logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sortowane według kolejności artykułów

Powrót

PRZED ZMIANĄ (wprowadzenie do wyliczenia)
1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:Dz.U.2017.228.2157.2.1)
Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:Dz.U.2018.164.1629.81.2)

Dz.U.2017.228.2157.2.1) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.2.
Dz.U.2018.164.1629.81.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE (wprowadzenie do wyliczenia)
1. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:Dz.U.2018.164.1629.81.2)

Dz.U.2018.164.1629.81.2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
7) karty przychodów – indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym;

PO ZMIANIE
7) (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.1)

Dz.U.2018.232.2244.14.1) Przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
14)Dz.U.2018.164.1629.81.3) przedsiębiorstwo w spadku – przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”;

Dz.U.2018.164.1629.81.3) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
14)Dz.U.2018.164.1629.81.3.1) przedsiębiorstwo w spadku – przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”;
14)Dz.U.2019.153.1495.21.1.a) przedsiębiorstwo w spadku – przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”;

Dz.U.2018.164.1629.81.3.1) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.21.1.a.
Dz.U.2019.153.1495.21.1.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
15)Dz.U.2018.164.1629.81.3) zmarły przedsiębiorca – zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

Dz.U.2018.164.1629.81.3) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
15)Dz.U.2018.164.1629.81.3.2) zmarły przedsiębiorca – zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
15)Dz.U.2019.153.1495.21.1.b) zmarły przedsiębiorca – zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

Dz.U.2018.164.1629.81.3.2) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.21.1.b.
Dz.U.2019.153.1495.21.1.b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.21.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
17)Dz.U.2018.218.2126.5.1) ustawa – Ordynacja podatkowa – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.Dz.U.2018.83.800)).

Dz.U.2018.218.2126.5.1) Dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U.2018.83.800) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193 i 2244.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
18)Dz.U.2019.168.1649.7.1) ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649).

Dz.U.2019.168.1649.7.1) Dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2017.228.2157.6.1) Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.
1.Dz.U.2018.164.1629.81.4.a) Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Dz.U.2017.228.2157.6.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.4.a.
Dz.U.2018.164.1629.81.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.164.1629.81.4.a) Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Dz.U.2018.164.1629.81.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
8.Dz.U.2019.168.1649.7.2) W limicie przychodów, o którym mowa w ust. 4, 5 i 6, nie uwzględnia się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 albo zmniejszył lub zwiększył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2019.168.1649.7.2) Dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2017.228.2157.9.1) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
1.Dz.U.2018.64.650.51.1) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.Dz.U.2017.228.2157.9.1.1) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.Dz.U.2018.164.1629.81.6.a) Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2017.228.2157.9.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.
Dz.U.2018.64.650.51.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Dz.U.2017.228.2157.9.1.1) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.6.a.
Dz.U.2018.164.1629.81.6.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.64.650.51.1) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.Dz.U.2018.164.1629.81.6.a) Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.64.650.51.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Dz.U.2018.164.1629.81.6.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.64.650.51.1) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.Dz.U.2018.164.1629.81.6.a) Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.64.650.51.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Dz.U.2018.164.1629.81.6.a) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.232.2244.14.2.a) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Dz.U.2018.232.2244.14.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1; skutki określone w art. 9 ust. 1 ustawy o ZPDoF (dalej: ustawy) w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży oświadczenie lub wniosek, o których mowa w art. 9 ust. 1b ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2018.232.2244.14.2.b) Podatnik może złożyć oświadczenie, w formie pisemnej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, albo złożyć pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1.

Dz.U.2018.232.2244.14.2.b) Dodany przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2018.232.2244.14.2.b) Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

Dz.U.2018.232.2244.14.2.b) Dodany przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
1c.Dz.U.2018.232.2244.14.2.b) Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1–1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.

Dz.U.2018.232.2244.14.2.b) Dodany przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2017.228.2157.9.1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
2.Dz.U.2018.64.650.51.1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.Dz.U.2017.228.2157.9.2.1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.Dz.U.2018.164.1629.81.6.b) Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2017.228.2157.9.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.
Dz.U.2018.64.650.51.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Dz.U.2017.228.2157.9.2.1) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.6.b.
Dz.U.2018.164.1629.81.6.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.64.650.51.1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.Dz.U.2018.164.1629.81.6.b) Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.64.650.51.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Dz.U.2018.164.1629.81.6.b) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2018.223.2159.3.1) W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

Dz.U.2018.223.2159.3.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 10.Dz.U.2016.237.1961.3.2)
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Art. 10.Dz.U.2018.164.1629.81.7)
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 122, 125, 125a, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2016.237.1961.3.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2016.237.1961.3.1. W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.7.
Dz.U.2018.164.1629.81.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
Art. 10.Dz.U.2018.164.1629.81.7)
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 122, 125, 125a, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.164.1629.81.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
Art. 10.Dz.U.2018.164.1629.81.7)
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 122, 125, 125a, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.164.1629.81.7) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
Art. 10.Dz.U.2018.232.2244.14.3)
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 121, 122, 125, 125a, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dz.U.2018.232.2244.14.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2017.228.2157.11.1) Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
1.Dz.U.2018.164.1629.81.8) Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2017.228.2157.11.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.8.
Dz.U.2018.164.1629.81.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.164.1629.81.8) Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2018.164.1629.81.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.164.1629.81.8) Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2018.164.1629.81.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.232.2246.2.1) Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2018.232.2246.2.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2017.228.2157.11.1) W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b i 13c ustawy o podatku dochodowym.
2.Dz.U.2018.164.1629.81.8) W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3–3b oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b, 13c i 15 ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2017.228.2157.11.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.8.
Dz.U.2018.164.1629.81.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.164.1629.81.8) W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3–3b oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b, 13c i 15 ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2018.164.1629.81.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
2.Dz.U.2018.164.1629.81.8) W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3–3b oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b, 13c i 15 ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2018.164.1629.81.8) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
2.Dz.U.2018.232.2246.2.1) W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3–3b, art. 26 ust. 5–7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2–9 ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej ustawy.

Dz.U.2018.232.2246.2.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1 i 2 odliczenia:
1) mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie;
2) podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
5.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów, przysługującego na podstawie ust. 4 pkt 1, jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia przychodów w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Zmniejszenia na podstawie ust. 4 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Zwiększenia na podstawie ust. 4 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
8.Dz.U.2019.168.1649.7.3) W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie ust. 4 pkt 1 i ust. 5, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia przychodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
9.Dz.U.2019.168.1649.7.3) W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie ust. 4 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza przychody w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Przepis ust. 4 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326 i 912), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury lub rachunku lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę lub rachunek lub w którym zawarto umowę, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
11.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4, liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze lub rachunku lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
12.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Wierzytelności, o których mowa w ust. 4, nie podlegają odliczeniu od przychodów, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
13.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4, 8 i 9, powstaje po likwidacji działalności albo po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia przychodów dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
14.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Przepisy ust. 4–13 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki niebędącej osobą prawną.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
15.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze lub rachunku lub w umowie z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
16.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Przepisy ust. 4–15 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
17.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Przepisu ust. 4 nie stosuje się do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonywanych między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
18.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 4, 5, 8 i 9, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
19.Dz.U.2019.168.1649.7.3) Przepisy ust. 4–18 stosuje się odpowiednio do przychodów określonych w art. 6 ust. 1d.

Dz.U.2019.168.1649.7.3) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

PO ZMIANIE
7.Dz.U.2018.232.2244.14.4.a) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Dz.U.2018.232.2244.14.4.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

PO ZMIANIE
8a.Dz.U.2018.232.2244.14.4.b) Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Dz.U.2018.232.2244.14.4.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
8c.Dz.U.2018.232.2244.14.4.c) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8a, mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Dz.U.2018.232.2244.14.4.c) Dodany przez art. 14 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10b.Dz.U.2017.228.2157.12.10b) Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.
10b.Dz.U.2018.164.1629.81.9.c) Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, wykonuje swoje zadania.

Dz.U.2017.228.2157.12.10b) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.9.c.
Dz.U.2018.164.1629.81.9.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
10b.Dz.U.2018.164.1629.81.9.c) Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, wykonuje swoje zadania.

Dz.U.2018.164.1629.81.9.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.232.2244.14.5.a) Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem ust. 3.

Dz.U.2018.232.2244.14.5.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.223.2159.3.2) Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d.

Dz.U.2018.223.2159.3.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.3.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3a. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d. W przypadku, gdy podatnicy ci równocześnie osiągają przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ewidencją wyposażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

PO ZMIANIE
3a. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.5.b)

Dz.U.2018.232.2244.14.5.b) Przez art. 14 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5. Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g ustawy o podatku dochodowym, przekracza 1500 zł, zwane dalej „wyposażeniem”.

PO ZMIANIE
5. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.5.c)

Dz.U.2018.232.2244.14.5.c) Przez art. 14 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6. Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

PO ZMIANIE
6. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.5.c)

Dz.U.2018.232.2244.14.5.c) Przez art. 14 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7. Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.

PO ZMIANIE
7. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.5.c)

Dz.U.2018.232.2244.14.5.c) Przez art. 14 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10.Dz.U.2018.164.1629.81.10) W przypadku prowadzenia przez zmarłego przedsiębiorcę wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub ewidencji wyposażenia, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje prowadzenie tego wykazu lub tej ewidencji.

Dz.U.2018.164.1629.81.10) Dodany przez art. 81 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2018.232.2244.14.5.d) W przypadku prowadzenia przez zmarłego przedsiębiorcę wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje prowadzenie tego wykazu.

Dz.U.2018.232.2244.14.5.d) Dodany przez art. 81 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1; w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej „spisem z natury”, na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności.

PO ZMIANIE
1. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.6.a)

Dz.U.2018.232.2244.14.6.a) Przez art. 14 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

PO ZMIANIE
2. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.6.a)

Dz.U.2018.232.2244.14.6.a) Przez art. 14 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3. Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

PO ZMIANIE
3. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.6.a)

Dz.U.2018.232.2244.14.6.a) Przez art. 14 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

PO ZMIANIE
4. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.6.a)

Dz.U.2018.232.2244.14.6.a) Przez art. 14 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5. Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

PO ZMIANIE
5. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.6.a)

Dz.U.2018.232.2244.14.6.a) Przez art. 14 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub zawiadomienia o wystąpieniu wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

PO ZMIANIE
6.Dz.U.2018.232.2244.14.6.b) W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki, lub wystąpienia wspólnika ze spółki, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

Dz.U.2018.232.2244.14.6.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.218.2126.5.2.a) Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Dz.U.2018.218.2126.5.2.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2018.218.2126.5.2.a) Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Dz.U.2018.218.2126.5.2.a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2018.232.2244.14.7.a) Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Dz.U.2018.232.2244.14.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1b.Dz.U.2018.232.2244.14.7.a) Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Dz.U.2018.232.2244.14.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

PO ZMIANIE
1b.Dz.U.2018.232.2244.14.7.a) Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. W limicie przychodów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie uwzględnia się kwot, o które podatnik odpowiednio zmniejszył albo zwiększył przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 lub zmniejszył albo zwiększył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym.Dz.U.2019.168.1649.7.4.a)

Dz.U.2018.232.2244.14.7.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.
Dz.U.2019.168.1649.7.4.a) Zdanie drugie dodane przez art. 7 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1c.Dz.U.2017.228.2157.21.1c) Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
1c.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2017.228.2157.21.1c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.2.a.
Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1c.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1c.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1c.Dz.U.2018.232.2244.14.7.b) O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Dz.U.2018.232.2244.14.7.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1; zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał, złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 21 ust. 1c ustawy o ZPDoF w brzmieniu przed 1 stycznia 2019 r. nie wywołują skutków określonych w tym artykule w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1d.Dz.U.2017.228.2157.21.1c) Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.
1d.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.

Dz.U.2017.228.2157.21.1c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.2.a.
Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1d.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.

Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.Powrót

PRZED ZMIANĄ
1e.Dz.U.2017.228.2157.21.1c) Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.
1e.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.

Dz.U.2017.228.2157.21.1c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.2.a.
Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1e.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.

Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1f.Dz.U.2017.228.2157.21.1c) Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.
1f.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomi w postaci pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

Dz.U.2017.228.2157.21.1c) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.2.a.
Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1f.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomi w postaci pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1f.Dz.U.2018.64.650.51.2.a) Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomi w postaci pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

Dz.U.2018.64.650.51.2.a) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1f.Dz.U.2018.232.2244.14.7.c) Podatnicy, o których mowa w ust. 1e, informują o okresie zawieszenia w roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.

Dz.U.2018.232.2244.14.7.c) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1k.Dz.U.2016.255.2255.10.2) Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).
1k.Dz.U.2018.64.650.51.2.b) Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) i art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650).

Dz.U.2016.255.2255.10.2) Dodany przez art. 10 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2016.255.2255.10.1.a; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.2.b.
Dz.U.2018.64.650.51.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1k.Dz.U.2018.64.650.51.2.b) Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) i art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.Dz.U.2017.186.1778)).

Dz.U.2018.64.650.51.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.
Dz.U.2017.186.1778) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192 i 2215.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1k.Dz.U.2018.64.650.51.2.b) Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) i art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.Dz.U.2017.186.1778)).

Dz.U.2018.64.650.51.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.
Dz.U.2017.186.1778) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192 i 2215.

PO ZMIANIE
1k.Dz.U.2018.223.2159.3.3) Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wznowienie działalności gospodarczej następuje po drugim roku, licząc od końca roku, w którym zawieszono działalność.

Dz.U.2018.223.2159.3.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.223.2159.3.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2018.218.2126.5.2.b) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dz.U.2018.218.2126.5.2.b) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
2b.Dz.U.2018.218.2126.5.2.c) Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Dz.U.2018.218.2126.5.2.c) Dodany przez art. 5 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i 13.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.232.2246.2.2) Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i art. 13, z zastrzeżeniem art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U.2018.232.2246.2.2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2246.2.2.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
3e.Dz.U.2018.232.2244.14.7.d) W przypadku wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Dz.U.2018.232.2244.14.7.d) Dodany przez art. 14 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
3f.Dz.U.2019.168.1649.7.4.b) Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy dokonują zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4–19.

Dz.U.2019.168.1649.7.4.b) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.168.1649.7.1; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
5. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PO ZMIANIE
5. (uchylony)Dz.U.2018.218.2126.5.2.d)

Dz.U.2018.218.2126.5.2.d) Przez art. 5 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
10. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem – z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – w wysokości 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

PO ZMIANIE
10.Dz.U.2018.218.2126.5.2.e) Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem – z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – w wysokości 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten płatny jest przed upływem terminów określonych na złożenie zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

Dz.U.2018.218.2126.5.2.e) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego zwolnienia do terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu w terminie określonym dla złożenia zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;

PO ZMIANIE
2)Dz.U.2018.218.2126.5.2.f) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego zwolnienia, do upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu przed upływem terminu na złożenie zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;

Dz.U.2018.218.2126.5.2.f) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 21a.
1. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.
2. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.

PO ZMIANIE
Art. 21a.Dz.U.2019.7.43.21a)
1. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.
2. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.
Art. 21a.Dz.U.2019.220.2200.112)
(uchylony)

Dz.U.2019.7.43.21a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.220.2200.112.
Dz.U.2019.220.2200.112) Przez art. 112 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), która weszła w życie z dniem 29 listopada 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2018.218.2126.5.3) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo

Dz.U.2018.218.2126.5.3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1)Dz.U.2017.228.2157.21b.5.1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), oraz
1)Dz.U.2018.164.1629.81.12) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – dane tego przedsiębiorstwa), oraz

Dz.U.2017.228.2157.21b.5.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.12.
Dz.U.2018.164.1629.81.12) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1)Dz.U.2018.164.1629.81.12) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – dane tego przedsiębiorstwa), oraz

Dz.U.2018.164.1629.81.12) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 21c.Dz.U.2018.218.2126.5.4)
1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie.
2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.
3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem.
4. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

Dz.U.2018.218.2126.5.4) Dodany przez art. 5 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2020.24.179.2) Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie.

Dz.U.2020.24.179.2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 179), która weszła w życie z dniem 15 lutego 2020 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 21d.Dz.U.2018.218.2126.5.4)
1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2–4 i 6 ustawy – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

Dz.U.2018.218.2126.5.4) Dodany przez art. 5 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.218.2126.5.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1a.Dz.U.2017.228.2157.23.1a) Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.
1a.Dz.U.2018.164.1629.81.13) Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Dz.U.2017.228.2157.23.1a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.13.
Dz.U.2018.164.1629.81.13) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

PO ZMIANIE
1a.Dz.U.2018.164.1629.81.13) Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Dz.U.2018.164.1629.81.13) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.164.1629.81.1.

Powrót

I zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2017.228.2157.29.1) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
1.Dz.U.2018.64.650.51.3) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2017.228.2157.29.1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.3.
Dz.U.2018.64.650.51.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.64.650.51.3) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.64.650.51.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

II zmiana:
PRZED ZMIANĄ
1.Dz.U.2018.64.650.51.3) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.64.650.51.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
1.Dz.U.2018.64.650.51.3) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.Dz.U.2018.232.2244.14.8) W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dz.U.2018.64.650.51.3) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.
Dz.U.2018.232.2244.14.8) Zdanie trzecie w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
3.Dz.U.2017.228.2157.34.3) W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
3.Dz.U.2018.64.650.51.4) W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Dz.U.2017.228.2157.34.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.4.
Dz.U.2018.64.650.51.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
3.Dz.U.2018.64.650.51.4) W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Dz.U.2018.64.650.51.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
4.Dz.U.2017.228.2157.34.3) Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.
4.Dz.U.2018.64.650.51.4) Do podatników, którzy na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.

Dz.U.2017.228.2157.34.3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.4.
Dz.U.2018.64.650.51.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

PO ZMIANIE
4.Dz.U.2018.64.650.51.4) Do podatników, którzy na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.

Dz.U.2018.64.650.51.4) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.64.650.51.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Art. 35.
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników, w tym również wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a, d, f i g, są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób, zwaną dalej „ewidencją zatrudnienia”.
2. Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję zatrudnienia w miejscu wykonywania działalności albo w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, jeżeli działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu.
3. (uchylony)
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

PO ZMIANIE
Art. 35.
(uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.9)

Dz.U.2018.232.2244.14.9) Przez art. 14 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d, należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.

PO ZMIANIE
7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d, należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać. Podatnik może złożyć informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.Dz.U.2019.153.1495.21.2)

Dz.U.2019.153.1495.21.2) Zdanie trzecie dodane przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2019.153.1495.21.1.a.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2) prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bądź, mimo obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego naczelnikowi urzędu skarbowego, lub

PO ZMIANIE
2) (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.10)

Dz.U.2018.232.2244.14.10) Przez art. 14 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7.

PO ZMIANIE
1. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.11)

Dz.U.2018.232.2244.14.11) Przez art. 14 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia kart przychodów.

PO ZMIANIE
2. (uchylony)Dz.U.2018.232.2244.14.11)

Dz.U.2018.232.2244.14.11) Przez art. 14 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.232.2244.14.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
6)Dz.U.2017.230.2175.3.5.a.2) oświadczeń oraz zawiadomień, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 4–6 oraz art. 12 ust. 6 i 8a
6) (uchylony)Dz.U.2018.128.1291.3.3.a)

Dz.U.2017.230.2175.3.5.a.1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2017.230.2175.3.1.a.1.
Dz.U.2017.230.2175.3.5.a.2) Dodany przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2017.230.2175.3.1.a.1; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.3.a.
Dz.U.2018.128.1291.3.3.a) Przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1.

PO ZMIANIE
6) (uchylony)Dz.U.2018.128.1291.3.3.a)

Dz.U.2018.128.1291.3.3.a) Dodany przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2017.230.2175.3.1.a; uchylony przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ (część wspólna)
– wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tych zeznań, wniosków, deklaracji, informacji, oświadczeń i zawiadomień.Dz.U.2017.230.2175.3.5.b)
– wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tych zeznań, wniosków, deklaracji i informacji.Dz.U.2018.128.1291.3.3.b)

Dz.U.2017.230.2175.3.5.b) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2017.230.2175.3.1.a; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.3.b.
Dz.U.2018.128.1291.3.3.b) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1.

PO ZMIANIE (część wspólna)
– wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tych zeznań, wniosków, deklaracji i informacji.Dz.U.2018.128.1291.3.3.b)

Dz.U.2018.128.1291.3.3.b) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 57b.Dz.U.2020.67.568.23)
1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 11 i na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 oraz art. 21 ust. 2a.

Dz.U.2020.67.568.23) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
(-)

PO ZMIANIE
Art. 57c.Dz.U.2020.67.568.23)
1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia przychodów na podstawie art. 21 ust. 3f za poszczególne okresy przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym okresie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej;
3) rozpoczęli działalność w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.
4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy.

Dz.U.2020.67.568.23) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Załącznik nr 3M.P.2017.203.1111) – obowiązujący w 2018 r.
(...)
Załącznik nr 3M.P.2018.208.1172) – obowiązujący w 2019 r.
(...)

M.P.2017.203.1111) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r. (M. P. poz. 1111).
M.P.2018.208.1172) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).

PO ZMIANIE
Załącznik nr 3M.P.2018.208.1172) – obowiązujący w 2019 r.
(...)

M.P.2018.208.1172) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Załącznik nr 5M.P.2017.203.1111) – obowiązujący w 2018 r.
(...)
Załącznik nr 5M.P.2018.208.1172) – obowiązujący w 2019 r.
(...)

M.P.2017.203.1111) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r. (M. P. poz. 1111).
M.P.2018.208.1172) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).

PO ZMIANIE
Załącznik nr 5M.P.2018.208.1172) – obowiązujący w 2019 r.
(...)

M.P.2018.208.1172) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).

Powrót

PRZED ZMIANĄ
Załącznik nr 6M.P.2017.203.1111) – obowiązujący w 2018 r.
(...)
Załącznik nr 6M.P.2018.208.1172) – obowiązujący w 2019 r.
(...)

M.P.2017.203.1111) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r. (M. P. poz. 1111).
M.P.2018.208.1172) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).

PO ZMIANIE
Załącznik nr 6M.P.2018.208.1172) – obowiązujący w 2019 r.
(...)

M.P.2018.208.1172) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).Powered by ProcessWire CMS