na repatriację w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – w przypadku gdy na podstawie przepisów dotyczących kosztów ponoszenia repatriacji armator jest obowiązany do ponoszenia tych kosztów;
4) pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby, które miały miejsce w okresie zatrudnienia na statku, określone w zaświadczeniach lekarskich;
5) szkolenia lub przeszkolenia w jednostkach edukacyjnych, prowadzących szkolenia zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103);
6) szkolenia lub przeszkolenia innego niż wskazane w pkt 5, na które marynarz został skierowany przez armatora, a obowiązek odbycia tego szkolenia lub przeszkolenia wynika z odrębnych przepisów;
7) urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, jeżeli marynarska umowa o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, przewiduje jego uzyskanie;
8) wolnego od pracy pobytu na lądzie, udzielonego na podstawie przepisów dotyczących czasu pracy marynarzy, bezpośrednio po czasie pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku;
9) urlopu wyrównawczego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
(-)

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35c.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie dokumentów przedłożonych przez marynarza.

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
(-)

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
35d.Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Przez armatora, o którym mowa w ust. 35 i 35b, rozumie się armatora, o którym mowa w art. II ust. 1 lit. j Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 962).

Dz.U.2019.187.1834.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1834.1.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
37.Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, określonych w ust. 1 pkt 146, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
38.Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, ma zastosowanie do dochodów wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Dz.U.2018.227.2193.1.9.c) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
39.Dz.U.2019.144.1394.1.2.c) Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dz.U.2019.144.1394.1.2.c) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót


ROZDZIAŁ CZWARTY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
1ab.Dz.U.2018.227.2193.1.10.a) Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2;
2) korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1–5.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.a) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1ab.Dz.U.2018.227.2193.1.10.a) Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2;
2) korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1–5.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.a) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1ba.Dz.U.2018.230.2215.114.3.a) Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6bc.

Dz.U.2018.230.2215.114.3.a) Dodany przez art. 114 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
1ba.Dz.U.2018.230.2215.114.3.a) Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6bc.

Dz.U.2018.230.2215.114.3.a) Dodany przez art. 114 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
a)Dz.U.2018.153.1509.22.1e.2.a) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
a)Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.1) określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

Dz.U.2018.153.1509.22.1e.2.a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.1.
Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
a)Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.1) określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2a)Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.2) wartości odpowiadającej kwocie pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki;

Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2a)Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.2) wartości odpowiadającej kwocie pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki;

Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.153.1509.22.1e.3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
3)Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1–2a składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;

Dz.U.2018.153.1509.22.1e.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.3.
Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1–2a składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;

Dz.U.2018.223.2159.1.6.a.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1ea.Dz.U.2018.223.2159.1.6.b) W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7ca, w wysokości:
1) kwoty udzielonej pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki;
2) wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 14 – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio do przychodów należnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Dz.U.2018.223.2159.1.6.b) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1ea.Dz.U.2018.223.2159.1.6.b) W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7ca, w wysokości:
1) kwoty udzielonej pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki;
2) wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 14 – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio do przychodów należnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Dz.U.2018.223.2159.1.6.b) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2018.153.1509.22.1f.1) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
1)Dz.U.2018.223.2159.1.6.c) określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

Dz.U.2018.153.1509.22.1f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.6.c.
Dz.U.2018.223.2159.1.6.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2018.223.2159.1.6.c) określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

Dz.U.2018.223.2159.1.6.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1m.Dz.U.2018.153.1509.22.1m) W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
1m.Dz.U.2018.212.2073.22.4) W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Dz.U.2018.153.1509.22.1m) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.4.
Dz.U.2018.212.2073.22.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
1m.Dz.U.2018.212.2073.22.4) W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Dz.U.2018.212.2073.22.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1n.Dz.U.2018.153.1509.22.1n) W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie. Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio.
1n.Dz.U.2018.227.2193.1.10.b) W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład tego zagranicznego zakładu ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości:
1) wartości rynkowej określonej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, w państwie miejsca zamieszkania podatnika lub w państwie położenia jego zagranicznego zakładu, chyba że organ podatkowy określi tę wartość w innej wysokości – w przypadku gdy składniki majątku, w tym przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, są przenoszone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio, lub
2) przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie, nie wyższej jednak od wartości rynkowej składnika majątku – jeżeli składnik ten jest przenoszony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a państwo to nie określi dla tego składnika majątku wartości rynkowej, o której mowa w pkt 1, albo zwolni z opodatkowania tę wartość, albo jeżeli składnik ten jest przenoszony z terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej; przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.153.1509.22.1n) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.10.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.10.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1n.Dz.U.2018.227.2193.1.10.b) W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład tego zagranicznego zakładu ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości:
1) wartości rynkowej określonej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, w państwie miejsca zamieszkania podatnika lub w państwie położenia jego zagranicznego zakładu, chyba że organ podatkowy określi tę wartość w innej wysokości – w przypadku gdy składniki majątku, w tym przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, są przenoszone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio, lub
2) przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie, nie wyższej jednak od wartości rynkowej składnika majątku – jeżeli składnik ten jest przenoszony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a państwo to nie określi dla tego składnika majątku wartości rynkowej, o której mowa w pkt 1, albo zwolni z opodatkowania tę wartość, albo jeżeli składnik ten jest przenoszony z terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej; przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1na.Dz.U.2018.227.2193.1.10.c) Przepis ust. 1n stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykorzystywania w tej działalności, składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku likwidacji tego zagranicznego zakładu, lub
2) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku likwidacji takiej działalności.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.c) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1na.Dz.U.2018.227.2193.1.10.c) Przepis ust. 1n stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykorzystywania w tej działalności, składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku likwidacji tego zagranicznego zakładu, lub
2) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku likwidacji takiej działalności.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.c) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.143.1387.22.2) Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
2.Dz.U.2019.187.1835.1.1) Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Dz.U.2019.143.1387.22.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1.
Dz.U.2019.187.1835.1.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
3b.Dz.U.2019.144.1394.1.3.a) W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Dz.U.2019.144.1394.1.3.a) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie drugie i trzecie)
6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.Dz.U.2018.223.2159.1.6.d) Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c.Dz.U.2018.223.2159.1.6.d)

Dz.U.2018.223.2159.1.6.d) Zdanie drugie i trzecie dodane przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (zdanie drugie i trzecie)
6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.Dz.U.2018.223.2159.1.6.d) Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c.Dz.U.2018.223.2159.1.6.d)

Dz.U.2018.223.2159.1.6.d) Zdanie drugie i trzecie dodane przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie pierwsze)
6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.Dz.U.2018.153.1509.22.6ba) Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.Dz.U.2018.230.2215.114.3.b) W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.

Dz.U.2018.153.1509.22.6ba) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.3.b.
Dz.U.2018.230.2215.114.3.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 114 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE (zdanie pierwsze)
6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.Dz.U.2018.230.2215.114.3.b) W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.

Dz.U.2018.230.2215.114.3.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 114 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2018.153.1509.22.6bb)
Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2018.227.2192.21.2)


Dz.U.2018.153.1509.22.6bb) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2192.21.2.
Dz.U.2018.227.2192.21.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenia do wyliczenia)
6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2018.227.2192.21.2)

Dz.U.2018.227.2192.21.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2018.227.2192.21.2)

Dz.U.2018.227.2192.21.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenia do wyliczenia)
6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2018.227.2192.21.2)
Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:Dz.U.2019.247.2473.2.1)

Dz.U.2018.227.2192.21.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.
Dz.U.2019.247.2473.2.1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2473), która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6bc.Dz.U.2018.230.2215.114.3.c) Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37a, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55aa.

Dz.U.2018.230.2215.114.3.c) Dodany przez art. 114 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
6bc.Dz.U.2018.230.2215.114.3.c) Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37a, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55aa.

Dz.U.2018.230.2215.114.3.c) Dodany przez art. 114 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7e.Dz.U.2018.153.1509.22.7e) Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do których ma zastosowanie art. 24d, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.
7e.Dz.U.2018.68.685.2.2) Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.
7e.Dz.U.2018.227.2193.1.10.d) Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.

Dz.U.2018.153.1509.22.7e) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.68.685.2.2.
Dz.U.2018.68.685.2.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.68.685.2.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.10.d.
Dz.U.2018.227.2193.1.10.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7e.Dz.U.2018.227.2193.1.10.d) Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7g.Dz.U.2018.227.2193.1.10.e) Przepisy ust. 7c i 7d stosuje się odpowiednio do korekty wartości rynkowej składnika majątku, wynikającej z decyzji organu podatkowego określającej wartość rynkową składnika majątku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2a, w innej wysokości niż przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, z którego terytorium składnik ten został przeniesiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.e) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7g.Dz.U.2018.227.2193.1.10.e) Przepisy ust. 7c i 7d stosuje się odpowiednio do korekty wartości rynkowej składnika majątku, wynikającej z decyzji organu podatkowego określającej wartość rynkową składnika majątku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2a, w innej wysokości niż przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, z którego terytorium składnik ten został przeniesiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.e) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
9aa.Dz.U.2019.144.1394.1.3.b) W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Dz.U.2019.144.1394.1.3.b) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9b.Dz.U.2018.128.1291.1.4) Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.
9b.Dz.U.2018.168.1669.19.4) Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Dz.U.2018.128.1291.1.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.4.
Dz.U.2018.168.1669.19.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
9b.Dz.U.2018.168.1669.19.4) Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2445 i 2339), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Dz.U.2018.168.1669.19.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
14.Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2019 r., podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, składanym za 2019 r.

PO ZMIANIE
14.Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2019 r., podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, składanym za 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
15.Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2019 r., podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, składanym za 2019 r.

PO ZMIANIE
15.Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2019 r., podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, składanym za 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
16.Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2019 r., podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, składanym za 2019 r.

PO ZMIANIE
16.Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Dz.U.2018.227.2193.1.10.f) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2019 r., podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, składanym za 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a)Dz.U.2018.227.2193.1.11) wartość firmy, jeżeli w związku z przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wartość ta została opodatkowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da – w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przenoszone są z tego państwa,

Dz.U.2018.227.2193.1.11) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1a)Dz.U.2018.227.2193.1.11) wartość firmy, jeżeli w związku z przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wartość ta została opodatkowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da – w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przenoszone są z tego państwa,

Dz.U.2018.227.2193.1.11) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4)Dz.U.2018.153.1509.22c.4) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1,
4)Dz.U.2018.227.2193.1.12) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1 i 1a,

Dz.U.2018.153.1509.22c.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.12.
Dz.U.2018.227.2193.1.12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2018.227.2193.1.12) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1 i 1a,

Dz.U.2018.227.2193.1.12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5)Dz.U.2018.153.1509.22c.5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność
5)Dz.U.2018.64.650.24.4) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności

Dz.U.2018.153.1509.22c.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.4.
Dz.U.2018.64.650.24.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.64.650.24.4)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7)Dz.U.2018.153.1509.22g.1.7) w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład – wartość, o której mowa w art. 22 ust. 1n, nie wyższą jednak od wartości rynkowej składnika majątku;
7)Dz.U.2018.227.2193.1.13.a) w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład – wartość, o której mowa w art. 22 ust. 1n;

Dz.U.2018.153.1509.22g.1.7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.13.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.13.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7)Dz.U.2018.227.2193.1.13.a) w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład – wartość, o której mowa w art. 22 ust. 1n;

Dz.U.2018.227.2193.1.13.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8)Dz.U.2018.227.2193.1.13.b) w razie gdy podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przeniósł w celu wykorzystywania w prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku jego likwidacji, lub przeniósł w związku ze zmianą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykorzystywania w tej działalności składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wartość określoną zgodnie z art. 22 ust. 1na.

Dz.U.2018.227.2193.1.13.b) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8)Dz.U.2018.227.2193.1.13.b) w razie gdy podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przeniósł w celu wykorzystywania w prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku jego likwidacji, lub przeniósł w związku ze zmianą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykorzystywania w tej działalności składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wartość określoną zgodnie z art. 22 ust. 1na.

Dz.U.2018.227.2193.1.13.b) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.153.1509.22i.2.3) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.
3)Dz.U.2018.232.2244.7.8) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

Dz.U.2018.153.1509.22i.2.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.8.
Dz.U.2018.232.2244.7.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.232.2244.7.8) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

Dz.U.2018.232.2244.7.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.22p.1) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
1.Dz.U.2018.64.650.24.5) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dz.U.2018.153.1509.22p.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.5.
Dz.U.2018.64.650.24.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.64.650.24.5) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dz.U.2018.64.650.24.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.64.650.24.5) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dz.U.2018.64.650.24.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.143.1387.22p.1) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
1.Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Dz.U.2019.143.1387.22p.1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.2.a.
Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.22p.1) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
2.Dz.U.2018.64.650.24.5) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dz.U.2018.153.1509.22p.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.5.
Dz.U.2018.64.650.24.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.64.650.24.5) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dz.U.2018.64.650.24.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.64.650.24.5) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dz.U.2018.64.650.24.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.143.1387.22p.1) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
2.Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Dz.U.2019.143.1387.22p.1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.2.a.
Dz.U.2019.105.1018.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Dz.U.2019.105.1018.2.2.b) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.105.1018.2.1; który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4)Dz.U.2018.153.1509.23.1.4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;
4)Dz.U.2018.27.317.51) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość:
a) 30 000 euro – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 20 000 euro – w przypadku pozostałych samochodów osobowych
– przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;
4)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.1) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.27.317.51.
Dz.U.2018.27.317.51) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 r.; ma zastosowanie od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem a w odniesieniu do pojazdów elektrycznych do pojazdów oddanych do używania po dniu, w którym ogłoszono tę decyzję; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.1.
Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a stosuje się do pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji KE w odniesieniu do samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych stosuje się limity odnoszące się do samochodów innych niż pojazdy elektryczne, określone w przepisach ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.1) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124),
b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a stosuje się do pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji KE w odniesieniu do samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych stosuje się limity odnoszące się do samochodów innych niż pojazdy elektryczne, określone w przepisach ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.Powrót

PRZED ZMIANĄ
6a)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.1) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te środki lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w art. 30da;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.1) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6a)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.1) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te środki lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w art. 30da;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.1) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10)Dz.U.2018.153.1509.23.1.10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki;
10)Dz.U.2018.232.2244.7.9.a) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.9.a.
Dz.U.2018.232.2244.7.9.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

PO ZMIANIE
10)Dz.U.2018.232.2244.7.9.a) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba;

Dz.U.2018.232.2244.7.9.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
b)Dz.U.2018.153.1509.23.1.30.b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł;
b)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.2) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.30.b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.2.
Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
b)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.2) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
34a)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym nabytego pakietu wierzytelności;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
34a)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym nabytego pakietu wierzytelności;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
34b)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego uprzedniego lub pierwszego zbycia;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
34b)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego uprzedniego lub pierwszego zbycia;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
37)Dz.U.2018.153.1509.23.1.37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
37)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;


Dz.U.2018.153.1509.23.1.37) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1.
Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
37)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
37)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
37)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
37)Dz.U.2019.247.2473.2.2.a) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.2.a.
Dz.U.2019.247.2473.2.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
37a)Dz.U.2018.230.2215.114.4.a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2018.230.2215.114.4.a) Dodany przez art. 114 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
37a)Dz.U.2018.230.2215.114.4.a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Dz.U.2018.230.2215.114.4.a) Dodany przez art. 114 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
38)Dz.U.2018.153.1509.23.1.38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;
38)Dz.U.2018.212.2073.22.5.a) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.38) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.5.a.
Dz.U.2018.212.2073.22.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
38)Dz.U.2018.212.2073.22.5.a) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;

Dz.U.2018.212.2073.22.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
38b)Dz.U.2018.153.1509.23.1.38b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych;
38b)Dz.U.2018.212.2073.22.5.b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały (akcje), udziały w spółdzielni lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni lub pochodnych instrumentów finansowych;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.38b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.5.b.
Dz.U.2018.212.2073.22.5.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
38b)Dz.U.2018.212.2073.22.5.b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały (akcje), udziały w spółdzielni lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni lub pochodnych instrumentów finansowych;

Dz.U.2018.212.2073.22.5.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
38d)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.3) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.3) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
38d)Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.3) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną;

Dz.U.2018.227.2193.1.14.a.3) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
46)Dz.U.2018.153.1509.23.1.46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
46)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.3) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.46) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.3.
Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
46)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.3) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
46a)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.4) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.4) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
46a)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.4) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.4) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
47)Dz.U.2018.153.1509.23.1.47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
47)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.5) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.47) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.5.
Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
47)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.5) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
47a)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.6) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.6) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
47a)Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.6) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;

Dz.U.2018.223.2159.1.7.a.6) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
55)Dz.U.2018.153.1509.23.1.55) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba;
55)Dz.U.2018.232.2245.9.1) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.55) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1.
Dz.U.2018.232.2245.9.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
55)Dz.U.2018.232.2245.9.1) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba;

Dz.U.2018.232.2245.9.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
55aa)Dz.U.2018.230.2215.114.4.b) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 37a;

Dz.U.2018.230.2215.114.4.b) Dodany przez art. 114 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
55aa)Dz.U.2018.230.2215.114.4.b) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 37a;

Dz.U.2018.230.2215.114.4.b) Dodany przez art. 114 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
56)Dz.U.2018.153.1509.23.1.56) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137;
56)Dz.U.2018.232.2244.7.9.b) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137;

Dz.U.2018.153.1509.23.1.56) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.9.b.
Dz.U.2018.232.2244.7.9.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
56)Dz.U.2018.232.2244.7.9.b) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137;

Dz.U.2018.232.2244.7.9.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
63) specjalnego podatku węglowodorowego;

PO ZMIANIE
63)Dz.U.2019.143.1387.23.1.63) specjalnego podatku węglowodorowego;
63) (uchylony)Dz.U.2019.202.1978.2)

Dz.U.2019.143.1387.23.1.63) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.202.1978.2.
Dz.U.2019.202.1978.2) Przez art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
66)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.2) daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a.

Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.2) Dodany przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
66)Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.2) daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a.

Dz.U.2018.227.2192.21.3.a.2) Dodany przez art. 21 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3b.Dz.U.2018.153.1509.23.3b) Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1.
3b.Dz.U.2018.223.2159.1.7.b) W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis ust. 1 pkt 46a stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Dz.U.2018.153.1509.23.3b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.7.b.
Dz.U.2018.223.2159.1.7.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
3b.Dz.U.2018.223.2159.1.7.b) W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis ust. 1 pkt 46a stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3d.Dz.U.2018.153.1509.23.3d) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3d.Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2018.153.1509.23.3d) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2192.21.3.b.
Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3d.Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3d.Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3d.Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3d.Dz.U.2019.247.2473.2.2.b) Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2018.227.2192.21.3.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.2.b.
Dz.U.2019.247.2473.2.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.247.2473.2.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3f.Dz.U.2018.227.2193.1.14.b) W przypadku gdy podatnik wniósł do spółki niebędącej osobą prawną wkład niepieniężny, a spółka niebędąca osobą prawną uległa przekształceniu w spółkę lub została przejęta przez spółkę, przez wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki uważa się wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku stanowiących przedmiot takiego wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Dz.U.2018.227.2193.1.14.b) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3f.Dz.U.2018.227.2193.1.14.b) W przypadku gdy podatnik wniósł do spółki niebędącej osobą prawną wkład niepieniężny, a spółka niebędąca osobą prawną uległa przekształceniu w spółkę lub została przejęta przez spółkę, przez wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki uważa się wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku stanowiących przedmiot takiego wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Dz.U.2018.227.2193.1.14.b) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5.Dz.U.2018.153.1509.23.5) Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
5.Dz.U.2018.223.2159.1.7.c) Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Dz.U.2018.153.1509.23.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.7.c.
Dz.U.2018.223.2159.1.7.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2018.223.2159.1.7.c) Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5a.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 46 i 46a, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5a.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 46 i 46a, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5b.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5b.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5c.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5c.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5d.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5d.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5e.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, wynosi 225 000 zł.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5e.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, wynosi 225 000 zł.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5f.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5f.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5g.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Przepisu ust. 5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5g.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Przepisu ust. 5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5h.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 46a, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

PO ZMIANIE
5h.Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 46a, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

Dz.U.2018.223.2159.1.7.d) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianami wynikającymi z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a. Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu wynikającym z ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2018.153.1509.23b.2.1) art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162 i 1291),
1)Dz.U.2018.227.2193.1.15) art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Dz.U.2018.153.1509.23b.2.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.15.
Dz.U.2018.227.2193.1.15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2018.227.2193.1.15) art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Dz.U.2018.227.2193.1.15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Rozdział 4bDz.U.2018.227.2193.1.16.1)
Ceny transferowe

Oddział 1
Przepisy ogólne
Art. 23m.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) cenie transferowej – oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy;
2) podmiocie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład;
3) podmiotach niepowiązanych – oznacza to podmioty inne niż podmioty powiązane;
4) podmiotach powiązanych – oznacza to:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład;
5) powiązaniach – oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;
6) transakcji kontrolowanej – oznacza to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.
2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
a) udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:
1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;
2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;
3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.
4. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
Art. 23n.
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji kontrolowanej wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Oddział 2
Zasada ceny rynkowej
Art. 23o.
1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.
4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej „transakcją właściwą”, uwzględniając:
1) warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,
2) fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną, uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji
– organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.
5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:
1) trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo
2) brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.
6. W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z warunkami i metodami uznanymi w tej decyzji.
Art. 23p.
1. Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod:
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
2) ceny odprzedaży;
3) koszt plus;
4) marży transakcyjnej netto;
5) podziału zysku.
2. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa w ust. 1, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.
3. Przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania.
4. Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.
5. W przypadku gdy zgodnie z art. 23o ust. 4 organ podatkowy:
1) pomija transakcję kontrolowaną – odstępuje od zastosowania metody;
2) zastępuje transakcję kontrolowaną transakcją właściwą – stosuje metodę odpowiednią dla transakcji właściwej.
Art. 23q.
Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
4) podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
5) podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.
Art. 23r.
1. W przypadku transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych usług, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody, o której mowa w art. 23p ust. 1 pkt 3 albo 4, i wynosi:
a) nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług,
b) nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług;
2) usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
3) usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:
a) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,
b) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;
2) nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;
3) wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
4) nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).
Art. 23s.
1. W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
2) nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
4) w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
5) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
2. Kwoty pożyczki wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kwoty pożyczki.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kredytu i emisji obligacji.
4.Dz.U.2018.227.2193.1.16.3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza nie rzadziej niż raz w roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, o których mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę rodzaje bazowych stóp procentowych stosowanych na międzybankowym rynku finansowym.
Art. 23t.
1. W przypadku gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu, dokonuje się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.
2. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 1, służy eliminowaniu podwójnego opodatkowania poprzez określenie dochodów podatnika, jakie byłyby przez podatnika uzyskane, gdyby warunki ustalone z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, pomiędzy podatnikami mającymi miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola celno-skarbowa została zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.
Art. 23u.
Jeżeli warunki transakcji realizowanej pomiędzy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.
Art. 23v.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb:
1) oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków,
2) określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka,
3) eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
– mając na uwadze zapewnienie prawidłowości weryfikacji cen transferowych dokonywanej przez podatników i organy podatkowe oraz uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między Rzecząpospolitą Polską a danym krajem lub terytorium, terminowość realizowania obowiązku wymiany informacji podatkowych oraz rzetelność, kompletność i czytelność przekazywanych informacji podatkowych, a także rzeczywiste cechy systemu podatkowego danego kraju lub terytorium mogące doprowadzić do stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej.

Oddział 3
Dokumentacja cen transferowych
Art. 23w.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.
3. Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:
1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
2) strony kosztowej i przychodowej.
4. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.
5. Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:
1) jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
2) kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 1, oraz
3) metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, oraz
4) inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.
Art. 23x.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23w ust. 2, odpowiada:
1) wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
2) wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
3) sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
4) wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
5) wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.
2. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23w ust. 2, określa się na podstawie:
1) otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego albo
2) umów lub innych dokumentów – w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo
3) otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.
3. Określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z.
4. Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.
Art. 23y.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
2. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:
1) sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
2) ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:
1) oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;
2) nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.
4. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za ust. 1.
Art. 23z.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:
1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b,
b) nie poniósł straty podatkowej;
2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;
3) których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
4) w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
5) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
6) realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
a) na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
b) przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
7) realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
a) na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,
b) przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
8) polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
Art. 23za.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:
1) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
2) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.
Art. 23zb.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:
1) dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
2) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.
2. Kwoty przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja cen transferowych.
3. Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z art. 23zc ust. 2.
4. W przypadku gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.
Art. 23zc.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:
1) opis podmiotu powiązanego;
2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
3) analizę cen transferowych, w tym:
a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo
b) analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
4) informacje finansowe.
2. Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:
1) opis tej grupy;
2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
3) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
4) informacje finansowe i podatkowe tej grupy.
3. W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 23r i art. 23s, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych, mając na uwadze ułatwienie podatnikom sporządzania poprawnej dokumentacji cen transferowych oraz uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
Art. 23zd.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.
Art. 23ze.
1. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych, tę dokumentację, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.
2. W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ podatkowy może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.
3. Organ podatkowy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w art. 23y ust. 1, a w przypadku grupowej dokumentacji cen transferowych – po upływie terminu, o którym mowa w art. 23zb ust. 1.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 23zf.
1. Podmioty powiązane:
1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
2) realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1
– przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Informacja o cenach transferowych zawiera:
1) cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
2) dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
5) informacje dotyczące metod i cen transferowych;
6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z pkt 1, w informacji o cenach transferowych nie uwzględnia się informacji oraz wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5 i 6.
5. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.
6. Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.
7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych bieżący dostęp do informacji o cenach transferowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Dz.U.2018.227.2193.1.16.1) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Uwaga: inne wejście w życie art. 23s ust. 4 - patrz przypis do tego ustępu.
Dz.U.2018.227.2193.1.16.2) Przepis ten podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym przepis ten będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.
Dz.U.2018.227.2193.1.16.3) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; wszedł w życie z dniem 24 listopada 2018 r. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 23s ust. 4 ustawy o PDoF, zostanie po raz pierwszy ogłoszone nie później niż dnia 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
Rozdział 4bDz.U.2018.227.2193.1.16.1)
Ceny transferowe

Oddział 1
Przepisy ogólne
Art. 23m.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) cenie transferowej – oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy;
2) podmiocie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład;
3) podmiotach niepowiązanych – oznacza to podmioty inne niż podmioty powiązane;
4) podmiotach powiązanych – oznacza to:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład;
5) powiązaniach – oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;
6) transakcji kontrolowanej – oznacza to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.
2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
a) udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:
1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;
2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;
3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.
4. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
Art. 23n.
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji kontrolowanej wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Oddział 2
Zasada ceny rynkowej
Art. 23o.
1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.
4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej „transakcją właściwą”, uwzględniając:
1) warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,
2) fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną, uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji
– organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.
5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:
1) trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo
2) brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.
6. W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z warunkami i metodami uznanymi w tej decyzji.
Art. 23p.
1. Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod:
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
2) ceny odprzedaży;
3) koszt plus;
4) marży transakcyjnej netto;
5) podziału zysku.
2. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa w ust. 1, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.
3. Przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania.
4. Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.
5. W przypadku gdy zgodnie z art. 23o ust. 4 organ podatkowy:
1) pomija transakcję kontrolowaną – odstępuje od zastosowania metody;
2) zastępuje transakcję kontrolowaną transakcją właściwą – stosuje metodę odpowiednią dla transakcji właściwej.
Art. 23q.
Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
4) podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
5) podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.
Art. 23r.
1. W przypadku transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych usług, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody, o której mowa w art. 23p ust. 1 pkt 3 albo 4, i wynosi:
a) nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług,
b) nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług;
2) usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
3) usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:
a) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,
b) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;
2) nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;
3) wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
4) nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).
Art. 23s.
1. W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
2) nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
4) w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
5) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
2. Kwoty pożyczki wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kwoty pożyczki.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kredytu i emisji obligacji.
4.Dz.U.2018.227.2193.1.16.3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza nie rzadziej niż raz w roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, o których mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę rodzaje bazowych stóp procentowych stosowanych na międzybankowym rynku finansowym.
Art. 23t.
1. W przypadku gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu, dokonuje się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.
2. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 1, służy eliminowaniu podwójnego opodatkowania poprzez określenie dochodów podatnika, jakie byłyby przez podatnika uzyskane, gdyby warunki ustalone z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, pomiędzy podatnikami mającymi miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola celno-skarbowa została zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.
Art. 23u.
Jeżeli warunki transakcji realizowanej pomiędzy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.
Art. 23v.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb:
1) oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków,
2) określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka,
3) eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
– mając na uwadze zapewnienie prawidłowości weryfikacji cen transferowych dokonywanej przez podatników i organy podatkowe oraz uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między Rzecząpospolitą Polską a danym krajem lub terytorium, terminowość realizowania obowiązku wymiany informacji podatkowych oraz rzetelność, kompletność i czytelność przekazywanych informacji podatkowych, a także rzeczywiste cechy systemu podatkowego danego kraju lub terytorium mogące doprowadzić do stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej.

Oddział 3
Dokumentacja cen transferowych
Art. 23w.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.
3. Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:
1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
2) strony kosztowej i przychodowej.
4. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.
5. Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:
1) jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
2) kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 1, oraz
3) metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 23p ust. 1–3, oraz
4) inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.
Art. 23x.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23w ust. 2, odpowiada:
1) wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
2) wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
3) sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
4) wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
5) wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.
2. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23w ust. 2, określa się na podstawie:
1) otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego albo
2) umów lub innych dokumentów – w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo
3) otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.
3. Określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z.
4. Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.
Art. 23y.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
2. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:
1) sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
2) ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:
1) oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;
2) nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.
4. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za ust. 1.
Art. 23z.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:
1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b,
b) nie poniósł straty podatkowej;
2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;
3) których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
4) w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
5) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730);
6) realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
a) na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
b) przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
7) realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
a) na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,
b) przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
8) polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
Art. 23za.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:
1) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
2) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.
Art. 23zb.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:
1) dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
2) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.
2. Kwoty przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja cen transferowych.
3. Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z art. 23zc ust. 2.
4. W przypadku gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.
Art. 23zc.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
1. Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:
1) opis podmiotu powiązanego;
2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
3) analizę cen transferowych, w tym:
a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo
b) analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
4) informacje finansowe.
2. Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:
1) opis tej grupy;
2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
3) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
4) informacje finansowe i podatkowe tej grupy.
3. W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 23r i art. 23s, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych, mając na uwadze ułatwienie podatnikom sporządzania poprawnej dokumentacji cen transferowych oraz uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
Art. 23zd.Dz.U.2018.227.2193.1.16.2)
Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.
Art. 23ze.
1. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych, tę dokumentację, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.
2. W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ podatkowy może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.
3. Organ podatkowy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w art. 23y ust. 1, a w przypadku grupowej dokumentacji cen transferowych – po upływie terminu, o którym mowa w art. 23zb ust. 1.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 23zf.
1. Podmioty powiązane:
1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
2) realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1
– przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Informacja o cenach transferowych zawiera:
1) cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
2) dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
5) informacje dotyczące metod i cen transferowych;
6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z pkt 1, w informacji o cenach transferowych nie uwzględnia się informacji oraz wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5 i 6.
5. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.
6. Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.
7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych bieżący dostęp do informacji o cenach transferowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Dz.U.2018.227.2193.1.16.1) Rozdział dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2018.227.2193.1.16.2) Przepis ten podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym przepis ten będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.
Dz.U.2018.227.2193.1.16.3) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; wszedł w życie z dniem 24 listopada 2018 r. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 23s ust. 4 ustawy o PDoF, zostanie po raz pierwszy ogłoszone nie później niż dnia 31 grudnia 2018 r.


Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
7)Dz.U.2019.220.2200.108.1) uprzednim porozumieniu cenowym – oznacza to uprzednie porozumienie cenowe w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200).

Dz.U.2019.220.2200.108.1) Dodany przez art. 108 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), która weszła w życie z dniem 29 listopada 2019 r.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
6. W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z warunkami i metodami uznanymi w tej decyzji.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2019.143.1387.23o.6) W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z warunkami i metodami uznanymi w tej decyzji.
6.Dz.U.2019.220.2200.108.2) W okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Dz.U.2019.143.1387.23o.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.2.
Dz.U.2019.220.2200.108.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
4. Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.143.1387.23p.4) Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.
4.Dz.U.2019.220.2200.108.3) Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Dz.U.2019.143.1387.23p.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.3.
Dz.U.2019.220.2200.108.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.23s.1.1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
1)Dz.U.2019.220.2200.108.4) oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

Dz.U.2019.143.1387.23s.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.4.
Dz.U.2019.220.2200.108.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 23t.
1. W przypadku gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu, dokonuje się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.
2. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 1, służy eliminowaniu podwójnego opodatkowania poprzez określenie dochodów podatnika, jakie byłyby przez podatnika uzyskane, gdyby warunki ustalone z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, pomiędzy podatnikami mającymi miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola celno-skarbowa została zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.

PO ZMIANIE
Art. 23t.Dz.U.2019.143.1387.23t)
1. W przypadku gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu, dokonuje się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.
2. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 1, służy eliminowaniu podwójnego opodatkowania poprzez określenie dochodów podatnika, jakie byłyby przez podatnika uzyskane, gdyby warunki ustalone z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, pomiędzy podatnikami mającymi miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola celno-skarbowa została zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.
Art. 23t.Dz.U.2019.220.2200.108.5)
(uchylony)

Dz.U.2019.143.1387.23t) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.5.
Dz.U.2019.220.2200.108.5) Przez art. 108 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; w sprawach wszczętych na podstawie art. 23t ust. 4 ustawy o PDoF w brzmieniu przed dniem 29 listopada 2019 r. i nie zakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy obowiązującym przed tym dniem.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
3) eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2019.143.1387.23v.1.3) eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
3) (uchylony)Dz.U.2019.220.2200.108.6)

Dz.U.2019.143.1387.23v.1.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.6.
Dz.U.2019.220.2200.108.6) Przez art. 108 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.143.1387.23z.2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja;
2)Dz.U.2019.220.2200.108.7) objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie;

Dz.U.2019.143.1387.23z.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.7.
Dz.U.2019.220.2200.108.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
5) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730);

PO ZMIANIE
5)Dz.U.2019.143.1387.23z.5) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730);
5)Dz.U.2019.207.2020.11) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);

Dz.U.2019.143.1387.23z.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.207.2020.11.
Dz.U.2019.207.2020.11) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Powrót

I zmiana:
Patrz zmiana dot. całego rozdziału 4b wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 16 z Dz. U. z 2018 r. poz. 2193.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2019.143.1387.23za.2) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.
2.Dz.U.2019.220.2200.108.8) Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Dz.U.2019.143.1387.23za.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.8.
Dz.U.2019.220.2200.108.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.108.1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót


ROZDZIAŁ PIĄTY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
2a.Dz.U.2018.223.2159.1.8.1) Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Dz.U.2018.223.2159.1.8.1) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2018.223.2159.1.8.1) Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Dz.U.2018.223.2159.1.8.1) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2b.Dz.U.2018.223.2159.1.8.2) Przepis ust. 2a nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Dz.U.2018.223.2159.1.8.2) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2b.Dz.U.2018.223.2159.1.8.2) Przepis ust. 2a nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Dz.U.2018.223.2159.1.8.2) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1c)Dz.U.2019.168.1655.5.3) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;

Dz.U.2019.168.1655.5.3) Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1655.5.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.24a.1) Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.
1.Dz.U.2018.164.1629.68.15.a) Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.

Dz.U.2018.153.1509.24a.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.15.a.
Dz.U.2018.164.1629.68.15.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.164.1629.68.15.a) Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.

Dz.U.2018.164.1629.68.15.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5.Dz.U.2018.153.1509.24a.5) Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
5.Dz.U.2018.64.650.24.6) Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
5.Dz.U.2018.232.2244.7.10.a) Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku podatnik informuje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym były prowadzone. Jeżeli księgi prowadziła spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

Dz.U.2018.153.1509.24a.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.6.
Dz.U.2018.64.650.24.6) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.10.a.
Dz.U.2018.232.2244.7.10.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie, których przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., za 2018 r. są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości, mogą prowadzić księgi rachunkowe od początku 2019 r. Do takich osób i spółek stosuje się przepisy art. 24a ust. 5 zdanie drugie i trzecie ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 24a ust. 5 ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie wywołuje skutków prawnych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2018.232.2244.7.10.a) Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku podatnik informuje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym były prowadzone. Jeżeli księgi prowadziła spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

Dz.U.2018.232.2244.7.10.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie, których przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDoF (dalej ustawy) w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., za 2018 r. są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości, mogą prowadzić księgi rachunkowe od początku 2019 r. Do takich osób i spółek stosuje się przepisy art. 24a ust. 5 zdanie drugie i trzecie ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 24a ust. 5 ustawy w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie wywołuje skutków prawnych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.153.1509.24a.6) Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.
6.Dz.U.2018.164.1629.68.15.e) Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f i 5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dz.U.2018.153.1509.24a.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.15.e.
Dz.U.2018.164.1629.68.15.e) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 15 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.164.1629.68.15.e) Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f i 5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dz.U.2018.164.1629.68.15.e) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 15 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7.Dz.U.2018.153.1509.24a.7) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.
7.Dz.U.2018.232.2244.7.10.b) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości.

Dz.U.2018.153.1509.24a.7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.10.b.
Dz.U.2018.232.2244.7.10.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy o PDoF (dalej ustawy) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2019 r., i mogą być zmieniane.

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2018.232.2244.7.10.b) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości.

Dz.U.2018.232.2244.7.10.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.7.1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy o PDoF (dalej ustawy) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2019 r., i mogą być zmieniane.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 24ba.Dz.U.2018.227.2193.1.17)
Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych albo wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którzy przenoszą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, o których mowa w art. 30da ust. 2 i art. 30dh ust. 3, są obowiązani wyodrębnić te składniki w prowadzonych księgach, ewidencji lub wykazie.

Dz.U.2018.227.2193.1.17) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 24ba.Dz.U.2018.227.2193.1.17)
Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych albo wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którzy przenoszą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, o których mowa w art. 30da ust. 2 i art. 30dh ust. 3, są obowiązani wyodrębnić te składniki w prowadzonych księgach, ewidencji lub wykazie.

Dz.U.2018.227.2193.1.17) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 24e.Dz.U.2018.227.2193.1.18)
1. W przypadku nabycia w ramach jednej transakcji co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębniania ceny nabycia poszczególnych wierzytelności (pakiet wierzytelności) dochód z pakietu wierzytelności stanowi nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu wierzytelności.
2. Przez przychody uzyskane z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności rozumie się środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki lub wartości ze zbycia całości albo części wierzytelności wchodzących w skład danego pakietu wierzytelności, z wyjątkiem opłat, odsetek, odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań i kar, naliczonych po dniu nabycia pakietu wierzytelności.
3. Przez koszt nabycia pakietu wierzytelności rozumie się cenę nabycia takiego pakietu wierzytelności.
4. Koszty nabycia pakietu wierzytelności potrąca się w okresie rozliczeniowym, w którym osiągnięty został przychód z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności, do wysokości odpowiadającej temu przychodowi.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do nabycia pojedynczej wierzytelności.

Dz.U.2018.227.2193.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 24e.Dz.U.2018.227.2193.1.18)
1. W przypadku nabycia w ramach jednej transakcji co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębniania ceny nabycia poszczególnych wierzytelności (pakiet wierzytelności) dochód z pakietu wierzytelności stanowi nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu wierzytelności.
2. Przez przychody uzyskane z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności rozumie się środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki lub wartości ze zbycia całości albo części wierzytelności wchodzących w skład danego pakietu wierzytelności, z wyjątkiem opłat, odsetek, odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań i kar, naliczonych po dniu nabycia pakietu wierzytelności.
3. Przez koszt nabycia pakietu wierzytelności rozumie się cenę nabycia takiego pakietu wierzytelności.
4. Koszty nabycia pakietu wierzytelności potrąca się w okresie rozliczeniowym, w którym osiągnięty został przychód z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności, do wysokości odpowiadającej temu przychodowi.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do nabycia pojedynczej wierzytelności.

Dz.U.2018.227.2193.1.18) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 25.Dz.U.2018.153.1509.25)
1. Jeżeli:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów
– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się, w drodze oszacowania, stosując następujące metody:
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
2) ceny odprzedaży;
3) rozsądnej marży („koszt plus”).
3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody zysku transakcyjnego.
3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.
4. Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:
1) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.
4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości – dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 i 3 albo stosuje się odpowiednio art. 19.
4b. W przypadku gdy na wysokość przychodów:
1) o których mowa w art. 17 ust. 1, z wyjątkiem dywidend, nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz przychodów z funduszy kapitałowych, gdy przychody te zostały uzyskane bez unicestwiania tytułów uczestnictwa w takich funduszach,
2) uzyskanych ze zbycia nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości
– wpływ miały powiązania, o których mowa w ust. 1 lub 4, przy szacowaniu wysokości tych przychodów przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio.
5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.
5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.
5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.
6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.
6a. (uchylony)
6b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.
6c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 6b, służy określeniu dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 6b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi.
6d. Przepisy ust. 1–3a, 6b i 6c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.
6e. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola została zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.
6f. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania:
1) w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
2) w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131), a ich członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji.
7. (uchylony)
7a. (uchylony)
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania,
2) sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych,
3) sposób i tryb określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk,
4) tryb stosowania metod określonych w ust. 2 i 3 dla określonych rodzajów transakcji
– uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych i Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8–12).
Art. 25.
(uchylony)Dz.U.2018.227.2193.1.19.1)

Dz.U.2018.153.1509.25) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.19.1.
Dz.U.2018.227.2193.1.19.1) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 25.
(uchylony)Dz.U.2018.227.2193.1.19.1)

Dz.U.2018.227.2193.1.19.1) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 25a.Dz.U.2018.153.1509.25a)
1. Podatnicy:
1) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe:
a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
– których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, lub
2) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
3) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro
– są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.
1a. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
1b. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzący w roku podatkowym księgi rachunkowe i dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.
1c. Za podatnika rozpoczynającego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działy specjalne produkcji rolnej, o którym mowa w ust. 1b, uważa się podatnika, który nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
1d. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:
1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
3) 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.
1e. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:
1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.
1f. W przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki.
1g. W przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej.
2. (uchylony)
2a. (uchylony)
2b. Dokumentacja podatkowa obejmuje:
1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:
a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;
2) w przypadku podatników:
a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo
b) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro
– poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;
3) opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;
4) informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:
a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,
c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
d) otoczenia konkurencyjnego;
5) dokumenty, w szczególności:
a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.
2c. Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.
2d. W przypadku podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka ta tworzy wraz z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości co najmniej dwóch podmiotów powiązanych oraz przychody tej spółki lub jej koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20 000 000 euro, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi ta spółka, obejmujące w szczególności:
1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego;
2) strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
3) opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
4) opis przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.
2e. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń objętych decyzją w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.
2f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, dokumentację podatkową w zakresie elementów wymienionych w ust. 2b sporządza się nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że opis, o którym mowa w ust. 2b pkt 3, sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną.
2g. Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h.
2h. Dokumentacja podatkowa obejmująca elementy wymienione w ust. 2b pkt 2 podlega w tym zakresie aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany.
2i.Dz.U.2018.153.1509.25a.2i) Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej w terminie do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 2d pkt 1.
2i.Dz.U.2018.218.2126.1.3) Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej przed upływem terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 2d pkt 1.
3. (uchylony)
3a. (uchylony)
3b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a jej członkami, dotyczących:
1) odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
2) odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.
3c. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a jej członkami, dotyczących:
1) odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji;
2) odpłatnego zbycia przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków, towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.
3d. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, nie ma zastosowania do transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.
4. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.
4a. Organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.
5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.
5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.
5b. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzając wykaz krajów i terytoriów, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których mowa w ust. 2d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 5a, oświadczenie może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
Art. 25a.
(uchylony)Dz.U.2018.227.2193.1.19.2)

Dz.U.2018.153.1509.25a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.19.2.
Dz.U.2018.153.1509.25a.2i) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.3.
Dz.U.2018.218.2126.1.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2018.227.2193.1.19.2) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w art. 25a ustawy o PDoF (dalej ustawy), w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepisy odpowiednio art. 14 ust. 1ca, 1o i 2g, art. 19 ust. 5, art. 22 ust. 1ab i 7e i rozdziału 4b ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. Analizy danych porównawczych lub opisy zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, o których mowa w art. 25a ust. 2b pkt 2 i ust. 2c ustawy, w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., sporządzone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują moc przez 3 kolejne lata od daty ich sporządzenia, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. W przypadku wystąpienia takiej zmiany podatnik sporządza analizę porównawczą lub analizę zgodności, o których mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 25a.
(uchylony)Dz.U.2018.227.2193.1.19.2)

Dz.U.2018.227.2193.1.19.2) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Do transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w art. 25a ustawy o PDoF (dalej ustawy), w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepisy odpowiednio art. 14 ust. 1ca, 1o i 2g, art. 19 ust. 5, art. 22 ust. 1ab i 7e i rozdziału 4b ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. Analizy danych porównawczych lub opisy zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, o których mowa w art. 25a ust. 2b pkt 2 i ust. 2c ustawy, w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r., sporządzone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują moc przez 3 kolejne lata od daty ich sporządzenia, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. W przypadku wystąpienia takiej zmiany podatnik sporządza analizę porównawczą lub analizę zgodności, o których mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2019 r.

Powrót


ROZDZIAŁ SZÓSTY
Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:Dz.U.2018.153.1509.26.1)
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:Dz.U.2018.89.858.2.5)
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:Dz.U.2018.227.2193.1.20)

Dz.U.2018.153.1509.26.1) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.89.858.2.5.
Dz.U.2018.89.858.2.5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.89.858.2.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.20.
Dz.U.2018.227.2193.1.20) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:Dz.U.2018.227.2193.1.20)

Dz.U.2018.227.2193.1.20) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
d)Dz.U.2018.232.2245.9.2.a) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

Dz.U.2018.232.2245.9.2.a) Dodana przez art. 9 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
d)Dz.U.2018.232.2245.9.2.a) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

Dz.U.2018.232.2245.9.2.a) Dodana przez art. 9 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
6ea.Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Dodany przez art. 9 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6ea.Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Dodany przez art. 9 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6eb.Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, przysługuje podatnikom osiągającym przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Dodany przez art. 9 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6eb.Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, przysługuje podatnikom osiągającym przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Dz.U.2018.232.2245.9.2.b) Dodany przez art. 9 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie drugie)
7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

PO ZMIANIE (zdanie drugie)
7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.Dz.U.2019.143.1387.26.7e) Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.Dz.U.2019.165.1622.12.2)

Dz.U.2019.143.1387.26.7e) Zdanie drugie w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.165.1622.12.2.
Dz.U.2019.165.1622.12.2) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.165.1622.12.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
13a.Dz.U.2018.153.1509.26.13a) Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
13a.Dz.U.2018.232.2245.9.2.c) Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dz.U.2018.153.1509.26.13a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.2.c.
Dz.U.2018.232.2245.9.2.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
13a.Dz.U.2018.232.2245.9.2.c) Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dz.U.2018.232.2245.9.2.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a)Dz.U.2018.153.1509.26e.2.1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
1a)Dz.U.2018.164.1629.68.17.a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

Dz.U.2018.153.1509.26e.2.1a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.17.a.
Dz.U.2018.164.1629.68.17.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

PO ZMIANIE
1a)Dz.U.2018.164.1629.68.17.a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

Dz.U.2018.164.1629.68.17.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.153.1509.26e.2.3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
3)Dz.U.2018.168.1669.19.5.a) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

Dz.U.2018.153.1509.26e.2.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.5.a.
Dz.U.2018.168.1669.19.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.168.1669.19.5.a) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

Dz.U.2018.168.1669.19.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4)Dz.U.2018.153.1509.26e.2.4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4;
4)Dz.U.2018.227.2193.1.21.a) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

Dz.U.2018.153.1509.26e.2.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.21.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.21.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2018.227.2193.1.21.a) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

Dz.U.2018.227.2193.1.21.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4a)Dz.U.2018.153.1509.26e.2.4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25;
4a)Dz.U.2018.227.2193.1.21.b) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

Dz.U.2018.153.1509.26e.2.4a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.21.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.21.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
4a)Dz.U.2018.227.2193.1.21.b) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

Dz.U.2018.227.2193.1.21.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3:Dz.U.2018.153.1509.26e.3d)
W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3:Dz.U.2018.64.650.24.7.a)
1) jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.Dz.U.2014.6.26.651)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, w formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 651/2014;
2) stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014;
3) podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Dz.U.2018.153.1509.26e.3d) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.7.a.
Dz.U.2018.64.650.24.7.a) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.
Dz.U.2014.6.26.651) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

PO ZMIANIE
3d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3:
1) jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.Dz.U.2014.6.26.651)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, w formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 651/2014;
2) stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014;
3) podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Dz.U.2014.6.26.651) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.64.650.24.7.a)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie:
1) kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014,
2)Dz.U.2018.153.1509.26e.3e.2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014
2)Dz.U.2018.64.650.24.7.b) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014
– stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Dz.U.2018.153.1509.26e.3e.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.7.b.
Dz.U.2018.64.650.24.7.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie:
1) kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014,
2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014
– stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.64.650.24.7.b)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3i.Dz.U.2018.153.1509.26e.3i) Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie złożenia zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
3i.Dz.U.2018.218.2126.1.5) Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Dz.U.2018.153.1509.26e.3i) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.5.
Dz.U.2018.218.2126.1.5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3i.Dz.U.2018.218.2126.1.5) Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730).

Dz.U.2018.218.2126.1.5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2018.153.1509.26e.4) Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
4.Dz.U.2018.168.1669.19.5.b) Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dz.U.2018.153.1509.26e.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.5.b.
Dz.U.2018.168.1669.19.5.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 4, stosuje się przepis art. 26e ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2018.168.1669.19.5.b) Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dz.U.2018.168.1669.19.5.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 4, stosuje się przepis art. 26e ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.153.1509.26e.6) Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.
6.Dz.U.2018.115.1162.35.2) Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Dz.U.2018.153.1509.26e.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.2.
Dz.U.2018.115.1162.35.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.115.1162.35.1.a.1; w zakresie, w jakim przepis dotyczy dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.115.1162.35.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
1)Dz.U.2018.153.1509.26e.7.1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a;
1)Dz.U.2018.64.650.24.7.c) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a;
2) w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a–3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
3) w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2–3.

Dz.U.2018.153.1509.26e.7.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.7.c.
Dz.U.2018.64.650.24.7.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a;
2) w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a–3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
3) w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2–3.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.64.650.24.7.c)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) 18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.26ea.1.1) 18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo
1)Dz.U.2019.187.1835.1.2) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo

Dz.U.2019.143.1387.26ea.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.2.
Dz.U.2019.187.1835.1.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.26ea.2) Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
2.Dz.U.2018.64.650.24.8) Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Dz.U.2018.153.1509.26ea.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.8.
Dz.U.2018.64.650.24.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.24.1.

PO ZMIANIE
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.64.650.24.8)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 26h.Dz.U.2018.232.2246.1.4)
1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.
7. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
8. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
9. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.
10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Dz.U.2018.232.2246.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1. Odliczenie, o którym mowa w art. 26h ustawy o PDoF (dalej ustawy) stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966) rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie określonym w art. 26h ust. 1 ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim, odliczeniu podlegają wydatki zgodnie z art. 26h ustawy, poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres określony w art. 26h ust. 1 ustawy.

PO ZMIANIE
Art. 26h.Dz.U.2018.232.2246.1.4)
1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.
7. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
8. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
9. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.
10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Dz.U.2018.232.2246.1.4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.1.1. Odliczenie, o którym mowa w art. 26h ustawy o PDoF (dalej ustawy) stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966) rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie określonym w art. 26h ust. 1 ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim, odliczeniu podlegają wydatki zgodnie z art. 26h ustawy, poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres określony w art. 26h ust. 1 ustawy.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.143.1387.26h.10) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.
10.Dz.U.2020.36.284.7) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Dz.U.2019.143.1387.26h.10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2020.36.284.7.
Dz.U.2020.36.284.7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), która wejdzie w życie 29 lutego 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 26i.Dz.U.2019.168.1649.2.2)
1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e:
1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
2. Jeżeli podatnik poniósł stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, kwota straty:
1) może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, przysługującego na podstawie ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
4. Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyższa od kwoty straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie ust. 2 pkt 2, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku na podstawie ust. 1 pkt 2.
5. Zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
6. Zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 albo zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku.
8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę obliczenia podatku lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
9. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.
10. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.
12. Wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku lub zwiększające kwotę straty na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5–7 albo odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy.
13. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez rezerwy lub odpisy.
14. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8, powstaje po likwidacji działalności, po zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej albo po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia podstawy obliczenia podatku albo straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.
15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.
16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki niebędącej osobą prawną.
17. Przepisy ust. 1–16 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności.
18. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4.
19. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1–4 albo ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Dz.U.2019.168.1649.2.2) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.2.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót


PRZED ZMIANĄ 1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
PO ZMIANIE 1.Dz.U.2019.143.1387.27.1) Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
1.Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Dz.U.2019.143.1387.27.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.3.a. Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.


Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2019.143.1387.27.1) Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
1a.Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Dz.U.2019.143.1387.27.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.3.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.3.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.27.1b.1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.3.b) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

Dz.U.2019.143.1387.27.1b.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.3.b.
Dz.U.2019.187.1835.1.3.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

PO ZMIANIE
9.Dz.U.2019.143.1387.27f.9) Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
9.Dz.U.2019.144.1394.1.4) Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2:
1) podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148.

Dz.U.2019.143.1387.27f.9) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.4.
Dz.U.2019.144.1394.1.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3.Dz.U.2018.153.1509.27g.3) Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6.
3.Dz.U.2018.227.2193.1.22) Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2.

Dz.U.2018.153.1509.27g.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.22.
Dz.U.2018.227.2193.1.22) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.227.2193.1.22) Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2.

Dz.U.2018.227.2193.1.22) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2019.144.1394.1.5) Do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 nie stosuje się.

Dz.U.2019.144.1394.1.5) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu;

PO ZMIANIE
5a)Dz.U.2019.143.1387.30.1.5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu;
5a)Dz.U.2019.187.1835.1.4) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 17% przychodu;

Dz.U.2019.143.1387.30.1.5a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.4.
Dz.U.2019.187.1835.1.4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.144.1394.1.6) Do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 nie stosuje się.

Dz.U.2019.144.1394.1.6) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11a)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu kapitałowego nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z wybraną instytucją finansową;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
11a)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu kapitałowego nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z wybraną instytucją finansową;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11b)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
11b)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11c)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu zwrotu dokonanego na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
11c)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu zwrotu dokonanego na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11d)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
11d)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11e)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu małżonka lub byłego małżonka, z tytułu wypłaty 75% środków, które zostały mu przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dokonanej po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
11e)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu małżonka lub byłego małżonka, z tytułu wypłaty 75% środków, które zostały mu przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dokonanej po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11f)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 75% środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym, które zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
11f)Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 75% środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym, które zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;

Dz.U.2018.230.2215.114.5.a) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
12.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11a, stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty w trybie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony w umowie, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
12.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11a, stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty w trybie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony w umowie, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
13.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11b, stanowi kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
13.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11b, stanowi kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
14.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11c, stanowi kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
14.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11c, stanowi kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
15.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11d, stanowi kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
15.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11d, stanowi kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
16.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11e, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące 75% wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub 75% wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
16.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11e, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące 75% wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub 75% wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
17.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11f, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
17.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11f, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
18.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Jeżeli odkupywane jednostki uczestnictwa zostały nabyte albo umarzane jednostki rozrachunkowe zostały przeliczone w wyniku konwersji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, o których mowa w ust. 12–17, stanowią wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa lub wpłaty dokonywane na jednostki rozrachunkowe, w wysokości wydatków lub wpłat za jaką zostały nabyte jednostki uczestnictwa lub dokonane wpłaty na jednostki rozrachunkowe przed dokonaniem konwersji.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
18.Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Jeżeli odkupywane jednostki uczestnictwa zostały nabyte albo umarzane jednostki rozrachunkowe zostały przeliczone w wyniku konwersji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, o których mowa w ust. 12–17, stanowią wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa lub wpłaty dokonywane na jednostki rozrachunkowe, w wysokości wydatków lub wpłat za jaką zostały nabyte jednostki uczestnictwa lub dokonane wpłaty na jednostki rozrachunkowe przed dokonaniem konwersji.

Dz.U.2018.230.2215.114.5.b) Dodany przez art. 114 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.30b.1) Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
1.Dz.U.2018.212.2073.22.6.a) Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dz.U.2018.153.1509.30b.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.6.a.
Dz.U.2018.212.2073.22.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.212.2073.22.6.a) Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dz.U.2018.212.2073.22.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a.Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1b.Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14–16.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14–16.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.a) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4)Dz.U.2018.153.1509.30b.2.4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,
4)Dz.U.2018.212.2073.22.6.b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,

Dz.U.2018.153.1509.30b.2.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.6.b.
Dz.U.2018.212.2073.22.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2018.212.2073.22.6.b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,

Dz.U.2018.212.2073.22.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie pierwsze)
3. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Dz.U.2018.153.1509.30b.3) Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Dz.U.2018.227.2193.1.23.b) Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Dz.U.2018.153.1509.30b.3) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.23.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.23.b) Zdanie pierwsze ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (zdanie pierwsze)
3. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Dz.U.2018.227.2193.1.23.b) Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.b) Zdanie pierwsze ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2018.153.1509.30b.4) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.
4.Dz.U.2018.212.2073.22.6.c) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Dz.U.2018.153.1509.30b.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.6.c.
Dz.U.2018.212.2073.22.6.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2018.212.2073.22.6.c) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Dz.U.2018.212.2073.22.6.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5d.Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w ust. 1 oraz w art. 27 lub art. 30c.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5d.Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w ust. 1 oraz w art. 27 lub art. 30c.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5e.Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5e.Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5f.Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w ust. 5e stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5f.Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w ust. 5e stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.c) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.153.1509.30b.6) Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.
6.Dz.U.2018.212.2073.22.6.d) Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.
6.Dz.U.2018.227.2193.1.23.d) Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z:
1) odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
2) odpłatnego zbycia walut wirtualnych
– i obliczyć należny podatek dochodowy.

Dz.U.2018.153.1509.30b.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.6.d.
Dz.U.2018.212.2073.22.6.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.212.2073.22.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.23.d.
Dz.U.2018.227.2193.1.23.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.227.2193.1.23.d) Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z:
1) odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
2) odpłatnego zbycia walut wirtualnych
– i obliczyć należny podatek dochodowy.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6a.Dz.U.2018.227.2193.1.23.e) W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14–16, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.e) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6a.Dz.U.2018.227.2193.1.23.e) W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14–16, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.e) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7.Dz.U.2018.153.1509.30b.7) Przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7.Dz.U.2018.227.2193.1.23.f) Do dochodów, o których mowa w ust. 1, przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.153.1509.30b.7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.23.f.
Dz.U.2018.227.2193.1.23.f) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2018.227.2193.1.23.f) Do dochodów, o których mowa w ust. 1, przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.227.2193.1.23.f) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.30c.1) Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
1.Dz.U.2018.227.2193.1.24.a) Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dz.U.2018.153.1509.30c.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.24.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.24.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.227.2193.1.24.a) Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dz.U.2018.227.2193.1.24.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie pierwsze i drugie)
2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25.Dz.U.2018.153.1509.30c.2) Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2–3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25.Dz.U.2018.164.1629.68.18) Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2–3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o.Dz.U.2018.227.2193.1.24.b) Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b.Dz.U.2018.153.1509.30c.2.2) Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.Dz.U.2018.232.2245.9.3.a) Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Dz.U.2018.153.1509.30c.2) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.18.
Dz.U.2018.164.1629.68.18) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.24.b.
Dz.U.2018.227.2193.1.24.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2018.153.1509.30c.2.2) Zdanie drugie w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.3.a.
Dz.U.2018.232.2245.9.3.a) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (zdanie pierwsze i drugie)
2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2–3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o.Dz.U.2018.227.2193.1.24.b) Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.Dz.U.2018.232.2245.9.3.a) Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Dz.U.2018.227.2193.1.24.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.68.1; ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2018.232.2245.9.3.a) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
3. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:Dz.U.2018.153.1509.30c.3)
Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:Dz.U.2018.232.2245.9.3.b)

Dz.U.2018.153.1509.30c.3) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.3.b.
Dz.U.2018.232.2245.9.3.b) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
3. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:Dz.U.2018.232.2245.9.3.b)

Dz.U.2018.232.2245.9.3.b) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3a.Dz.U.2018.153.1509.30c.3a) Przepisy art. 26 ust. 13b i 13c stosuje się odpowiednio.
3a.Dz.U.2018.232.2245.9.3.c) Przepisy art. 26 ust. 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.153.1509.30c.3a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.3.c.
Dz.U.2018.232.2245.9.3.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3a.Dz.U.2018.232.2245.9.3.c) Przepisy art. 26 ust. 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.232.2245.9.3.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6.Dz.U.2018.153.1509.30c.6) Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f.
6.Dz.U.2018.227.2193.1.24.c) Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30ca, art. 30da, art. 30e i art. 30f.

Dz.U.2018.153.1509.30c.6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.24.c.
Dz.U.2018.227.2193.1.24.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.227.2193.1.24.c) Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30ca, art. 30da, art. 30e i art. 30f.

Dz.U.2018.227.2193.1.24.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30ca.Dz.U.2018.227.2193.1.25)
1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.
2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:
1) patent,
2) prawo ochronne na wzór użytkowy,
3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
8) autorskie prawo do programu komputerowego
– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.
3. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.
4. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a +b)*1,3 / a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:
a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
5. Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.
6. W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.
7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:
1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
8. Do ustalenia dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik może obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zgodnie z ust. 4–6 dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
10. O wysokość straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
11. Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).
12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.
13. W przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik jest obowiązany opodatkować zgodnie z art. 27 lub art. 30c kwalifikowane dochody z prawa własności intelektualnej uzyskane w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 12, do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się podatek zapłacony na podstawie ust. 1.
14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji.

Dz.U.2018.227.2193.1.25) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. ponosili koszty związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o PdoF (dalej ustawy), których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, a którzy na podstawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych w ramach tej działalności, na potrzeby stosowania art. 30ca i art. 30cb ustawy mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r. Jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy, o których mowa w zdaniu drugim, nie ponoszą kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, mogą uwzględnić ich wartość poniesioną w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po dniu 31 grudnia 2012 r.

PO ZMIANIE
Art. 30ca.Dz.U.2018.227.2193.1.25)
1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.
2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:
1) patent,
2) prawo ochronne na wzór użytkowy,
3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
8) autorskie prawo do programu komputerowego
– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.
3. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.
4. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a +b)*1,3 / a +b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:
a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
5. Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.
6. W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.
7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:
1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
8. Do ustalenia dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik może obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zgodnie z ust. 4–6 dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
10. O wysokość straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
11. Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).
12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.
13. W przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik jest obowiązany opodatkować zgodnie z art. 27 lub art. 30c kwalifikowane dochody z prawa własności intelektualnej uzyskane w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 12, do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się podatek zapłacony na podstawie ust. 1.
14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji.

Dz.U.2018.227.2193.1.25) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. ponosili koszty związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o PdoF (dalej ustawy), których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, a którzy na podstawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych w ramach tej działalności, na potrzeby stosowania art. 30ca i art. 30cb ustawy mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r. Jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy, o których mowa w zdaniu drugim, nie ponoszą kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, mogą uwzględnić ich wartość poniesioną w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po dniu 31 grudnia 2012 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30cb.Dz.U.2018.227.2193.1.25)
1. Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:
1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2–4.
2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.
3. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Dz.U.2018.227.2193.1.25) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. ponosili koszty związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o PdoF (dalej ustawy), których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, a którzy na podstawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych w ramach tej działalności, na potrzeby stosowania art. 30ca i art. 30cb ustawy mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r. Jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy, o których mowa w zdaniu drugim, nie ponoszą kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, mogą uwzględnić ich wartość poniesioną w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po dniu 31 grudnia 2012 r.

PO ZMIANIE
Art. 30cb.Dz.U.2018.227.2193.1.25)
1. Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:
1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2–4.
2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.
3. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Dz.U.2018.227.2193.1.25) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. ponosili koszty związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o PdoF (dalej ustawy), których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, a którzy na podstawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych w ramach tej działalności, na potrzeby stosowania art. 30ca i art. 30cb ustawy mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r. Jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy, o których mowa w zdaniu drugim, nie ponoszą kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, mogą uwzględnić ich wartość poniesioną w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po dniu 31 grudnia 2012 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30d.Dz.U.2018.153.1509.30d)
1. Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 25, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie przedłoży temu organowi dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ opodatkowuje się stawką 50%.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, których dochody są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 lub w art. 30c.
Art. 30d.
(uchylony)Dz.U.2018.227.2193.1.26)

Dz.U.2018.153.1509.30d) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.26.
Dz.U.2018.227.2193.1.26) Przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30d.
(uchylony)Dz.U.2018.227.2193.1.26)

Dz.U.2018.227.2193.1.26) Przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30da.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:
1) 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;
2) 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.
2. Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.
3. W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zwane dalej „majątkiem osobistym”, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.
4. Przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje w szczególności sytuację, w której:
1) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
3) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, przenosi do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
5. Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.
6. Dniem przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dzień poprzedzający dzień, w którym składnik ten przestaje być przypisany do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez zagraniczny zakład.
7. Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.
8. Wartość rynkową składnika majątku określa się:
1) zgodnie z art. 19 ust. 3 – w przypadku składników majątku osobistego i składników majątku, z których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk;
2) zgodnie z art. 23o – w pozostałych przypadkach.
9. Wartość rynkową składników majątku podatnika objętych małżeńską wspólnością majątkową określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych składników majątku.
10. Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty. Nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku w przypadku, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami, do celów opodatkowania podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tego składnika majątku.
11. Jeżeli przyjęta przez podatnika do opodatkowania dochodu z niezrealizowanych zysków wartość składnika majątku bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych odbiega od jego wartości rynkowej i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów z niezrealizowanych zysków albo wykazuje te dochody w zaniżonej wysokości, dochody podatnika oraz należny podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków określa organ podatkowy.
12. Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części).
13. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
14. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, przenoszone są kolejne składniki majątku, podatnicy obowiązani są składać deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30da.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:
1) 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;
2) 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.
2. Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.
3. W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zwane dalej „majątkiem osobistym”, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.
4. Przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje w szczególności sytuację, w której:
1) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
3) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, przenosi do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
5. Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.
6. Dniem przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dzień poprzedzający dzień, w którym składnik ten przestaje być przypisany do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez zagraniczny zakład.
7. Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.
8. Wartość rynkową składnika majątku określa się:
1) zgodnie z art. 19 ust. 3 – w przypadku składników majątku osobistego i składników majątku, z których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk;
2) zgodnie z art. 23o – w pozostałych przypadkach.
9. Wartość rynkową składników majątku podatnika objętych małżeńską wspólnością majątkową określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych składników majątku.
10. Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty. Nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku w przypadku, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami, do celów opodatkowania podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tego składnika majątku.
11. Jeżeli przyjęta przez podatnika do opodatkowania dochodu z niezrealizowanych zysków wartość składnika majątku bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych odbiega od jego wartości rynkowej i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów z niezrealizowanych zysków albo wykazuje te dochody w zaniżonej wysokości, dochody podatnika oraz należny podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków określa organ podatkowy.
12. Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części).
13. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
14. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, przenoszone są kolejne składniki majątku, podatnicy obowiązani są składać deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30db.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Przepisów art. 30da nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł.
2. W przypadku małżonków, o których mowa w art. 30da ust. 9, limit wartości rynkowej składnika majątku określony w ust. 1 dotyczy łącznie obojga małżonków.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30db.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Przepisów art. 30da nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł.
2. W przypadku małżonków, o których mowa w art. 30da ust. 9, limit wartości rynkowej składnika majątku określony w ust. 1 dotyczy łącznie obojga małżonków.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30dc.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:
1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa;
2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli przed upływem 12 miesięcy, liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółka niebędąca osobą prawną, która przenosiła składnik majątku, została przejęta przez spółkę albo podatnik przekształcił formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, wartość rynkowa składnika majątku, zadeklarowanego uprzednio jako tymczasowo przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30da ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w terminie 7 dni od dnia przejęcia lub przekształcenia oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.
5. Jeżeli wartość składnika majątku, o którym mowa w ust. 3, oraz wartość składników majątku, o których mowa w art. 30db ust. 1, przekracza łącznie kwotę 4 000 000 zł, w deklaracji, o której mowa w ust. 4, podatnik obowiązany jest wykazać do opodatkowania wszystkie przeniesione składniki majątku.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30dc.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:
1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa;
2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli przed upływem 12 miesięcy, liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółka niebędąca osobą prawną, która przenosiła składnik majątku, została przejęta przez spółkę albo podatnik przekształcił formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, wartość rynkowa składnika majątku, zadeklarowanego uprzednio jako tymczasowo przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30da ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w terminie 7 dni od dnia przejęcia lub przekształcenia oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.
5. Jeżeli wartość składnika majątku, o którym mowa w ust. 3, oraz wartość składników majątku, o których mowa w art. 30db ust. 1, przekracza łącznie kwotę 4 000 000 zł, w deklaracji, o której mowa w ust. 4, podatnik obowiązany jest wykazać do opodatkowania wszystkie przeniesione składniki majątku.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30dd.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków:
1) składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele — w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub majątku tej organizacji;
2) składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 21 i art. 24, nie mają zastosowania do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30dd.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków:
1) składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele — w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub majątku tej organizacji;
2) składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 21 i art. 24, nie mają zastosowania do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30de.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty całości albo części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, na okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli przeniesienie składników majątku albo przeniesienie rezydencji podatkowej następuje na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską umowy w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, s. 1).
2. W przypadku gdy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, rozłożenie na raty zapłaty całości albo części tego podatku następuje po przedłożeniu przez podatnika zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego z tego tytułu wraz z opłatą prolongacyjną w formie przewidzianej przepisami Ordynacji podatkowej dla zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych.
3. Przy ocenie, czy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) wartość bilansowa zobowiązań podatnika w ostatnich 3 latach podatkowych nie przekraczała 50% wartości bilansowej jego aktywów;
2) podatnik właściwie regulował zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, a jeżeli występowały zaległości w tych płatnościach – czy stanowiły one istotną wartość mogącą mieć wpływ na ocenę wypłacalności i rzetelności podatnika;
3) podatnik posiada udziały w zagranicznej jednostce kontrolowanej;
4) w ostatnich 5 latach podatkowych toczyło się lub toczy się na dzień składania wniosku o rozłożenie podatku na raty, wobec podatnika, postępowanie w oparciu o przepisy regulujące unikanie lub uchylanie się od opodatkowania;
5) udzielenie przez podatnika gwarancji i poręczeń podmiotom powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 jest uzasadnione gospodarczo i ekonomicznie;
6) podmioty powiązane w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z podatnikiem nie są zagrożone upadłością lub likwidacją z powodu niewypłacalności.
4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, w postaci gwarancji lub poręczenia może zostać przedłożone przez podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego sytuacja finansowa i majątkowa daje podstawę do uznania, że jest on zdolny do wykonania obowiązków wynikających z tej gwarancji lub tego poręczenia.
5. Rozłożenie na raty zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków następuje w drodze decyzji, w której organ podatkowy w szczególności:
1) ustala wysokość i terminy spłaty rat oraz wysokość opłaty prolongacyjnej;
2) informuje o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem decyzji i postawieniem zobowiązania z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w stan wymagalności.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, wygasa w przypadku, gdy:
1) podatnik dokona zbycia w jakiejkolwiek formie przeniesionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składników majątku, w tym przypisanych do zagranicznego zakładu położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, w tym przypisane do zagranicznego zakładu, zostaną ponownie przeniesione do innego państwa niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, chyba że przeniesienie to nastąpi do państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń;
3) podatnik zmieni ponownie rezydencję podatkową na rezydencję podatkową państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, chyba że ponowna zmiana rezydencji podatkowej nastąpi do państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń;
4) nastąpi upadłość podatnika lub podmiotu, który udzielił podatnikowi zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 2, w postaci gwarancji lub poręczenia;
5) podatnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat lub opłaty prolongacyjnej.
7. W okresie rozłożenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na raty podatnik jest obowiązany do składania na ostatni dzień każdego roku kalendarzowego informacji o wystąpieniu lub niewystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1–4. Informację składa się do naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 5, do 7 dnia pierwszego miesiąca następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy ta informacja.
8. W przypadku zmiany rezydencji podatkowej właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
9. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–8 stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30de.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty całości albo części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, na okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli przeniesienie składników majątku albo przeniesienie rezydencji podatkowej następuje na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską umowy w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, s. 1).
2. W przypadku gdy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, rozłożenie na raty zapłaty całości albo części tego podatku następuje po przedłożeniu przez podatnika zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego z tego tytułu wraz z opłatą prolongacyjną w formie przewidzianej przepisami Ordynacji podatkowej dla zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych.
3. Przy ocenie, czy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) wartość bilansowa zobowiązań podatnika w ostatnich 3 latach podatkowych nie przekraczała 50% wartości bilansowej jego aktywów;
2) podatnik właściwie regulował zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, a jeżeli występowały zaległości w tych płatnościach – czy stanowiły one istotną wartość mogącą mieć wpływ na ocenę wypłacalności i rzetelności podatnika;
3) podatnik posiada udziały w zagranicznej jednostce kontrolowanej;
4) w ostatnich 5 latach podatkowych toczyło się lub toczy się na dzień składania wniosku o rozłożenie podatku na raty, wobec podatnika, postępowanie w oparciu o przepisy regulujące unikanie lub uchylanie się od opodatkowania;
5) udzielenie przez podatnika gwarancji i poręczeń podmiotom powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 jest uzasadnione gospodarczo i ekonomicznie;
6) podmioty powiązane w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z podatnikiem nie są zagrożone upadłością lub likwidacją z powodu niewypłacalności.
4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, w postaci gwarancji lub poręczenia może zostać przedłożone przez podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego sytuacja finansowa i majątkowa daje podstawę do uznania, że jest on zdolny do wykonania obowiązków wynikających z tej gwarancji lub tego poręczenia.
5. Rozłożenie na raty zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków następuje w drodze decyzji, w której organ podatkowy w szczególności:
1) ustala wysokość i terminy spłaty rat oraz wysokość opłaty prolongacyjnej;
2) informuje o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem decyzji i postawieniem zobowiązania z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w stan wymagalności.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, wygasa w przypadku, gdy:
1) podatnik dokona zbycia w jakiejkolwiek formie przeniesionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składników majątku, w tym przypisanych do zagranicznego zakładu położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, w tym przypisane do zagranicznego zakładu, zostaną ponownie przeniesione do innego państwa niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, chyba że przeniesienie to nastąpi do państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń;
3) podatnik zmieni ponownie rezydencję podatkową na rezydencję podatkową państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, chyba że ponowna zmiana rezydencji podatkowej nastąpi do państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń;
4) nastąpi upadłość podatnika lub podmiotu, który udzielił podatnikowi zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 2, w postaci gwarancji lub poręczenia;
5) podatnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat lub opłaty prolongacyjnej.
7. W okresie rozłożenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na raty podatnik jest obowiązany do składania na ostatni dzień każdego roku kalendarzowego informacji o wystąpieniu lub niewystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1–4. Informację składa się do naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 5, do 7 dnia pierwszego miesiąca następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy ta informacja.
8. W przypadku zmiany rezydencji podatkowej właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
9. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–8 stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30df.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Jeżeli podatnik w okresie 5 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym przeniósł składnik majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeniósł go z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może on wystąpić o zwrot podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w części przypadającej na ten składnik.
2. Jeżeli podatnik w okresie 5 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym zmienił rezydencję podatkową, ponownie stanie się osobą, o której mowa w art. 3 ust. 1, może on wystąpić o zwrot zapłaconego podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Zwrot nie dotyczy podatku przypadającego na składniki majątku, które pozostają związane z położonym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30df.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Jeżeli podatnik w okresie 5 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym przeniósł składnik majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeniósł go z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może on wystąpić o zwrot podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w części przypadającej na ten składnik.
2. Jeżeli podatnik w okresie 5 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym zmienił rezydencję podatkową, ponownie stanie się osobą, o której mowa w art. 3 ust. 1, może on wystąpić o zwrot zapłaconego podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Zwrot nie dotyczy podatku przypadającego na składniki majątku, które pozostają związane z położonym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30dg.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Jeżeli na podstawie art. 22 ust. 1n pkt 1, ust. 1na lub art. 22g ust. 1 pkt 7 lub 8 podatnik uwzględni w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, podatnik ten jest obowiązany dołączyć do zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2, informację, według ustalonego wzoru, o wysokości wartości rynkowej tego składnika. Do informacji tej podatnik jest obowiązany dołączyć dokument wydany lub potwierdzony przez właściwy organ państwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o wysokości wartości rynkowej tego składnika.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się za rok podatkowy, w którym podatnik uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, określoną przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej.
3. Naczelnik urzędu skarbowego może określić wartość rynkową składnika majątku podatnika, o którym mowa w ust. 1, w innej wysokości niż przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, jeżeli wartość ta jest wyższa od wartości rynkowej.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30dg.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. Jeżeli na podstawie art. 22 ust. 1n pkt 1, ust. 1na lub art. 22g ust. 1 pkt 7 lub 8 podatnik uwzględni w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, podatnik ten jest obowiązany dołączyć do zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2, informację, według ustalonego wzoru, o wysokości wartości rynkowej tego składnika. Do informacji tej podatnik jest obowiązany dołączyć dokument wydany lub potwierdzony przez właściwy organ państwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o wysokości wartości rynkowej tego składnika.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się za rok podatkowy, w którym podatnik uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, określoną przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej.
3. Naczelnik urzędu skarbowego może określić wartość rynkową składnika majątku podatnika, o którym mowa w ust. 1, w innej wysokości niż przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, jeżeli wartość ta jest wyższa od wartości rynkowej.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30dh.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. W przypadku gdy przenoszącym składnik majątku jest spółka niebędąca osobą prawną, przepisy art. 30da–30dg oraz przepisy wydane na podstawie art. 30di stosuje się do podatników posiadających prawa do udziału w zyskach takiej spółki. W takim przypadku przepisy art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Ilekroć w ust. 1 i art. 30da–30dg jest mowa o składniku majątku, rozumie się przez to również przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
3. Przepisy ust. 1 i 2, art. 30da–30dg oraz przepisy wydane na podstawie art. 30di stosuje się odpowiednio do:
1) nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku,
2) wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia
– jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
Art. 30dh.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
1. W przypadku gdy przenoszącym składnik majątku jest spółka niebędąca osobą prawną, przepisy art. 30da–30dg oraz przepisy wydane na podstawie art. 30di stosuje się do podatników posiadających prawa do udziału w zyskach takiej spółki. W takim przypadku przepisy art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Ilekroć w ust. 1 i art. 30da–30dg jest mowa o składniku majątku, rozumie się przez to również przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
3. Przepisy ust. 1 i 2, art. 30da–30dg oraz przepisy wydane na podstawie art. 30di stosuje się odpowiednio do:
1) nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku,
2) wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia
– jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30di.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) deklaracji, o której mowa w art. 30da ust. 14,
2) informacji, o której mowa w art. 30dg ust. 1
– wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji urzędu skarbowego, identyfikacji podatnika, zastosowanej metody wyceny wartości rynkowej oraz poprawne obliczenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków przez podatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIEPO ZMIANIE
Art. 30di.Dz.U.2018.227.2193.1.27)
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) deklaracji, o której mowa w art. 30da ust. 14,
2) informacji, o której mowa w art. 30dg ust. 1
– wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji urzędu skarbowego, identyfikacji podatnika, zastosowanej metody wyceny wartości rynkowej oraz poprawne obliczenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków przez podatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.27) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
1.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2018.153.1509.30f.2.1) zagraniczna spółka – oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
1)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.1) zagraniczna jednostka – oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
e) fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
g) wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej
– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Dz.U.2018.153.1509.30f.2.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.1.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.1) zagraniczna jednostka – oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
e) fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
g) wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej
– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) prawo do uczestnictwa w zysku – oznacza również prawo do uzyskania środków należących do zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją, prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego ekspektatywy, jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej jednostki wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości;

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1a)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) prawo do uczestnictwa w zysku – oznacza również prawo do uzyskania środków należących do zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją, prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego ekspektatywy, jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej jednostki wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości;

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1b)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) kontrola faktyczna – oznacza kontrolę, która, uwzględniając okoliczności faktyczne, pozwala na wywieranie dominującego wpływu na funkcjonowanie zagranicznej jednostki poprzez wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w sprawach dotyczących zagranicznej jednostki lub możliwość kierowania lub wpływania na jej codzienne działanie, przy czym kontrola faktyczna wynika w szczególności z powiązań umownych, między innymi umowy kreującej zagraniczną jednostkę, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego założenie lub funkcjonowanie tej jednostki, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między zagraniczną jednostką i podatnikiem;

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
1b)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) kontrola faktyczna – oznacza kontrolę, która, uwzględniając okoliczności faktyczne, pozwala na wywieranie dominującego wpływu na funkcjonowanie zagranicznej jednostki poprzez wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w sprawach dotyczących zagranicznej jednostki lub możliwość kierowania lub wpływania na jej codzienne działanie, przy czym kontrola faktyczna wynika w szczególności z powiązań umownych, między innymi umowy kreującej zagraniczną jednostkę, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego założenie lub funkcjonowanie tej jednostki, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między zagraniczną jednostką i podatnikiem;

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.2) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3)Dz.U.2018.153.1509.30f.2.3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale lub co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;
3)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną jednostkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale lub co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku;

Dz.U.2018.153.1509.30f.2.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną jednostkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale lub co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku;

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4)Dz.U.2018.153.1509.30f.2.3) podmiot powiązany – oznacza:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
b) małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia,
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
4)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) podmiot powiązany – oznacza:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,
b) małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia,
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.

Dz.U.2018.153.1509.30f.2.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
4)Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) podmiot powiązany – oznacza:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,
b) małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia,
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.b.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) W przypadku gdy na podstawie okoliczności faktycznych nie można ustalić, że podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, spełnia przesłanki uznania za zagraniczną jednostkę, domniemywa się, że podmiot ten stanowi zagraniczną jednostkę, jeżeli podatnik jest założycielem lub fundatorem tego podmiotu oraz, odpłatnie albo nieodpłatnie, przekazał majątek temu podmiotowi, chyba że założyciel (fundator) wykaże, że wyzbył się on w sposób definitywny i nieodwołalny powierzonego majątku. W takim przypadku podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, uznaje się za zagraniczną jednostkę, gdy podatnik jest lub może stać się beneficjentem tego podmiotu.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) W przypadku gdy na podstawie okoliczności faktycznych nie można ustalić, że podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, spełnia przesłanki uznania za zagraniczną jednostkę, domniemywa się, że podmiot ten stanowi zagraniczną jednostkę, jeżeli podatnik jest założycielem lub fundatorem tego podmiotu oraz, odpłatnie albo nieodpłatnie, przekazał majątek temu podmiotowi, chyba że założyciel (fundator) wykaże, że wyzbył się on w sposób definitywny i nieodwołalny powierzonego majątku. W takim przypadku podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, uznaje się za zagraniczną jednostkę, gdy podatnik jest lub może stać się beneficjentem tego podmiotu.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2b.Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) Za zagraniczną jednostkę może być również uznany zagraniczny zakład zagranicznej jednostki w dowolnej postaci.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2b.Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) Za zagraniczną jednostkę może być również uznany zagraniczny zakład zagranicznej jednostki w dowolnej postaci.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.c) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3.Dz.U.2018.153.1509.30f.3) Zagraniczną spółką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi:
– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
– ze zbycia udziałów (akcji),
– z wierzytelności,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
– z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.
3.Dz.U.2018.227.2193.1.28.d) Zagraniczną jednostką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2 albo
2) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej
– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku, lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
b) co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi:
– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
– ze zbycia udziałów (akcji),
– z wierzytelności,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
– z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

Dz.U.2018.153.1509.30f.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.d.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.227.2193.1.28.d) Zagraniczną jednostką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2 albo
2) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej
– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku, lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
b) co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi:
– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
– ze zbycia udziałów (akcji),
– z wierzytelności,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
– z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3a.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej spółki kontrolowanej.
3a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3b.Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) Sprawowanie kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, wobec podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, ustala się poprzez odniesienie się do spółki dominującej lub wobec wszystkich spółek z grupy.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3b.Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) Sprawowanie kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, wobec podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, ustala się poprzez odniesienie się do spółki dominującej lub wobec wszystkich spółek z grupy.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3c.Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) W przypadku spółki z podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, przez faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę, na potrzeby ust. 3 pkt 3 lit. c rozumie się podatek, który zostałby przez tę spółkę zapłacony, gdyby ta spółka nie była częścią tej podatkowej grupy kapitałowej.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3c.Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) W przypadku spółki z podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, przez faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę, na potrzeby ust. 3 pkt 3 lit. c rozumie się podatek, który zostałby przez tę spółkę zapłacony, gdyby ta spółka nie była częścią tej podatkowej grupy kapitałowej.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.e) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5.Dz.U.2018.153.1509.30f.5) Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:
1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej;
2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.
5.Dz.U.2018.227.2193.1.28.f) Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:
1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej;
2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Dz.U.2018.153.1509.30f.5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.f.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.f) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2018.227.2193.1.28.f) Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:
1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej;
2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.f) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.g) W przypadku gdy podatnik jest założycielem (fundatorem) podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługujące mu prawo do uczestnictwa w zysku określa się poprzez odniesienie do proporcji, w jakiej pozostaje rynkowa wartość przekazanego przez niego majątku na dzień jego przekazania do całego majątku trustu, fundacji lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. W przypadku gdy podatnikiem jest zarówno założyciel (fundator), jak i beneficjent podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio, chyba że podatnik będący założycielem (fundatorem) wykaże, że faktycznie przysługujące prawo do uczestnictwa w zysku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługuje w całości podatnikowi będącemu beneficjentem.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.g) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
5a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.g) W przypadku gdy podatnik jest założycielem (fundatorem) podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługujące mu prawo do uczestnictwa w zysku określa się poprzez odniesienie do proporcji, w jakiej pozostaje rynkowa wartość przekazanego przez niego majątku na dzień jego przekazania do całego majątku trustu, fundacji lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. W przypadku gdy podatnikiem jest zarówno założyciel (fundator), jak i beneficjent podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio, chyba że podatnik będący założycielem (fundatorem) wykaże, że faktycznie przysługujące prawo do uczestnictwa w zysku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługuje w całości podatnikowi będącemu beneficjentem.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.g) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.
7.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej jednostki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej jednostki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8.Dz.U.2018.153.1509.30f.8) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie głosu w organach stanowiących tej spółki.
8.Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla jego ustalenia przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale lub prawie głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających tej jednostki.

Dz.U.2018.153.1509.30f.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.h.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8.Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla jego ustalenia przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale lub prawie głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających tej jednostki.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9.Dz.U.2018.153.1509.30f.8) W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, związane z prawem do uczestnictwa w zyskach są równe.
9.Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi albo podatnikowi wspólnie z innymi podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przysługiwały przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, wszystkie prawa do uczestnictwa w zysku tej jednostki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały tych podatników związane z prawem do uczestnictwa w zysku są równe.

Dz.U.2018.153.1509.30f.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.h.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
9.Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi albo podatnikowi wspólnie z innymi podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przysługiwały przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, wszystkie prawa do uczestnictwa w zysku tej jednostki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały tych podatników związane z prawem do uczestnictwa w zysku są równe.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10.Dz.U.2018.153.1509.30f.8) Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący podatnikowi udział w zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny.
10.Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, że faktycznie przysługujące podatnikowi prawo do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny.

Dz.U.2018.153.1509.30f.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.h.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, że faktycznie przysługujące podatnikowi prawo do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.h) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
11.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 15 stosuje się.
11.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 15 stosuje się.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
11.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 15 stosuje się.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
12.Dz.U.2018.153.1509.30f.12) Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
3) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.
12.Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) Podatek do zapłaty przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną, obliczony zgodnie z ust. 5 i 5a, pomniejsza się o podatek zapłacony przez jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach zagranicznych obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, jeżeli jednostka zależna:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku w tej zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz
2) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną jednostką posiada rezydencję podatkową lub jest zarejestrowana lub położona.

Dz.U.2018.153.1509.30f.12) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.i.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
12.Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) Podatek do zapłaty przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną, obliczony zgodnie z ust. 5 i 5a, pomniejsza się o podatek zapłacony przez jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach zagranicznych obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, jeżeli jednostka zależna:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku w tej zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz
2) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną jednostką posiada rezydencję podatkową lub jest zarejestrowana lub położona.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
13.Dz.U.2018.153.1509.30f.12) Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 5 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z ust. 7; przepisów art. 27 ust. 8–9a nie stosuje się. Przepis art. 11a stosuje się odpowiednio.
13.Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w państwie jej siedziby lub zarządu, rejestracji albo położenia lub w innym państwie w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 5 i 5a do dochodu tej jednostki ustalonego zgodnie z ust. 7. Przepisów art. 27 ust. 8–9a nie stosuje się. Przepis art. 11a stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.153.1509.30f.12) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.i.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
13.Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w państwie jej siedziby lub zarządu, rejestracji albo położenia lub w innym państwie w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 5 i 5a do dochodu tej jednostki ustalonego zgodnie z ust. 7. Przepisów art. 27 ust. 8–9a nie stosuje się. Przepis art. 11a stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.i) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
15.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a w przypadku zagranicznych spółek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rejestru zagranicznych spółek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.
15.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a w przypadku zagranicznych jednostek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rejestru zagranicznych jednostek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
15.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a w przypadku zagranicznych jednostek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rejestru zagranicznych jednostek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
15a.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.
15a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej jednostce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
15a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej jednostce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
17.Dz.U.2018.153.1509.30f.17) W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio.
17.Dz.U.2018.227.2193.1.28.j) W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 23m ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.153.1509.30f.17) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.j.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.j) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. j ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
17.Dz.U.2018.227.2193.1.28.j) W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 23m ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.j) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. j ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
18.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Przepisów ust. 1, 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
18.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Przepisów ust. 1, 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
18.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Przepisów ust. 1, 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
20.Dz.U.2018.153.1509.30f.20) Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:
1) zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
5) zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
20.Dz.U.2018.227.2193.1.28.k) Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
5) zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Dz.U.2018.153.1509.30f.20) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.k.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.k) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. k ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
20.Dz.U.2018.227.2193.1.28.k) Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
5) zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.k) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. k ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
20a.Dz.U.2018.153.1509.30f.1) Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.
20a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.

Dz.U.2018.153.1509.30f.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.28.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
20a.Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
22.Dz.U.2018.227.2193.1.28.l) Dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub spełnienia warunku kontroli nad zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.l) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. l ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
22.Dz.U.2018.227.2193.1.28.l) Dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub spełnienia warunku kontroli nad zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich.

Dz.U.2018.227.2193.1.28.l) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. l ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 30g.Dz.U.2018.153.1509.30g.1)
1. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:
1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
a) centrum handlowe,
b) dom towarowy,
c) samodzielny sklep i butik,
d) pozostały handlowo-usługowy,
2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy
– wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) środków trwałych, o których mowa w ust. 1, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22c pkt 5;
2) środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.
3. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.
4. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika.
5. W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przypadającej na wspólnika, przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem w rozumieniu art. 25, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. Przy obliczaniu podatku podatnik uwzględnia wynikającą z prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 11 i kwotę, o której mowa w ust. 3, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami są podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem w rozumieniu art. 25.
8. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa w ust. 1, i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.
9. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.
10. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44, za dany miesiąc.
11. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, o którym mowa w ust. 1, odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.
12. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do używania, przepisy ust. 1–11 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a–22o.
Art. 30g.Dz.U.2018.128.1291.1.7.1)
1. Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
3) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
2. Zwalnia się od podatku od przychodów z budynków przychód ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
3. Przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji - wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.
4. W miesiącu, w którym dokonano zbycia budynku lub oddania go do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23f, przychód z tego budynku ustala się wyłącznie u podatnika, który zbył ten budynek lub oddał go do używania na podstawie umowy leasingu. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia udziału we współwłasności budynku.
5. W przypadku gdy budynek stanowi:
1) współwłasność podatnika - przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika;
2) własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną - przy obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na dzień określony w ust. 3.
7. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy ustalony na dzień określony w ust. 3, łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.
8. W przypadku gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 2, przychód pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na dzień określony w ust. 3.
9. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł.
10. W przypadku gdy podatnik posiada udział w kapitale innego podmiotu w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 23m ust. 2 pkt 1, kwotę, o której mowa w ust. 9, ustala się w takiej proporcji, w jakiej przychód, o którym mowa w ust. 1, pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych.
11. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania.
12. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał.
13. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44, za dany miesiąc.
14. Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.
15.Dz.U.2018.128.1291.1.7.2) Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie ust. 14 podlega zwrotowi na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z art. 27 lub art. 30c w złożonym zeznaniu podatkowym, oraz podatku od przychodów z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych.
16.Dz.U.2018.128.1291.1.7.2) Jeżeli organ podatkowy określi zobowiązanie podatkowe lub stratę w innej wysokości niż wynikająca z zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 15, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu w wysokości:
1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków a kwotą podatku określoną przez organ podatkowy zgodnie z art. 27 lub art. 30c - w przypadku określenia przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, albo
2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków - w przypadku określenia przez organ podatkowy straty.
17. W przypadku gdy budynek został oddany do używania na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1, przepisy ust. 1-16 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22o.
18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości albo w części własność albo współwłasność budynku albo odda do używania budynek na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23f, w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim przypadku u podmiotu, na który zostały przeniesione własność albo współwłasność budynku albo jego części, albo podmiotu, który przyjął do używania budynek na podstawie tej umowy, nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tego budynku albo jego części.

Dz.U.2018.153.1509.30g.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.7.1.
Dz.U.2018.128.1291.1.7.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Dodatkowe informacje dot. art. 30g ustawy wynikające z ustawy zmieniającej zawarte są w art. 6 i 7 tej ustawy.
Dz.U.2018.128.1291.1.7.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.1.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

PO ZMIANIE
Art. 30g.
1. Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
3) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
2. Zwalnia się od podatku od przychodów z budynków przychód ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
3. Przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji - wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.
4. W miesiącu, w którym dokonano zbycia budynku lub oddania go do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23f, przychód z tego budynku ustala się wyłącznie u podatnika, który zbył ten budynek lub oddał go do używania na podstawie umowy leasingu. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia udziału we współwłasności budynku.
5. W przypadku gdy budynek stanowi:
1) współwłasność podatnika - przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika;
2) własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną - przy obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na dzień określony w ust. 3.
7. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy ustalony na dzień określony w ust. 3, łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.
8. W przypadku gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 2, przychód pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na dzień określony w ust. 3.
9. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł.
10. W przypadku gdy podatnik posiada udział w kapitale innego podmiotu w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 23m ust. 2 pkt 1, kwotę, o której mowa w ust. 9, ustala się w takiej proporcji, w jakiej przychód, o którym mowa w ust. 1, pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych.
11. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania.
12. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał.
13. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44, za dany miesiąc.
14. Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.
15. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie ust. 14 podlega zwrotowi na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z art. 27 lub art. 30c w złożonym zeznaniu podatkowym, oraz podatku od przychodów z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych.
16. Jeżeli organ podatkowy określi zobowiązanie podatkowe lub stratę w innej wysokości niż wynikająca z zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 15, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu w wysokości:
1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków a kwotą podatku określoną przez organ podatkowy zgodnie z art. 27 lub art. 30c - w przypadku określenia przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, albo
2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków - w przypadku określenia przez organ podatkowy straty.
17. W przypadku gdy budynek został oddany do używania na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1, przepisy ust. 1-16 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22o.
18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości albo w części własność albo współwłasność budynku albo odda do używania budynek na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23f, w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim przypadku u podmiotu, na który zostały przeniesione własność albo współwłasność budynku albo jego części, albo podmiotu, który przyjął do używania budynek na podstawie tej umowy, nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tego budynku albo jego części.

(usunięcie przypisu "Dz.U.2018.128.1291.1.7.1)", "Dz.U.2018.128.1291.1.7.2)" w tekście "PO ZMIANIE" wynika z opublikowanego tekstu jednolitego)

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Rozdział 6aDz.U.2018.227.2192.21.4)
Danina solidarnościowa
Art. 30h.
1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:
1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
– odliczone od tych dochodów.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.
Art. 30i.
1. Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2018.227.2192.21.4) Rozdział dodany przez art. 21 pkt 4 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej, o których mowa w art. 30h ust. 4 ustawy o PdoF (dalej ustawy), podlegają wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej podlegającej zapłacie uwzględnia się dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy, wykazywane w: rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy i zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa ustawy – których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

PO ZMIANIE
Rozdział 6aDz.U.2018.227.2192.21.4)
Danina solidarnościowa
Art. 30h.
1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:
1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
– odliczone od tych dochodów.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.
Art. 30i.
1. Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2018.227.2192.21.4) Rozdział dodany przez art. 21 pkt 4 ustawy, o której mowa w donośniku Dz.U.2018.227.2192.21.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej, o których mowa w art. 30h ust. 4 ustawy o PdoF (dalej ustawy), podlegają wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej podlegającej zapłacie uwzględnia się dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy, wykazywane w: rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy i zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa ustawy – których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.Powrót


ROZDZIAŁ SIÓDMY
Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

Dz.U.2019.143.1387.32.1.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.a.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
3)Dz.U.2018.218.2126.1.6.a.2) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.a.2) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2019.143.1387.32.1a.1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;
1)Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

Dz.U.2019.143.1387.32.1a.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2019.143.1387.32.1a.2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
2)Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dz.U.2019.143.1387.32.1a.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2.
Dz.U.2019.187.1835.1.5.b.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.187.1835.1.1, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1.

PO ZMIANIE
1e.Dz.U.2019.143.1387.32.1e) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1.
1e.Dz.U.2018.218.2126.1.6.b) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Dz.U.2019.143.1387.32.1e) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.6.b.
Dz.U.2018.218.2126.1.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1f.Dz.U.2019.144.1394.1.7) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Dz.U.2019.144.1394.1.7) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2019.143.1387.32.3) Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
3.Dz.U.2018.218.2126.1.6.c) Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Dz.U.2019.143.1387.32.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.6.c.
Dz.U.2018.218.2126.1.6.c) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.Powrót

PRZED ZMIANĄ
3b.Dz.U.2018.153.1509.32.3b) Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.
3b.Dz.U.2018.218.2126.1.6.d) Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

Dz.U.2018.153.1509.32.3b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.6.d.
Dz.U.2018.218.2126.1.6.d) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3b.Dz.U.2018.218.2126.1.6.d) Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.d) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie pierwsze)
7. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania.Dz.U.2018.153.1509.32.7) Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.Dz.U.2018.218.2126.1.6.e) Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Dz.U.2018.153.1509.32.7) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.6.e.
Dz.U.2018.218.2126.1.6.e) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE (zdanie pierwsze)
7. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.Dz.U.2018.218.2126.1.6.e) Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Dz.U.2018.218.2126.1.6.e) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3.Dz.U.2018.153.1509.33.3) Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, pomniejszoną o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.
3.Dz.U.2018.227.2193.1.29) Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, pomniejszoną o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

Dz.U.2018.153.1509.33.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.29.
Dz.U.2018.227.2193.1.29) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.227.2193.1.29) Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, pomniejszoną o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

Dz.U.2018.227.2193.1.29) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.143.1387.34.1) Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.
1.Dz.U.2019.34.303.16.2.a) Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Dz.U.2019.143.1387.34.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.a.
Dz.U.2019.34.303.16.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2a.Dz.U.2018.153.1509.34.2a) Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.
2a.Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.

Dz.U.2018.153.1509.34.2a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.7.a.
Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
2a.Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.

Dz.U.2018.218.2126.1.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
a) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

PO ZMIANIE
a)Dz.U.2019.143.1387.34.4.2.a) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
a)Dz.U.2019.34.303.16.2.b) nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za pośrednictwem płatnika,

Dz.U.2019.143.1387.34.4.2.a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.b.
Dz.U.2019.34.303.16.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:Dz.U.2018.218.2126.1.7.b.1)

Dz.U.2018.218.2126.1.7.b.1) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:Dz.U.2018.218.2126.1.7.b.1)
Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:Dz.U.2019.34.303.16.2.c)

Dz.U.2018.218.2126.1.7.b.1) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.c.
Dz.U.2019.34.303.16.2.c) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7a.Dz.U.2018.218.2126.1.7.c) Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Dz.U.2018.218.2126.1.7.c) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
7a.Dz.U.2018.218.2126.1.7.c) Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Dz.U.2018.218.2126.1.7.c) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.143.1387.34.10) Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
10.Dz.U.2019.34.303.16.2.d) Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Dz.U.2019.143.1387.34.10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.2.d.
Dz.U.2019.34.303.16.2.d) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.34.303.16.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2)Dz.U.2018.153.1509.35.1.2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
2)Dz.U.2018.168.1669.19.6.a) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,

Dz.U.2018.153.1509.35.1.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.6.a.
Dz.U.2018.168.1669.19.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2018.168.1669.19.6.a) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,

Dz.U.2018.168.1669.19.6.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8)Dz.U.2018.153.1509.35.1.8) podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
8)Dz.U.2018.232.2245.9.4) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Dz.U.2018.153.1509.35.1.8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.4.
Dz.U.2018.232.2245.9.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
8)Dz.U.2018.232.2245.9.4) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Dz.U.2018.232.2245.9.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2245.9.1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.153.1509.35.2) Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.
2. (uchylony)Dz.U.2018.168.1669.19.6.b)

Dz.U.2018.153.1509.35.2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.6.b.
Dz.U.2018.168.1669.19.6.b) Przez art. 19 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

PO ZMIANIE
2. (uchylony)Dz.U.2018.168.1669.19.6.b)

Dz.U.2018.168.1669.19.6.b) Przez art. 19 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.168.1669.19.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2019.143.1387.39.1) Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.
1.Dz.U.2019.144.1394.1.8) Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Dz.U.2018.218.2126.1.9.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.1.2; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U.2019.143.1387.39.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.8.
Dz.U.2019.144.1394.1.8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2019.144.1394.1.9) Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2019.144.1394.1.9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.144.1394.1.1; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2018.153.1509.41.4) Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.
4.Dz.U.2018.227.2193.1.30.a) Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Dz.U.2018.153.1509.41.4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.30.a.
Dz.U.2018.227.2193.1.30.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 114 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2018.227.2193.1.30.a) Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 114 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.230.2215.114.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4aa.Dz.U.2018.227.2193.1.30.b) Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.b) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
4aa.Dz.U.2018.227.2193.1.30.b) Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.b) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie drugie)
4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.Dz.U.2018.227.2193.1.30.c)

Dz.U.2018.227.2193.1.30.c) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE (zdanie drugie)
4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.Dz.U.2018.227.2193.1.30.c)

Dz.U.2018.227.2193.1.30.c) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
9e.Dz.U.2018.223.2159.1.9) W przypadku przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Dz.U.2018.223.2159.1.9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

PO ZMIANIE
9e.Dz.U.2018.223.2159.1.9) W przypadku przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Dz.U.2018.223.2159.1.9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.1.1.a; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (zdanie trzecie)
10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zdanie pierwsze i drugie stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.Dz.U.2018.227.2193.1.30.d)

Dz.U.2018.227.2193.1.30.d) Zdanie trzecie dodane przez art. 1 pkt 30 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE (zdanie trzecie)
10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zdanie pierwsze i drugie stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.Dz.U.2018.227.2193.1.30.d)

Dz.U.2018.227.2193.1.30.d) Zdanie trzecie dodane przez art. 1 pkt 30 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
12.Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
12.Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
13.Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 12, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis stosuje się odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
13.Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 12, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis stosuje się odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
14.Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 12.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

PO ZMIANIE
14.Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 12.

Dz.U.2018.227.2193.1.30.e.1) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.227.2193.1.1; stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należnośc