logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.
Powrót

Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1.
Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
3) będące osobami duchownymi;
4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.

Art. 1a.2)
1. Ustawa reguluje również opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów przedsiębiorstwa w spadku.
2. Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu przychodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
1) zarządu sukcesyjnego albo
2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.3)).
3. W przypadku śmierci osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych, jeżeli ustanowiono zarząd sukcesyjny, podatnikiem z tytułu udziału w tej spółce w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego jest przedsiębiorstwo w spadku, które na potrzeby ustawy traktowane jest jak wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych.
4. Przedsiębiorstwo w spadku sporządza wykaz składników majątku przedsiębiorstwa w spadku na dzień otwarcia spadku. Wykaz zawiera co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia przez zmarłego przedsiębiorcę składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych przez zmarłego przedsiębiorcę na nabycie tego składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na jego nabycie zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, jak również wartość początkową, metodę amortyzacji i sumę odpisów amortyzacyjnych.
5. Urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5.

Art. 2.
1. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:4)
1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2) karty podatkowej.
1a. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
1b. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.
3. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa.
4. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gmin.

Art. 3.
Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Art. 4.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)5) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) działalność gastronomiczna – usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów;
3) działalność usługowa w zakresie handlu – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników;
4) działalność wytwórcza – działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika;
5) towary – towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:
a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie;
6) dowody zakupu – otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru;
7) (uchylony)6)
8) podatek dochodowy na ogólnych zasadach – podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym;
9) księgi – księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
10) gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
11) wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;
12) pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym;
13) urząd skarbowy – urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;
14)7) przedsiębiorstwo w spadku – przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”;
14)8) przedsiębiorstwo w spadku – przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”;
15)9) zmarły przedsiębiorca – zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
15)10) zmarły przedsiębiorca – zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
16)11) zarząd sukcesyjny – zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
17)12) ustawa – Ordynacja podatkowa – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.13));
18)14) ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649).
2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.
3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
4. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Art. 5.
Podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Powrót

Rozdział 2
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Art. 6.
1.15) Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.
1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.
1b. Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.
1c. Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym że ujemne różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.
1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.
1e. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia przychodów na podstawie art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik dokonuje zmniejszenia w kolejnych okresach rozliczeniowych.
1f. Jeżeli korekta, o której mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, następuje po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie w formie karty podatkowej, opodatkowanie na zasadach ogólnych albo opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 381, 650 i 1629) albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 387, 650 i 1629), zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.
4a.16) Przedsiębiorstwo w spadku opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca z działalności wymienionej w ust. 1.
5. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
1) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
2) z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a, a z działalności wykonywanej w formie spółki – gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b.
6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.
6a.17) W przypadku przedsiębiorstwa w spadku przepisy ust. 4, 5 i 6 stosuje się, uwzględniając również przychody z działalności wymienionej w ust. 1 uzyskane przez zmarłego przedsiębiorcę.
7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8.18) W limicie przychodów, o którym mowa w ust. 4, 5 i 6, nie uwzględnia się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 albo zmniejszył lub zwiększył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym.

Art. 7.
1. Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.
2. Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:
1) całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności;
2) zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika;
3)19) powstanie przedsiębiorstwa w spadku.
3.20) Równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej jest wygaśnięcie:
1) zarządu sukcesyjnego albo
2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Art. 8.
1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
6) (uchylony)21)
2.22) Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 9.
1.23) Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.
1a.24) Podatnik może złożyć oświadczenie, w formie pisemnej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, albo złożyć pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1.
1b.24) Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.
1c.24) Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1–1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.
2.25) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.26) Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.
4.27) W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.
5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 15a ustawy o podatku dochodowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał te przychody, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego.
7. (uchylony)28)

Art. 10.29)
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 121, 122, 125, 125a, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 11.
1.30) Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
2.30) W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3–3b, art. 26 ust. 5–7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2–9 ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej ustawy.
3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a lub 1d, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.
4.31) Przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1 i 2 odliczenia:
1) mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie;
2) podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie.
5.31) Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów, przysługującego na podstawie ust. 4 pkt 1, jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia przychodów w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
6.31) Zmniejszenia na podstawie ust. 4 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
7.31) Zwiększenia na podstawie ust. 4 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
8.31) W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie ust. 4 pkt 1 i ust. 5, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia przychodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych.
9.31) W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie ust. 4 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza przychody w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
10.31) Przepis ust. 4 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326 i 912), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury lub rachunku lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę lub rachunek lub w którym zawarto umowę, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11.31) Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4, liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze lub rachunku lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.
12.31) Wierzytelności, o których mowa w ust. 4, nie podlegają odliczeniu od przychodów, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
13.31) Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4, 8 i 9, powstaje po likwidacji działalności albo po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia przychodów dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.
14.31) Przepisy ust. 4–13 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki niebędącej osobą prawną.
15.31) Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze lub rachunku lub w umowie z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.
16.31) Przepisy ust. 4–15 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności.
17.31) Przepisu ust. 4 nie stosuje się do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonywanych między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.
18.31) Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 4, 5, 8 i 9, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.
19.31) Przepisy ust. 4–18 stosuje się odpowiednio do przychodów określonych w art. 6 ust. 1d.

Art. 12.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
2) 17% przychodów ze świadczenia usług:
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
b) pośrednictwa w:
– sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
– pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
– sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
– pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
– sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
– sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
f) związanych z wydawaniem:
– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
j) wynajmu i dzierżawy:
– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
r) pomocy społecznej:
– bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
– bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
– bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
– bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
– doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
– bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
– z zastrzeżeniem pkt 1 i 3–5;
3) 8,5%:
a)32) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów,
b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym;
4) 5,5%:
a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;
5) 3,0% przychodów:
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5–10 ustawy o podatku dochodowym,
f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
g)33) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;
6) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.
2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie, gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. (uchylony)
5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.
5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia.
6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.
7.34) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.
8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
8a.35) Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.
8b. (uchylony)36)
8c.37) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8a, mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z działalnością prowadzoną w formie spółki.
9a. Przepisy ust. 6–9 stosuje się odpowiednio do podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.
10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
1) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
3) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
4) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
5)38) składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku
– bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej – jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e ustawy o podatku dochodowym.
10b.39) Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, wykonuje swoje zadania.
11. (uchylony)
12. Przepisy art. 27 ust. 8–9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.
13.40) W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a, dotyczy łącznie obojga małżonków.

Art. 13.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.
2. W przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2–4 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 13a.
Do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obniżonego zgodnie z art. 13, stosuje się odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14.
(uchylony)

Art. 14a.
(uchylony)

Art. 14b.
(uchylony)

Art. 15.
1.41) Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem ust. 3.
1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych prowadzący działalność opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
3.42) Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d.
3a. (uchylony)43)
4.44) Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.
5. (uchylony)45)
6. (uchylony)45)
7. (uchylony)45)
8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży.
9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
10.46) W przypadku prowadzenia przez zmarłego przedsiębiorcę wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje prowadzenie tego wykazu.
11.47) Przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane w prowadzonej ewidencji dokonać zapisów dotyczących zdarzeń gospodarczych zaistniałych od otwarcia spadku do dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia nie dokonano – do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Art. 16.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2) sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1.
3) (uchylony)

Art. 17.
1. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt zgodnie z ust. 2.
2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi pięciokrotność stawek, o których mowa w art. 12, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 ust. 8, niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.

Art. 18.
(uchylony)

Art. 19.
(uchylony)

Art. 20.
1. (uchylony)48)
2. (uchylony)48)
3. (uchylony)48)
4. (uchylony)48)
5. (uchylony)48)
6.49) W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki, lub wystąpienia wspólnika ze spółki, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.
7. Wykaz, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym, sporządza się również na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Art. 21.
1.50) Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
1a.50) Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
1aa.51) Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał ryczałt co kwartał, zgodnie z ust. 1a, przedsiębiorstwo w spadku może stosować tę zasadę wpłacania ryczałtu za ten rok podatkowy.
1b.52) Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. W limicie przychodów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie uwzględnia się kwot, o które podatnik odpowiednio zmniejszył albo zwiększył przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 lub zmniejszył albo zwiększył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym.53)
1ba.54) W roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca, przepis ust. 1b stosuje się z uwzględnieniem przychodów zmarłego przedsiębiorcy albo przychodów spółki, w której zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem.
1c.55) O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.
1d.56) Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.
1e.56) Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.
1f.57) Podatnicy, o których mowa w ust. 1e, informują o okresie zawieszenia w roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.
1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie:
1) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1;
2) do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a.
1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy, o których mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.
1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa w ust. 2;
2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.
1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa w ust. 2;
2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa w ust. 2;
3) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.
1k.58) Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wznowienie działalności gospodarczej następuje po drugim roku, licząc od końca roku, w którym zawieszono działalność.
2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym:
1) (uchylony)
2)59) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
2a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
2b.60) Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.
3.61) Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i art. 13, z zastrzeżeniem art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym.
3a. (uchylony)
3b. (uchylony)
3c. (uchylony)
3d. (uchylony)
3e.62) W przypadku wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3f.63) Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy dokonują zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4–19.
4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
5. (uchylony)64)
5a.65) Pierwszy ryczałt przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia nie dokonano – za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, uwzględniając przy jego obliczeniu przychody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału.
5b.65) Jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku niedokonania zgłoszenia – ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po terminie określonym w ust. 2, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć zeznanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:
1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.
7. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku – o znacznej wartości – udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
4) złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia.
9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku – wymienionych w ust. 8 pkt 3 – stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.
10.66) Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem – z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – w wysokości 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten płatny jest przed upływem terminów określonych na złożenie zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.
11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upadłość spółki, w której są wspólnikami lub
2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.67)); określenie lub wymierzenie w innej formie – w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ – zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.
12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3 ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku, gdy przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z tego zwolnienia – są obowiązani do wpłaty należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące;
2)68) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego zwolnienia, do upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu przed upływem terminu na złożenie zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia do końca piątego roku podatkowego następującego po tym roku – są obowiązani do zapłaty należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie.
14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
15.69) W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, do przedsiębiorstwa w spadku stosuje się przepisy ust. 10–13.

Art. 21a.70)
1. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.
2. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.
Art. 21a.71)
(uchylony)

Art. 21b.
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
1)72) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:
1)73) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – dane tego przedsiębiorstwa), oraz
2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)
– jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.
6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 przekracza wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 21c.74)
1.75) Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie.
2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.
3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem.
4. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

Art. 21d.74)
1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2–4 i 6 ustawy – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

Art. 22.
1. W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w trakcie roku podatkowego, warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. W przypadku gdy podatnik prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie, utrata warunków dotyczy również przychodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Powrót

Rozdział 3
Karta podatkowa


Art. 23.
1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:
1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;
2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli;
3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli;
5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli;
6) w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;
7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli;
8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;
9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli;
10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli;
11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.
1a.76) Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.
2. (uchylony)

Art. 24.
1. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
3. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
4.77) W roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości określonej w decyzji ustalającej jego wysokość na ten rok wydanej na wniosek zmarłego przedsiębiorcy lub jego wspólnika, w części przypadającej na okres od dnia następującego po dniu otwarcia spadku do końca tego roku podatkowego, jeżeli nie zaszły zmiany określone w art. 36 ust. 1 w stosunku do stanu faktycznego podanego przez zmarłego przedsiębiorcę. Przepis art. 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5.77) Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, zaszły zmiany określone w art. 36 ust. 1 w stosunku do stanu faktycznego podanego przez zmarłego przedsiębiorcę, przedsiębiorstwo w spadku opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Przepis art. 39 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6.77) W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorstwo w spadku może złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian uprawniających do zastosowania tego opodatkowania. Przepisy art. 24 ust. 2 i art. 39 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7.77) Jeżeli w kolejnym roku podatkowym do dnia 20 stycznia przedsiębiorstwo w spadku opłacające podatek dochodowy na zasadach określonych w ust. 4 nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. W tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, uwzględniając stan faktyczny podany przez zmarłego przedsiębiorcę. W przypadku zajścia zmian określonych w art. 36 ust. 1 w stosunku do stanu faktycznego podanego przez zmarłego przedsiębiorcę przedsiębiorstwo w spadku zawiadamia o nich naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania okoliczności powodujących zmiany.

Art. 25.
1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;
2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;
3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;
7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:
1) prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
2) osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
– z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.
3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.
4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności, określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 1a, w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia.
5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1–6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.
6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:
1) wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego;
2) nie wlicza się:
a) członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników – tylko członków rodziny jednego ze wspólników,
b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy – w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,
c) (uchylona)
d) pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów – pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,
e) osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,
f) nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy,
g) łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.
7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2–6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem pkt 2 objaśnień do części V tabeli oraz pkt 1 objaśnień do części XI tabeli, i niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników – do liczby pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii – do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.
8. W przypadku powołania osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu, okres niewliczania ich do stanu zatrudnienia przedłuża się o czas trwania służby, jeżeli podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia powołania do służby.
9.78) Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do przedsiębiorstwa w spadku uwzględnia się małżonka i członków rodziny zmarłego przedsiębiorcy. Miejsce pobytu członka rodziny oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie ocenia się na dzień otwarcia spadku.

Art. 26.
1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4, ustala się:
1) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione” i pkt 5–11 – według stawek miesięcznych określonych w tabeli;
2) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 w tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, pkt 2–4 i ust. 1a – w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 5, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki określonej dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. e, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki bezpośrednio poprzedzającej stawkę określoną dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników, z tym że stawka ta nie może być niższa od określonej dla działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.
4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego oraz działalność gastronomiczną.
5. Liczbę mieszkańców miejscowości określonych w tabeli przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 27.
1. Stawki karty podatkowej:
1) określone w części I tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniają pracowników, w tym również osób określonych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a, nie licząc małżonka;
2) określone w części V tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają pracowników i członków rodziny;
3) określone w części I tabeli obniża się dla podatników, którzy zatrudniają pracowników będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, o 10% na każdą osobę; obniżka stawki nie dotyczy osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d.
2. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może dodatkowo obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli w przypadkach szczególnie uzasadnionych – w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1.
3. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli, jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nieprzekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.
4. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2–5 i pkt 8–11 oraz w art. 23 ust. 1a w rozmiarach wskazujących na to, że określone w częściach II–V i VIII–XII tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%.
5. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują usługi i nie zatrudniają pracowników oraz osób, o których mowa w art. 25 ust. 6, stawki karty podatkowej określone w części I tabeli obniża się o 80%; podatnicy ci nie mogą równocześnie korzystać z obniżek przewidzianych w ust. 1–4.
6. W przypadkach określonych w art. 25 ust. 5 obniżkę stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 5, stosuje się, jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają warunki uprawniające do tej obniżki.
7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy przed dniem 1 września 1997 r. uzyskali orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech grup inwalidzkich przez organy działające na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.

Art. 28.
1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, a w przypadkach określonych w art. 25 ust. 5 – pełnoletnich członków rodziny jednego ze wspólników, nie licząc małżonka, a także w razie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d, podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:
1) o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników;
2) o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika;
3) o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników;
4) o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników;
5) o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.
1a.79) Przepis ust. 1 ma odpowiednio zastosowanie w razie zatrudnienia przez przedsiębiorstwo w spadku pełnoletnich członków rodziny zmarłego przedsiębiorcy.
2. Wysokość stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie może być wyższa od stawki bezpośrednio następującej po stawce właściwej dla łącznej liczby wspólników i pracowników.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę chociażby z jedną z osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g, przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, stawkę karty podatkowej podwyższa się o 50%, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, do upływu okresu 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, która została rozwiązana.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania:
1) jeżeli pracodawca, na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia;
2) w razie ponownego zawarcia umowy o pracę z inną osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy, nie później jednak niż w ciągu 10 dni po dniu rozwiązania poprzedniej umowy o pracę.

Art. 29.
1.80) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.81) W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
1a. (uchylony)
2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu. Oświadczenie to, wraz z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 1.
3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.
4. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.
5.82) Dla ustalenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przedsiębiorstwa w spadku przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 30.
1. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
2. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:
1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji, o której mowa w art. 15 ust. 1, są obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 31.
1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5.
2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.
3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
4. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.
5. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.
5a.83) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku niedokonania zgłoszenia – ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po terminie płatności podatku w formie karty podatkowej, podatek ten płatny jest w terminie do 7 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia albo ustanowiono zarząd sukcesyjny.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się do składek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

Art. 32.
1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:
1) ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
2) właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany wpłacić – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej – różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

Art. 33.
1. W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia upłynął z pierwszym dniem danego miesiąca.
3. W razie likwidacji działalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego naczelnikowi urzędu skarbowego, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Art. 34.
1. W przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust. 2.
2. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.
3.84) W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
4.84) Do podatników, którzy na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.

Art. 35.
(uchylony)85)

Art. 36.
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego:
1) o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
a) powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
b) mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji;
2) o likwidacji prowadzonej działalności.
1a. Przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki cywilnej, lub wystąpienia z takiej spółki, a także w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.
2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, naczelnik urzędu skarbowego obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w art. 37.
4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli:
1) nie więcej niż o sześciu pracowników – jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego, albo
2) nie więcej niż o pięciu pracowników – jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000 oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego;
3) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003–2005.
5. Podatnikowi spełniającemu równocześnie warunki określone w ust. 4 pkt 1–3 przysługuje prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie więcej niż o sześciu pracowników.
6. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.
7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d, należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać. Podatnik może złożyć informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.86)
8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.
9. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 37.
W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę. Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej należności za każdy dzień części miesiąca przed dniem, w którym nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej części tego miesiąca.

Art. 38.
1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, opłaca on za każdy miesiąc podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na dany rok.

Art. 39.
1. Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:
1) ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
2) właściwe księgi – chyba że jest zwolniony od tego obowiązku – i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 40.
1. W przypadku, gdy podatnik:
1) poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej, lub
2) (uchylony)87)
3) nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 7, o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub
4) w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym
– naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1.
2. W przypadkach określonych w ust. 1:
1) podatnicy są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy;
2) obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Art. 41.
W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40, kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej zalicza się na podatek dochodowy określony na ogólnych zasadach za dany rok podatkowy.

Powrót

Rozdział 4
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych


Art. 42.
1. Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „ryczałtem”.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji.

Art. 43.
1. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy.
2. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.
3. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 44.
1. Ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego.
2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.
3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
4. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim wykonuje swoje zadania, roczną deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.
5. Przepisy ust. 1–4 i art. 47 stosuje się do składek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

Art. 45.
1. Wikariusze lub inni duchowni pełniący czasowo funkcje proboszczów opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 5.
2. Osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację w wydzielonej części parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 5, właściwych dla liczby mieszkańców tej części parafii. Proboszcz parafii opłaca w takim przypadku ryczałt według stawki odpowiadającej liczbie mieszkańców, zmniejszonej o liczbę mieszkańców wydzielonej części parafii.
3. Rektorzy i inne osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację bez wydzielonej części parafii opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6, dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000, w zależności od siedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.
4. Osoby duchowne niepełniące funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które osiągają przychody wymienione w art. 42 ust. 1 z misji, rekolekcji oraz innych posług religijnych, jeżeli zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego o osiąganiu takich przychodów, opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000, w zależności od miejsca zamieszkania.

Art. 46.
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej „właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego”, wydaje decyzję ustalającą wysokość ryczałtu, odrębnie na każdy rok podatkowy.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek osoby duchownej, odpowiednio obniża stawki ryczałtu określone w załącznikach nr 5 i 6, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna jest obowiązana dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 47.
Osoby duchowne opłacają ryczałt, pomniejszony o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez wezwania – w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał – do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Art. 48.
1. W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej.
2. W razie zaprzestania na stałe wykonywania funkcji i zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, odpowiednio zmniejsza się stawkę ryczałtu w sposób określony w ust. 1.
3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc.

Art. 49.
1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest obowiązana w terminie siedmiu dni zawiadomić o tym naczelników urzędów skarbowych właściwych według dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowiązek zawiadomienia dotyczy również odpowiednio osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 właściwy naczelnik urzędu skarbowego, ustalając wysokość ryczałtu za okres do końca roku podatkowego, stosuje odpowiednio przepis art. 48 ust. 1.

Art. 50.
Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem.

Art. 51.
1. Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych funkcji w ciągu roku podatkowego, i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez złożenie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, pisemnego oświadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, jeżeli osoba duchowna zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.
3. Osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zawiadamiając o tym na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość ryczałtu.
4. (uchylony)

Powrót

Rozdział 5
Przepisy wspólne


Art. 52.
1. (uchylony)88)
2. (uchylony)88)
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) (uchylony)
2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,
3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
4) rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5,
5) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7
6) (uchylony)89)
– wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tych zeznań, wniosków, deklaracji i informacji.90)

Art. 53.
(uchylony)

Art. 54.
1. Stawki określone w załączniku nr 3, 5 i 6 do ustawy oraz kwota, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy część I pkt 4, będą corocznie, poczynając od roku podatkowego 2004, podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, pomija się końcówki wyrażone w groszach.
3. Przy obliczaniu stawek określonych w części I tabeli w zakresie usług parkingowych, części VI oraz częściach VIII–XI tabeli stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1) mniej niż 5 groszy pomija się;
2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Art. 55.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.
2. (uchylony)

Powrót

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe


Art. 56.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686, Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „w art. 30 ust. 1 pkt 6” zastępuje się wyrazami „w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930), zwanej dalej <>”;
2) w art. 26:
a) w ust. 5 wyrazy „zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6” zastępuje się wyrazami „ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”,
b) w ust. 13 wyrazy „art. 30 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”,
c) dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.”;
3) w art. 27a:
a) w ust. 7 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.”,
b) w ust. 16 wyrazy „art. 30 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”;
4) w art. 30:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 6 i 8,
b) skreśla się ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy „pkt 1–6 i 8” zastępuje się wyrazami „pkt 1–5 oraz 9 i 11”,
d) skreśla się ust. 4,
e) w ust. 5 skreśla się pkt 2,
f) skreśla się ust. 6 i 7;
5) w art. 41 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz w pkt 8, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy”.

Art. 57.
1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej od dnia 1 stycznia 1999 r. może być złożony nie później niż do dnia 20 stycznia 1999 r.
2. Obowiązek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatników, którzy do końca 1998 r. prowadzili działalność gospodarczą i byli opodatkowani w formie karty podatkowej.
3. Zrzeczenie z opodatkowania w formie ryczałtu od dnia 1 stycznia 1999 r., o którym mowa w art. 51 ust. 1, może nastąpić nie później niż do dnia 20 stycznia 1999 r.

Art. 57a.
Zwalnia się od podatku kwoty umorzenia zaległości oraz zwrotu wynikające z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 894 oraz z 2012 r. poz. 1529).

Art. 57b.91)
1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”;
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 11 i na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 oraz art. 21 ust. 2a.

Art. 57c.91)
1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia przychodów na podstawie art. 21 ust. 3f za poszczególne okresy przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym okresie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej;
3) rozpoczęli działalność w 2020 r.
3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.
4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy.

Art. 58.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym że przepisy art. 16, art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e wchodzą w życie z dniem ogłoszenia92).

Powrót

Załączniki do ustawy
Powrót

Załącznik nr 1

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO (ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE)

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 25.71.1Wyroby nożownicze i sztućce, z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0
2ex 25.72.14.0Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
3ex 25.99.24.0Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali nieszlachetnych – w tym medale
4ex 25.99.29.0Wyroby z metali nieszlachetnych pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
5ex 26.52.26.0Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
6ex 27.40.2Lampy i osprzęt oświetleniowy
7ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
8ex 32.12.14.0Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych – w tym medale z metali szlachetnych, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali szlachetnych
9ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby – w tym medale oprawione w biżuterię, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych metalem szlachetnym

Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 23.41.11.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej
2ex 23.41.12.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
3ex 23.41.13.0Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
4ex 23.49.12.0Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – z wyłączeniem wyrobów budowlanych
5ex 26.52.26.0Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części
6ex 27.40.2Lampy i osprzęt oświetleniowy
7ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
8ex 32.99.41.0Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
  wyłącznie: fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek, z ceramiki
9ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych niż rzeźby i posągi
10ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych oryginałów rzeźb, posągów, z ceramiki

Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 23.13.12.0Kieliszki i szklanki z wyłączeniem szklano-ceramicznych
2ex 23.13.13.0Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
3ex 23.19.24.0Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
4ex 23.19.26.0Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
5ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
  dotyczy wyłącznie:
  – biżuterii sztucznej szklanej
6ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych artystycznych wyrobów ze szkła innych niż rzeźby i posągi
7ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych oryginałów rzeźb i posągów, ze szkła

Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 16.24.12.0Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
  dotyczy wyłącznie:
  – beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna liściastego, baryłek do płynów z drewna
2ex 16.29.12.0Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
3ex 16.29.13.0Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
4ex 16.29.14.0Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – z wyłączeniem:
  1) części obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy);
  2) części, ozdób i dodatków z drewna do wyrobów ujętych w grupowaniach PKWiU: 15.12.11.0 i 32.99.21.0
5ex 16.29.25.0Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
  z wyłączeniem:
  – mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej podtynkowych
  – mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa
  – wyrobów z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
6ex 17.22.11.0Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
  dotyczy wyłącznie:
  – serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
7ex 17.22.12.0Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
  dotyczy wyłącznie:
  – wyrobów do użytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue – firanek
8ex 17.23.13.0Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
  dotyczy wyłącznie:
  – pamiętników
  – albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury
9ex 17.29.19.0Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – koronek i haftów z papieru lub tektury
10ex 31.00.12.0Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
11ex 31.02.10.0Meble kuchenne
  dotyczy wyłącznie:
  – mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych
12ex 31.09.12.0Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
13ex 31.09.13.0Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
14ex 31.09.14.0Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
15ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
  dotyczy wyłącznie:
  – biżuterii sztucznej, pozostałej – z drewna
16ex 32.99.41.0Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
  dotyczy wyłącznie:
  – fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek – o charakterze pamiątkarskim, z drewna lub korzenia

Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 13.20.1Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych
2ex 13.20.20.0Tkaniny bawełniane
3ex 13.20.4Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté oraz pozostałe tkaniny specjalne
 z wyjątkiem: 
 13.20.44.0Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
 13.20.46.0Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
4ex 13.91.19.0Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
  dotyczy wyłącznie:
  – tkanin o ściegu dzianinowym lub szydełkowym
5ex 13.92.11.0Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
6ex 13.92.12.0Pościel
7ex 13.92.13.0Obrusy i serwety
8ex 13.92.14.0Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
9ex 13.92.15.0Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe
10ex 13.92.16.0Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
11ex 13.93.11.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
12ex 13.93.12.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
13ex 13.93.13.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
14ex 13.93.19.0Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
15ex 13.96.17.0Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.
16ex 13.99.11.0Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
17ex 13.99.12.0Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 13.92.12.0Pościel
2ex 13.92.13.0Obrusy i serwety
3ex 14.13Pozostała odzież wierzchnia
 z wyjątkiem: 
 14.13.4Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane
4ex 14.14Bielizna
 z wyjątkiem: 
 14.14.25.0Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
5ex 14.19Pozostała odzież i dodatki odzieżowe
 z wyjątkiem: 
 14.19.12.0Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych
6ex 14.31.10.0Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
7ex 14.39.10.0Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 14.11.10.0Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
2ex 14.20.10.0Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
3ex 15.12.11.0Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt – z wyłączeniem biczy i szpicrut, lasek, lasek z siodełkiem i innych lasek
4ex 15.12.19.0Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
  dotyczy wyłącznie:
  – wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
5ex 15.20Obuwie
6ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry
7ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry

Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno niewymienione
Lp.Symbol PKWiUNazwa wyrobu
123
1ex 13.99Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – puszków do pudru
2ex 15.12Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze
  – dotyczy wyłącznie: batów i szpicrut
3ex 16.29Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
  dotyczy wyłącznie:
  – rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,
  – bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu
4ex 17.29Pozostałe wyroby z papieru i tektury
  dotyczy wyłącznie:
  – papierowych ozdóbek
5ex 20.51Materiały wybuchowe; zapałki
  dotyczy wyłącznie:
  – zapałek
6ex 22.19Pozostałe wyroby z gumy
  dotyczy wyłącznie:
  – szczotek gumowych,
  – cybuchów fajek z ebonitu,
  – grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu
7ex 22.23Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa
  dotyczy wyłącznie:
  – sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytek winylowych, linoleum, itp., z tworzyw sztucznych
8ex 22.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
  dotyczy wyłącznie:
  – cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych
9ex 25.99Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – termosów i butelek metalowych,
  – metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek
10ex 26.51.32.0Przyrządy traserskie
11ex 28.99Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek
12ex 30.92Rowery i wózki inwalidzkie
  dotyczy wyłącznie:
  – wózków dziecięcych
13ex 32.20.12.0Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne – z wyłączeniem instrumentów muzycznych strunowych smyczkowych oraz gitar i harf
14ex 32.99Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – globusów plastycznych
  – tablic do pisania
15ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – prac wykonanych ręcznie np. druków reklamowych wykonanych przez artystów innych niż autorzy, kompozytorzy, artyści wykonawcy, malarze, graficy i rzeźbiarze
16ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
  dotyczy wyłącznie:
  – współczesnych obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów, druków reklamowych wykonanych ręcznie,
  – współczesnych oryginałów rzeźb, posągów z dowolnego materiału


Powrót

Załącznik nr 2

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Lp.Symbol PKWiUNazwa usługi
123
1ex 02.40.10Usługi związane z leśnictwem
  dotyczy wyłącznie:
  – doradztwa w zakresie zarządzania lasem
241.00.10.0Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”
341.00.20.0Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”
4ex 42.1Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
  dotyczy wyłącznie usług:
  – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli
5ex 42.21Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
  dotyczy wyłącznie usług:
  – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6ex 42.22Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  dotyczy wyłącznie usług:
  – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
7ex 42.91Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
  dotyczy wyłącznie usług:
  – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej
8ex 42.99Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie usług:
  – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich
946.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
1046.14Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
1146.18Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
1246.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
1352.10.12.0Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14ex 52.10.19.0Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów dotyczy wyłącznie:
  – usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
1555.90.13.0Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
1658.11.60.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
1758.12.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
1858.14.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
1958.19.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
2058.21.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
2158.29.50.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22ex dział 59Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  z wyłączeniem:
  – sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
  – usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
  – udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
23dział 60Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
2463.91.1Usługi agencji informacyjnych
2563.99Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26Sekcja KUsługi finansowe i ubezpieczeniowe
2768.10.1Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
2868.20.1Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****
29ex 68.3Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
 z wyjątkiem: 
 68.32.1Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**
30dział 69Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31ex dział 70Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
  z wyłączeniem:
  – usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
32dział 71Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33dział 72Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34dział 73Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
3574.1Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36ex 74.20.2Usługi fotograficzne specjalistyczne
  dotyczy wyłącznie:
  – usług fotoreporterów,
  – usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
3774.3Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
38ex 74.90.1Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
  – usług prognozowania pogody,
  – usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
  – usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
39ex 74.90.20.0Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  z wyłączeniem:
  – usług doradców w zakresie agronomii
4077.40Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
4178.10.1Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
4279.90.32.0Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
4379.90.39.0Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
44dział 80Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
  z wyłączeniem:
  – robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
45ex 81.10.10.0Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
  dotyczy wyłącznie:
  – usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
46ex 82.9Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  z wyłączeniem:
  – usług przyjmowania telefonów
47ex dział 84Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
  z wyłączeniem:
  – usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***
48ex dział 85Usługi w zakresie edukacji*
  z wyłączeniem:
  – usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***
  – usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)
49dział 86Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
5087.10.10.0Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*
51ex 87.20.1Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
  dotyczy wyłącznie:
  – usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
52ex 87.30.1Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
  dotyczy wyłącznie:
  – usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
53ex 88.99.1Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
  dotyczy wyłącznie:
  – usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
  – pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia
54dział 90Usługi kulturalne i rozrywkowe
55ex dział 91Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
  z wyłączeniem:
  – usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***
56dział 93Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57dział 94Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
5896.09.1Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Powrót

Załącznik nr 393) – obowiązujący w 2019 r.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ94)

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp.Zakres działalnościOznaczenie stawekW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
123456
1usługi ślusarskie0377442485
 1656709818
 28389641096
 3105112051338
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych0268292336
 1523562604
 2643709796
3usługi rusznikarskie0187211227
 1354419465
4usługi w zakresie złotnictwa – jubilerstwa – dla ludności0442485485
 1755865865
 2113412661266
5usługi grawerskie0394442503
 1733838947
6usługi w zakresie wyrobu pieczątek0354419465
 1670733838
7usługi pobielania kotłów i naczyń0796796796
 1156115611561
8usługi kowalskie0187211227
 1377442485
 2523562604
 3576630683
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej0394465503
 1733838947
 2111812761400
 3140015461682
10usługi w zakresie kotlarstwa0354419465
 1643709796
11usługi w zakresie mechaniki maszyn0314354394
 1576618670
 2733838947
 388310091134
 4107512251355
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych0187227252
 1394442503
 2534587630
 3618670733
 4683775883
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego0227268292
 1523576618
 2670733838
 38189241051
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej0252268314
 1523562604
 2643709796
 3755865964
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych0252268314
 1534587630
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag0314354394
 1604656709
17usługi zegarmistrzowskie0187227252
 1419465523
 2550604643
 3630698775
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów0562604656
 1109612461369
 2157517321903
 3202023132606
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą0336377419
 1643709796
 28659901118
 3113413091419
 4130914491575
 5152516821842
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0419465523
 1755883990
 2111812891400
 3133814641609
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych0268314354
 1562604656
 2698796905
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki0268292336
 1534587630
 2670733838
 388310091134
 4107512251355
23usługi w zakresie bieżnikowania opon0550550550
 1947947947
 2126612661266
 3143414341434
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon0377442485
 1670733838
 294710961225
 3118113261449
25szklarstwo*0336336336
 1656656656
 2838838838
 3100910091009
26witrażownictwo*0252268314
 1523576618
 2643709796
 3656838947
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien0336377419
 1604656709
 27969051030
 3100911341289
28kołodziejstwo*0252252252
 1503503503
 2618618618
29usługi w zakresie pozłotnictwa0211252268
 1442503550
 2562604656
 3618670733
30usługi tapicerskie0227268292
 1523576618
 2656709818
 3755883990
31bednarstwo*0166166166
 1354354354
 2485485485
32koszykarstwo*0419419485
 1964964964
 2136913691369
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*0227227227
 1503503503
34gręplarstwo*0124144166
 1336377419
 2442503550
35kilimiarstwo*0292292292
 1604604604
 2755755755
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*0144144144
 1336336336
37usługi hafciarskie0211227227
 1419465465
 2562604604
 3643698698
 4698775775
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach*0818181
 1227227227
 2314314314
39repasacja pończoch0818181
 1227227227
40usługi w zakresie bieliźniarstwa0144166187
 1354394442
 2485534576
41usługi w zakresie gorseciarstwa0144166187
 1354394442
 2485534576
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie*0227227227
 1465465465
 2587587587
43modniarstwo*0252252252
 1503503503
 2630630630
44usługi krawieckie0124144166
 1268314354
 2442503550
 3562604656
 4604656709
 5683775883
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie0818181
 1187211227
 2252268314
46usługi w zakresie kożuszkarstwa0292336336
 1604656656
 2796905905
 3105111811181
47cholewkarstwo*0187187187
 1419419419
 2562562562
48szewstwo miarowe0211252268
 1485534576
 2604656709
 3683755865
49szewstwo ortopedyczne*0144166187
 1377442485
 2523562604
 3604656709
50szewstwo naprawkowe0101124144
 1268292336
 2377442485
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0211252268
 1419465523
 2562604656
 3630698775
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0314354394
 1576630683
 2733838947
53usługi w zakresie kuśnierstwa0314354354
 1618670670
 2838947947
 3107512051205
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*0144166187
 1336377442
 2465523562
55rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*0227227227
 1465465465
 2587587587
56młynarstwo*0124124124
 1227227227
 2336336336
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*0818181
 1101101101
 2166166166
58wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*081101101
 1211227227
59usługi w zakresie introligatorstwa0227268292
 1523562604
 2643709796
60usługi w zakresie lutnictwa0187211227
 1354419465
 2523562604
61usługi w zakresie organmistrzostwa0227268292
 1465523562
 2587643698
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych0187227252
 1394442503
 2534587630
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych0227268292
 1465523562
 2576630683
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych0187227252
 1419465523
 2562604656
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych0227268292
 1503550587
66ortopedyka*0101101124
 1227268292
 2354394442
 3394442503
67usługi w zakresie lakiernictwa0268268268
 1576576576
68usługowe wytwarzanie szyldów0227268292
 1523562604
 2643709796
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych0252268314
 1523562604
 2643709796
 3755883990
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludności0336377419
 1576618670
 27969051030
 3111812661400
 4130914341575
 5151316711826
71usługi w zakresie sztukatorstwa – dla ludności0252268314
 1442503550
 2587643698
 3698796905
72usługi w zakresie odgrzybiania budynków – dla ludności0336377419
 1576618670
73usługi w zakresie cyklinowania – dla ludności0252268314
 1523562604
74usługi w zakresie zduństwa – dla ludności0252268292
 1485534576
 2618670733
 37969051030
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności0442503550
 17969051030
 2118113261448
 3140015611703
76studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m – dla ludności0419419419
 1534534534
 2105110511051
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej0442442442
 1733733733
 2107510751075
 3132613261326
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt0227227227
 1485485485
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt0377377377
 1683683683
 z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim 292292292
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek0268292336
 1523576618
 2656709818
81usługi w zakresie maglowania0101124144
 1268292336
 2354419465
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0252268314
 1503550587
 2618670733
 3755775883
 4796883990
83pranie pierza i puchu0187227252
 1419465523
 2562604656
84kominiarstwo0166187211
 1394442503
 2534587630
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania0314354394
 1618670733
 28189241051
86usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt0124144166
 1336377419
 2465523562
 3562604656
 4604656709
 5733838947
87usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców0124124144
 1268314354
 2419465523
 3523562604
 4534587630
 5670733838
88usługi kosmetyczne0124144166
 1336377419
 2485534576
 3576630683
 4618670733
 5670733838
89manicure, pedicure081101101
 1211227227
 2252268314
 3354419465
 4394442503
 5534587630
90usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)0576630683
 1113412891400
 2148316401796
 3167118482061
 usługi pozostałe0227268292
 1503550587
 2618670733
 3698796905
 47969241027
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii0523562604
 1100911341289
92sprzątanie wnętrz0227268292
 1465523562
 2587643698
93ważenie osób0616161
94usługi w zakresie radiestezji0124124124
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0227268292

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
– „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:
1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
– jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70–76 dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 66 231 zł95) przychodu rocznie.
5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4–6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
Lp.Parkingi o liczbie stanowiskStawka
123
1do 1407,00 zł od każdego stanowiska
2powyżej 140 do 180980 zł + 10,40 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3powyżej 1801396 zł + 12,30 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienioneW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
1234567
 206134422755413134424821

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.
4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem „Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” (PKWiU dział 37),
7) związanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem „Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi” (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
a) „Transport lądowy i rurociągowy” (PKWiU dział 49),
b) „Transport wodny” (PKWiU dział 50),
c) „Transport lotniczy” (PKWiU dział 51),
d) „Magazynowanie i usługi wspomagające transport” (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
a) „Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) „Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych” (PKWiU 59.20.1),
c) „Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem „Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne” (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze – dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) świadczonych:
a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),
c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),
d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),
e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),
f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),
h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),
30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),
31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),
32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),
33) objętych grupowaniem:
a) „Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych” (PKWiU dział 84),
b) „Usługi w zakresie edukacji” (PKWiU dział 85),
c) „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU dział 86),
d) „Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem” (PKWiU dział 87),
34) pomocy społecznej bez zakwaterowania – w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),
35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90–93),
36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),
37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),
38) objętych grupowaniem:
a) „Pozostałe usługi indywidualne” (PKWiU dział 96),
b) „Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne” (PKWiU 99.00.10.0).
Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami  
Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi0377576523709576905
 15237095769057091160
 257691470911609051326
 37091160905132612221653
2kwiatami05237095769057091160
 157691470911609051326
 27091160905132612221653

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).
4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).
     
Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
Lp.Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznejW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1artykułów nieżywnościowych0523116057613267092168
 1576132670921689053213
 26981653966291312224266

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.  
Część IV. Gastronomia
Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholuOznaczenie stawekWysokość stawki w zł
1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0503–670
 1670–883
 2796–1009
 3924–1134
 41246–1466
2w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0419–587
 1587–818
 2698–924
 3838–1051
 41129–1385

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część V. Usługi transportowe
Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25 000powyżej 25 000 do 100 000powyżej 100 000 do 500 000powyżej 500 000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób212223244261
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków325354386430
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej128128128128
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym145145145145
      
 z czego:    
 usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich61–10161–10161–10161–101

Objaśnienia:
1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.
2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.
3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.
4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część VI. Usługi rozrywkowe
Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grającedo 244,70 zł od każdego urządzenia
 powyżej 2 do 489,40 zł + 105,40 zł od każdego urządzenia ponad 2
 powyżej 4 do 6300,20 zł + 129,30 zł od każdego urządzenia ponad 4
 powyżej 6 do 8558,80 zł + 138,00 zł od każdego urządzenia ponad 6
 powyżej 8 do 10834,80 zł + 158,60 zł od każdego urządzenia ponad 8
 powyżej 101152,00 zł + 180,80 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci – o liczbie miejsc:  
 do 161*8,70 zł od każdego miejsca
 powyżej 161*139,20 zł + 8,70 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) – o liczbie miejsc:  
 do 241*27,80 zł od każdego miejsca
 powyżej 241*667,20 zł + 22,40 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) – o liczbie samochodówdo 6103,40 zł od każdego samochodu
 powyżej 6 do 12620,40 zł + 161,80 zł od każdego samochodu ponad 6
 powyżej 12 do 241591,20 zł + 206,70 zł od każdego samochodu ponad 12
 powyżej 244071,60 zł + 258,50 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1322,20 zł
 2654,70 zł
 powyżej 2654,70 zł + 654,70 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:  
 a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe184,60 zł
 2211,80 zł
 3496,20 zł
 powyżej 3496,20 zł + 341,40 zł od każdego urządzenia ponad 3
 b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 422,40 zł od każdego urządzenia
 powyżej 4 do 689,60 zł + 26,10 zł od każdego urządzenia ponad 4
 powyżej 6141,80 zł + 51,70 zł od każdego urządzenia ponad 6
7Huśtawki (wahadłowe i kołowe)188,20 zł
 2451,50 zł
 powyżej 2451,50 zł + 451,50 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*13,80 zł
9Zjeżdżalnie:  
 a) zjeżdżalnie „Gigant”1*81,20 zł
 b) zjeżdżalnie przewoźne1*53,30 zł
10Imprezy pozostałe:  
 a) pałac strachów, labirynt1*1623,10 zł
 b) ściana emocji1*1321,60 zł
 c) ściana lalkowa1*451,50 zł
 d) głowa medium, pokazy gadów1*261,70 zł
 e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne1*112,10 zł
 f) gabinet luster1*58,90 zł
 g) hipodrom – kuce1*36,30 zł

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.
2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.
3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.
Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25 000powyżej 25 000
1234
 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:  
    
1do 10 na dobę383401
2do 20 na dobę528558
3do 30 na dobę607
    
 Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:  
    
4do 50 posiłków na dobę461501
5do 100 posiłków na dobę607669

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 
Lp.Rodzaj wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
1234
1Lekarz i lekarz stomatologdo 4815,40 zł za każdą godzinę
 powyżej 48 do 96739,20 zł + 20,50 zł za każdą godzinę ponad 48
 powyżej 961723,20 zł
2Felczer 4,60 zł za każdą godzinę
3Technik dentystycznydo 2413,50 zł za każdą godzinę
 powyżej 24 do 96324,00 zł + 17,60 zł za każdą godzinę ponad 24
 powyżej 961591,20 zł
4Pielęgniarka, położna 1,60 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych       
Zakres wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:  
a)do 488,70 zł za każdą godzinę
 powyżej 48 do 96417,60 zł + 10,40 zł za każdą godzinę ponad 48
 powyżej 96916,80 zł
   
b)448,10 zł

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.
3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.
Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
       
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481,60 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9676,80 zł + 3,40 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96240,00 zł

Objaśnienie:
Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.
Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny
Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 485,00 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96240,00 zł + 10,40 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96739,20 zł

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.
2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.
Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy
      
Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 5 000powyżej 5 000 do 20 000powyżej 20 000
1Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich34–4747–6363–74
2Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły34–4747–6363–74
3Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego88–116101–129116–145
4Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 1263–145116–255227–461
5Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej34–4747–6347–74

Objaśnienia:
1. Usługi wymienione w lp. 1–3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.
2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.
3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.
4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Powrót

Załącznik nr 396) obowiązujący w 2020 r.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ94)

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp.Zakres działalnościOznaczenie stawekW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5000powyżej 5000 do 50 000powyżej 50 000
123456
1usługi ślusarskie0384451495
 1669723835
 28559841119
 3107312301366
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych0273298343
 1533573616
 2656723812
3usługi rusznikarskie0190215231
 1361427474
4usługi w zakresie złotnictwa – jubilerstwa – dla ludności0451495495
 1770883883
 2115712921292
5usługi grawerskie0402451513
 1748855966
6usługi w zakresie wyrobu pieczątek0361427474
 1684748855
7usługi pobielania kotłów i naczyń0812812812
 1159315931593
8usługi kowalskie0190215231
 1384451495
 2533573616
 3588643697
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej0402474513
 1748855966
 2114113021429
 3142915781717
10usługi w zakresie kotlarstwa0361427474
 1656723812
11usługi w zakresie mechaniki maszyn0320361402
 1588630684
 2748855966
 390110301157
 4109712501383
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych0190231257
 1402451513
 2545599643
 3630684748
 4697791901
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego0231273298
 1533588630
 2684748855
 38359431073
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej0257273320
 1533573616
 2656723812
 3770883984
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych0257273320
 1545599643
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag0320361402
 1616669723
17usługi zegarmistrzowskie0190231257
 1427474533
 2561616656
 3643712791
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów0573616669
 1111912721397
 2160817681942
 3206223612660
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą0343384427
 1656723812
 288310101141
 3115713361448
 4133614791608
 5155717171880
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0427474533
 17709011010
 2114113161429
 3136614941642
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych0273320361
 1573616669
 2712812924
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki0273298343
 1545599643
 2684748855
 390110301157
 4109712501383
23usługi w zakresie bieżnikowania opon0561561561
 1966966966
 2129212921292
 3146414641464
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon0384451495
 1684748855
 296611191250
 3120513531479
25szklarstwo*0343343343
 1669669669
 2855855855
 3103010301030
26witrażownictwo*0257273320
 1533588630
 2656723812
 3669855966
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien0343384427
 1616669723
 28129241051
 3103011571316
28kołodziejstwo*0257257257
 1513513513
 2630630630
29usługi w zakresie pozłotnictwa0215257273
 1451513561
 2573616669
 3630684748
30usługi tapicerskie0231273298
 1533588630
 2669723835
 37709011010
31bednarstwo*0169169169
 1361361361
 2495495495
32koszykarstwo*0427427495
 1984984984
 2139713971397
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*0231231231
 1513513513
34gręplarstwo*0126147169
 1343384427
 2451513561
35kilimiarstwo*0298298298
 1616616616
 2770770770
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*0147147147
 1343343343
37usługi hafciarskie0215231231
 1427474474
 2573616616
 3656712712
 4712791791
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach*0828282
 1231231231
 2320320320
39repasacja pończoch0828282
 1231231231
40usługi w zakresie bieliźniarstwa0147169190
 1361402451
 2495545588
41usługi w zakresie gorseciarstwa0147169190
 1361402451
 2495545588
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie*0231231231
 1474474474
 2599599599
43modniarstwo*0257257257
 1513513513
 2643643643
44usługi krawieckie0126147169
 1273320361
 2451513561
 3573616669
 4616669723
 5697791901
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie0828282
 1190215231
 2257273320
46usługi w zakresie kożuszkarstwa0298343343
 1616669669
 2812924924
 3107312051205
47cholewkarstwo*0190190190
 1427427427
 2573573573
48szewstwo miarowe0215257273
 1495545588
 2616669723
 3697770883
49szewstwo ortopedyczne*0147169190
 1384451495
 2533573616
 3616669723
50szewstwo naprawkowe0103126147
 1273298343
 2384451495
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0215257273
 1427474533
 2573616669
 3643712791
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0320361402
 1588643697
 2748855966
53usługi w zakresie kuśnierstwa0320361361
 1630684684
 2855966966
 3109712301230
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*0147169190
 1343384451
 2474533573
55rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*0231231231
 1474474474
 2599599599
56młynarstwo*0126126126
 1231231231
 2343343343
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*0828282
 1103103103
 2169169169
58wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*082103103
 1215231231
59usługi w zakresie introligatorstwa0231273298
 1533573616
 2656723812
60usługi w zakresie lutnictwa0190215231
 1361427474
 2533573616
61usługi w zakresie organmistrzostwa0231273298
 1474533573
 2599656712
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych0190231257
 1402451513
 2545599643
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych0231273298
 1474533573
 2588643697
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych0190231257
 1427474533
 2573616669
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych0231273298
 1513561599
66ortopedyka*0103103126
 1231273298
 2361402451
 3402451513
67usługi w zakresie lakiernictwa0273273273
 1588588588
68usługowe wytwarzanie szyldów0231273298
 1533573616
 2656723812
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych0257273320
 1533573616
 2656723812
 37709011010
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludności0343384427
 1588630684
 28129241051
 3114112921429
 4133614641608
 5154417061864
71usługi w zakresie sztukatorstwa – dla ludności0257273320
 1451513561
 2599656712
 3712812924
72usługi w zakresie odgrzybiania budynków – dla ludności0343384427
 1588630684
73usługi w zakresie cyklinowania – dla ludności0257273320
 1533573616
74usługi w zakresie zduństwa – dla ludności0257273298
 1495545588
 2630684748
 38129241051
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności0451513561
 18129241051
 2120513531478
 3142915931738
76studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m – dla ludności0427427427
 1545545545
 2107310731073
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej0451451451
 1748748748
 2109710971097
 3135313531353
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt0231231231
 1495495495
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt0384384384
 1697697697
 z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim 298298298
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek0273298343
 1533588630
 2669723835
81usługi w zakresie maglowania0103126147
 1273298343
 2361427474
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0257273320
 1513561599
 2630684748
 3770791901
 48129011010
83pranie pierza i puchu0190231257
 1427474533
 2573616669
84kominiarstwo0169190215
 1402451513
 2545599643
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania0320361402
 1630684748
 28359431073
86usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt0126147169
 1343384427
 2474533573
 3573616669
 4616669723
 5748855966
87usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców0126126147
 1273320361
 2427474533
 3533573616
 4545599643
 5684748855
88usługi kosmetyczne0126147169
 1343384427
 2495545588
 3588643697
 4630684748
 5684748855
89manicure, pedicure082103103
 1215231231
 2257273320
 3361427474
 4402451513
 5545599643
90usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)0588643697
 1115713161429
 2151416741833
 3170618862104
 usługi pozostałe0231273298
 1513561599
 2630684748
 3712812924
 48129431048
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii0533573616
 1103011571316
92sprzątanie wnętrz0231273298
 1474533573
 2599656712
93ważenie osób0626262
94usługi w zakresie radiestezji0126126126
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0231273298

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
– „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
– jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 67 621 zł przychodu rocznie.
5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4–6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
Lp.Parkingi o liczbie stanowiskStawka
123
1do 1407,10 zł od każdego stanowiska
2powyżej 140 do 180994 zł + 10,60 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3powyżej 1801418 zł + 12,60 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienioneW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5000ponad 5000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
1234567
 210435142812421735144922

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.
4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem „Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” (PKWiU dział 37),
7) związanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem „Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi” (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
a) „Transport lądowy i rurociągowy” (PKWiU dział 49),
b) „Transport wodny” (PKWiU dział 50),
c) „Transport lotniczy” (PKWiU dział 51),
d) „Magazynowanie i usługi wspomagające transport” (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
a) „Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) „Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych” (PKWiU 59.20.1),
c) „Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem „Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne” (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze – dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) świadczonych:
a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),
c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),
d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),
e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),
f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),
h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),
30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),
31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),
32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),
33) objętych grupowaniem:
a) „Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych” (PKWiU dział 84),
b) „Usługi w zakresie edukacji” (PKWiU dział 85),
c) „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU dział 86),
d) „Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem” (PKWiU dział 87),
34) pomocy społecznej bez zakwaterowania – w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),
35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90–93),
36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),
37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),
38) objętych grupowaniem:
a) „Pozostałe usługi indywidualne” (PKWiU dział 96),
b) „Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne” (PKWiU 99.00.10.0).
Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5000powyżej 5000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi0384588533723588924
 15337235889247231184
 258893372311849241353
 37231184924135312471687
2kwiatami05337235889247231184
 158893372311849241353
 27231184924135312471687

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).
4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).
Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
Lp.Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznejW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5000powyżej 5000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1artykułów nieżywnościowych0533118458813537232213
 1588135372322139243280
 27121687986297412474355

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część IV. Gastronomia
Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholuOznaczenie stawekWysokość stawki w zł
1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0513–684
 1684–901
 2812–1030
 3943–1157
 41272–1496
2w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0427–599
 1599–835
 2712–943
 3855–1073
 41152–1414

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część V. Usługi transportowe
Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25 000powyżej 25 000 do 100 000powyżej 100 000 do 500 000powyżej 500 000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób216227249266
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków331361394439
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej130130130130
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym148148148148
      
 z czego:    
 usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich62–10362–10362–10362–103

Objaśnienia:
1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.
2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.
3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.
4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część VI. Usługi rozrywkowe
Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grającedo 245,60 zł od każdego urządzenia
 powyżej 2 do 491,20 zł + 107,60 zł od każdego urządzenia ponad 2
 powyżej 4 do 6306,40 zł + 132,00 zł od każdego urządzenia ponad 4
 powyżej 6 do 8570,40 zł + 140,90 zł od każdego urządzenia ponad 6
 powyżej 8 do 10852,20 zł + 161,90 zł od każdego urządzenia ponad 8
 powyżej 101176,00 zł + 184,60 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci – o liczbie miejsc:  
 do 161*8,90 zł od każdego miejsca
 powyżej 161*142,40 zł + 8,90 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) – o liczbie miejsc:  
 do 241*28,40 zł od każdego miejsca
 powyżej 241*681,60 zł + 22,90 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) – o liczbie samochodówdo 6105,60 zł od każdego samochodu
 powyżej 6 do 12633,60 zł + 165,20 zł od każdego samochodu ponad 6
 powyżej 12 do 241624,80 zł + 211,00 zł od każdego samochodu ponad 12
 powyżej 244156,80 zł + 263,90 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1329,00 zł
 2668,40 zł
 powyżej 2668,40 zł + 668,40 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:  
 a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe186,40 zł
 2216,20 zł
 3506,60 zł
 powyżej 3506,60 zł + 348,60 zł od każdego urządzenia ponad 3
 b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 422,90 zł od każdego urządzenia
 powyżej 4 do 691,60 zł + 26,60 zł od każdego urządzenia ponad 4
 powyżej 6144,80 zł + 52,80 zł od każdego urządzenia ponad 6
7Huśtawki (wahadłowe i kołowe)190,10 zł
 2461,00 zł
 powyżej 2461,00 zł + 461,00 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*14,10 zł
9Zjeżdżalnie:  
 a) zjeżdżalnie „Gigant”1*82,90 zł
 b) zjeżdżalnie przewoźne1*54,40 zł
10Imprezy pozostałe:  
 a) pałac strachów, labirynt1*1657,20 zł
 b) ściana emocji1*1349,40 zł
 c) ściana lalkowa1*461,00 zł
 d) głowa medium, pokazy gadów1*267,20 zł
 e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne1*114,50 zł
 f) gabinet luster1*60,10 zł
 g) hipodrom – kuce1*37,10 zł

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.
2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.
3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.
Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25 000powyżej 25 000
1234
 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:  
    
1do 10 na dobę391409
2do 20 na dobę539569
3do 30 na dobę619
    
 Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:  
    
4do 50 posiłków na dobę470511
5do 100 posiłków na dobę619683

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
Lp.Rodzaj wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
1234
1Lekarz i lekarz stomatologdo 4815,70 zł za każdą godzinę
 powyżej 48 do 96753,60 zł + 20,90 zł za każdą godzinę ponad 48
 powyżej 961756,80 zł
2Felczer 4,70 zł za każdą godzinę
3Technik dentystycznydo 2413,80 zł za każdą godzinę
 powyżej 24 do 96331,20 zł + 18,00 zł za każdą godzinę ponad 24
 powyżej 961627,20 zł
4Pielęgniarka, położna 1,60 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych
Zakres wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:  
a)do 488,90 zł za każdą godzinę
 powyżej 48 do 96427,20 zł + 10,60 zł za każdą godzinę ponad 48
 powyżej 96936,00 zł
   
b)457,50 zł

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.
3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.
Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
       
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481,60 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9676,80 zł + 3,50 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96244,80 zł

Objaśnienie:
Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.
Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny
Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 485,10 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96244,80 zł + 10,60 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96753,60 zł

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.
2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.
Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy
      
Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 5000powyżej 5000 do 20 000powyżej 20 000
1Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich34–4747–6464–75
2Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły34–4747–6464–75
3Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego89–118103–131118–148
4Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 1264–148118–260231–470
5Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej34–4747–6447–75

Objaśnienia:
1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.
2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.
3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.
4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Powrót

Załącznik nr 4

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ OBJĘTEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Objaśnienie:
Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.            
Lp.Zakres działalnościPrzedmiot działalności
123
1usługi ślusarskieWyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności: narzędzi, prostych narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego; sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp.
 Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanychWyrób i naprawa naczyń blaszanych. Wyrób przedmiotów z cyny (np. dzbanów, kufli, kielichów, mis, świeczników). Wyrób rur i kolanek do pieców. Renowacja przedmiotów zabytkowych z blachy. Obudowa blachą wszelkiego rodzaju sprzętu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
3usługi rusznikarskieWyrób, naprawa i konserwacja broni palnej (myśliwskiej, sportowej krótkiej i gazowej). Dorabianie części zamiennych do broni i montowanie na niej lunet. Renowacja broni, np. oksydowanie. Ocena stanu technicznego broni i jej przestrzeliwanie. Zdobienie broni. Wyrób amunicji do broni myśliwskiej i sportowej. Wyrób kopii dawnej broni palnej. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
4usługi w zakresie złotnictwa-jubilerstwa – dla ludnościWyrób, naprawa, przeróbka i konserwacja biżuterii i innych przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. wyrobów korpusowych) z metali szlachetnych i innych metali. Obróbka i oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych. Zdobienie wyrobów różnymi technikami. Rytowanie w kamieniach. Usługowa oprawa bursztynów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
5usługi grawerskieZdobienie ręczne i maszynowe przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z metali szlachetnych, kolorowych i żelaznych technikami grawerskimi. Grawerowanie wklęsłe, płaskie i wypukłe w metalu, kamieniach szlachetnych i ozdobnych oraz innych materiałach. Wyrób stempli i matryc. Wyrób medali, orderów, plakietek, znaczków, monogramów, wizytówek, szyldzików, numeratorów, cechowników, wzorników itp. oraz różnych ozdób technikami grawerskimi. Rytowanie walców. Cyzelowanie. Emaliowanie, inkrustowanie i intarsjowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
6usługi w zakresie wyrobu pieczątekWykonywanie wszelkiego rodzaju pieczątek. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
7usługi pobielania kotłów i naczyńNakładanie powłoki cynowej na powierzchnię powierzonych kotłów, naczyń i urządzeń, wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi, np. trawienie, czyszczenie, polerowanie. Naprawa pobielanych naczyń i przedmiotów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
8usługi kowalskieNaprawa i konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z metali żelaznych, podwozi, przyczep do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych i wózków ręcznych. Wyrób części do maszyn rolniczych i pojazdów techniką plastycznej obróbki metali. Wyrób kutych okuć budowlanych. Wyrób i naprawa kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych, wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki. Podkuwanie koni. Wyrób, naprawa i konserwacja resorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczejMontaż, demontaż i naprawa podzespołów, zespołów oraz członów funkcjonalnych urządzeń i aparatury chłodniczej oraz zamrażającej. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej do urządzeń chłodniczych i zamrażających. Wykonywanie części zamiennych do urządzeń chłodniczych i zamrażających, wraz z obróbką metali. Napełnianie agregatów środkami chłodniczymi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
10usługi w zakresie kotlarstwaWyrób, naprawa, konserwacja oraz instalowanie wszelkiego rodzaju: kotłów centralnego ogrzewania (parowych i wodnych, nisko-, średnio- i wysokoprężnych), kotłów warzelnych i o innym przeznaczeniu, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wymienników ciepła różnych typów i innych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Montowanie na kotłach i zbiornikach osprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej; czyszczenie kotłów i zbiorników. Wyrób elementów do kotłów, zbiorników, wymienników ciepła itp. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
11usługi w zakresie mechaniki maszynWyrób, naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych maszyn, urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczychWyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wyrób części zamiennych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnegoWyrób, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury i urządzeń elektromedycznych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektromedycznych i uziemień dla urządzeń elektromedycznych. Wyrób aparatury elektromedycznej, z zastosowaniem podzespołów elektronicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnejWyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja narzędzi, aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto- i kinotechnicznych, w tym również liczników samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów specjalistycznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowychNaprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz urządzeń poligraficznych. Dorabianie części do naprawianych maszyn i urządzeń. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wagWyrób, naprawa i konserwacja wag. Dorabianie części do naprawianych wag. Wyrób odważników. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
17usługi zegarmistrzowskieWyrób, naprawa, konserwacja i regulacja zegarów, w tym elektronicznych i kurantów. Dorabianie części zamiennych. Konstruowanie, wyrób, naprawa i regulacja drobnych mechanizmów precyzyjnych. Zakładanie i naprawa pasków i bransolet z metali nieszlachetnych do zegarków, wymiana baterii. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdówAntykorozyjne zabezpieczanie środków transportu.
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawąMycie i czyszczenie środków transportu. Smarowanie i wymiana oleju w środkach transportu, konserwacja podwozi oraz inne usługi niezwiązane z naprawą środków transportu.
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowejWyrób i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wyrób i naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i transformatorów, aparatury łączeniowej (łączników), urządzeń elektromechanicznych. Wyrób i naprawa urządzeń grzejnych i oświetleniowych. Wyrób i montaż zapalarek piezoelektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych do maszyn i urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych. Wyrób podzespołów i urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych oraz rozdzielni elektroenergetycznych do 1 kV. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wyrób, regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznychNaprawa zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce, elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej, jak np. zasilacze, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna, naukowa, elektroniczny sprzęt pomiarowo-kontrolny, urządzenia cyfrowe służące do zbierania i przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pomocniczych. Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z wyłączeniem analogowych). Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
22usługi w zakresie tele- i radiomechanikiNaprawa i konserwacja oraz instalowanie urządzeń i aparatów radiowych, telewizyjnych, teletechnicznych, elektroakustycznych, w tym również domofonów, sygnalizacyjnych oraz elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń współpracujących, w tym również anten telewizyjnych, z wyjątkiem instalacji i montażu anten satelitarnych i sieci telewizji kablowej. Konserwacja i naprawa telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, central telefonicznych, aparatów telefonicznych i urządzeń dyspozytorskich wewnątrzzakładowych. Wykonywanie nietypowych urządzeń stabilizacyjnych, antenowych oraz części zamiennych, elementów i podzespołów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
23usługi w zakresie bieżnikowania oponBieżnikowanie i kolcowanie opon.
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania oponNaprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, montaż i demontaż opon oraz wyważanie kół, naprawa wszelkich wyrobów z gumy i gumopodobnych, w tym zabawek i artykułów sanitarnych, naprawa obuwia gumowego oraz artykułów gumowo-metalowych; powlekanie tkanin gumą, wykonywanie klejów do gumy.
25szklarstwo *Szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowacja i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
26witrażownictwo *Wyrób, rekonstrukcja, naprawa i konserwacja witraży, wykonywanie kloszy do lamp lub innych kompozycji ze szkła kolorowego wiązanego metalami. Osadzanie witraży. Barwienie i wypalanie, matowanie, formatowanie i trawienie szkła, przygotowywanie złączy. Wykonywanie towarzyszących robót szklarskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumienWyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z zastosowaniem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Obudowa wnętrz drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i naprawa przedmiotów galanteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego z drewna. Usługowe wykonywanie elementów podłogowych. Wyrób i naprawa futerałów z drewna itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarska obróbka drewna. Wyrób ram. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
28kołodziejstwo *Wyrób i naprawa drewnianych pojazdów zaprzęgowych, np. wozów gospodarczych, powozów, karawanów, karet, sań i sanek. Wykonywanie obudowy drewnianej maszyn rolniczych i przyczep. Wyrób drewnianych narzędzi rolniczych oraz drewnianego sprzętu gospodarstwa wiejskiego, np. żłobków, koryt, skrzyń, drabin itp. Naprawa wyrobów bednarskich i z zakresu tokarstwa w drewnie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
29usługi w zakresie pozłotnictwaPozłacanie folią i farbą przedmiotów zabytkowych i użytkowych, np. ram, rzeźb, listew, elementów sztukatorskich, tablic nagrobkowych, elementów obiektów budowlanych itp. Wyrób i naprawa pozłacanych ram stylowych i listew ozdobnych. Renowacja i rekonstrukcja wyżej wymienionych przedmiotów. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp.
30usługi tapicerskieWyrób i renowacja kompletów, zestawów i pojedynczych mebli tapicerskich konstrukcji skrzyniowej i szkieletowej o różnym przeznaczeniu. Wyrób i naprawa tapicerskiego sprzętu sportowego. Wykładanie wnętrz mieszkalnych i w środkach transportu materiałami przeciwakustycznymi i ciepłochłonnymi oraz wykonywanie dekoracji okolicznościowych. Szycie i zakładanie zasłon. Szycie pokrowców. Zszywanie i układanie dywanów i chodników. Wykonywanie i naprawa tapicerki w środkach transportu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
31bednarstwo *Wyrób, naprawa i impregnowanie drewnianych naczyń klepkowych (np. wiader, cebrzyków, beczek). Wyrób klepki bednarskiej.
32koszykarstwo *Wyrób przedmiotów koszykarskich i plecionkarskich (np. koszy, mebli, galanterii) z wikliny, trzciny, rogożyny i bambusa oraz z zastosowaniem innych materiałów. Barwienie wykonywanych wyrobów. Naprawa i konserwacja mebli wiklinowych, trzcinowych itp.
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy *Wyrób mioteł i kropideł. Wyrób mat, słomianek, wycieraczek, koszyków oraz galanterii użytkowej i ozdobnej z gałęzi i słomy.
34gręplarstwo *Usługowe zgrzeblenie (gręplowanie) różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.
35kilimiarstwo *Wyrób i naprawa na warsztatach ręcznych: gobelinów i kilimów, makat, chodników, dywanów itp. oraz tkanin artystycznych przy użyciu różnych materiałów, np. wełny, lnu, bawełny, skóry, szkła, drewna, ceramiki, włosia końskiego, włókien syntetycznych, piór. Barwienie i przędzenie surowca do wytwarzania wyrobów.
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego *Wyrób koronek oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych metodą koronkarską.
37usługi hafciarskieRęczne i maszynowe haftowanie szat liturgicznych, bielizny stołowej, pościelowej, osobistej, odzieży itp. przy zastosowaniu różnych stylów i metod wykonawczych. Szycie i haftowanie sztandarów. Naprawa i renowacja haftowanych przedmiotów zabytkowych. Wyrób firan, galonów, taśm, szychów, ozdób i dystynkcji do mundurów, tarcz szkolnych itp. Szycie strojów ludowych i regionalnych oraz elementów tych strojów, zdobionych haftem i koronkami. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach *Wyrób na drutach i szydełkach przedmiotów z przędzy, włóczki, nici, sznurka itp.
39repasacja pończochNaprawa pończoch, rajstop, skarpet oraz innych wyrobów dziewiarskich metodą podnoszenia oczek.
40usługi w zakresie bieliźniarstwaWyrób, przerabianie i naprawa bielizny stołowej, pościelowej, niemowlęcej, dziecięcej, damskiej i męskiej (dziennej i nocnej), liturgicznej, podomek, szlafroków, płaszczy kąpielowych, bonżurek męskich, czepków pielęgniarskich, kucharskich itp. Wyrób kołder, śpiworów, poduszek, pierzyn, sienników. Wyrób z materiałów włókienniczych odzieży, ubiorów i rękawiczek oraz nakryć głowy dla dzieci do lat 6. Wyrób firanek i zasłon okiennych, pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, żabotów i muszek, śliniaków, kostiumów plażowych itp. Usługowe okrętkowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
41usługi w zakresie gorseciarstwaWyrób i naprawa gorsetów (z wyłączeniem gorsetów ortopedycznych), biustonoszy, pasków do pończoch, pasów ciążowych, kostiumów plażowych, kąpielowych itp.
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie *Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie męskich, młodzieżowych, chłopięcych i dziecięcych nakryć głowy, np. czapek cywilnych, mundurowych, szkolnych, kapeluszy, pilotek, beretów, biretów, z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skór, futer i ich imitacji.
43modniarstwo *Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie kapeluszy damskich, beretów, toczków, czapek i czapeczek dziecięcych itp. nakryć głowy z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skóry, futer i ich imitacji. Wyrób sztucznych kwiatów oraz innych ozdób, stroików do kapeluszy, welonów, wianków itp. z tkanin i skóry. Szycie szalików jako kompletu z nakryciem głowy. Szycie i upinanie welonów ślubnych, żałobnych oraz kokard.
44usługi krawieckieSzycie miarowe ubiorów i okryć damskich, męskich i dziecięcych, np.: kostiumy, kurtki, wdzianka, płaszcze letnie, płaszcze zimowe, spodnie, marynarki, prochowce z podpinką, ubiory sportowe, fraki, smokingi, sutanny, mundury, z wszelkich materiałów, w tym również ze skór licowych i materiałów skóropodobnych oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i sztucznych. Pokrywanie błamów. Naprawa i renowacja ubrań i okryć.
 Wyrób, naprawa i renowacja odzieży lekkiej damskiej i dziecięcej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory sportowe, ubiory plażowe, odzież młodzieżowa lekka itp. Szycie ocieplanej odzieży dla dzieci do lat 6. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanieCerowanie odzieży, w tym cerowanie artystyczne. Naprawa odzieży. Obciąganie guzików, klamer i pasków. Ręczne i maszynowe okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie spódnic, bluzek i innej garderoby oraz zasłon i firanek. Wszywanie zamków błyskawicznych, obszywanie maszynowe i ręczne dziurek, nabijanie zatrzasków i nap.
46usługi w zakresie kożuszkarstwaSzycie, naprawa, odświeżanie i zdobienie kożuchów oraz ich imitacji. Szycie, naprawa i odświeżanie galanterii z kożucha oraz imitacji. Wykonywanie błamów i wyrobów ze skór baranich z włosem.
47cholewkarstwo *Modelowanie i wykonywanie wierzchnich części obuwia ze skór, surowców skóropodobnych, materiałów włókienniczych i innych. Naprawa i przeróbka wierzchnich części obuwia. Naprawa wyrobów kaletniczych.
48szewstwo miaroweUsługowe wykonywanie, naprawa i odświeżanie obuwia ze skóry, z materiałów zastępczych, skóropodobnych, tekstylnych, drewna, tworzyw sztucznych itp.
49szewstwo ortopedyczne *Wykonywanie, naprawa oraz renowacja i odświeżanie obuwia ortopedycznego (korekcyjnego, protezowego, aparatowego itp.) ze skór i innych materiałów. Formowanie kopyt i cholewek do obuwia ortopedycznego, wyrób i regeneracja wkładek ortopedycznych. Naprawy z zakresu szewstwa.
50szewstwo naprawkoweNaprawa i odświeżanie obuwia.
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskichOdświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych lub skóropodobnych. Naprawa odzieży skórzanej i skóropodobnej, drobne przeróbki (np. skracanie, zwężanie, przedłużanie). Barwienie. Odświeżanie wyrobów futrzarskich lub ich części. Renowacja wyrobów futrzarskich i naprawa odzieży futrzarskiej, drobne przeróbki, np. skracanie, przedłużanie. Czyszczenie włosa, czyszczenie skóry (mizdry), barwienie, zszywanie i wprawianie brakujących części wyrobów.
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskichCzyszczenie i farbowanie wyrobów futrzarskich w zmechanizowanych agregatach pralniczych przy użyciu środków czyszczących lub farbujących.
53usługi w zakresie kuśnierstwaSzycie, naprawa i renowacja futer, kołnierzy, czapek, błamów oraz innej odzieży i galanterii futrzanej ze skór szlachetnych, półszlachetnych i zwykłych oraz z ich imitacji. Szycie pokrowców, narzut, makat dekoracyjnych, błamów, chodników itp. z futer oraz z wszelkiego rodzaju ścinków i odpadów futrzarskich.
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek *Wyrób i naprawa przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. uprzęży, siodeł, troków, pasów pędnych i transmisyjnych, sprzętu sportowego i myśliwskiego, kagańców, smyczy, biczów, waliz) ze skór rymarskich i materiałów zastępczych. Drobne naprawy wyrobów kaletniczych i pokryć tapicerskich.
55rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych *Wyrób, naprawa i odświeżanie rękawiczek skórzanych i skóropodobnych damskich, męskich i dziecięcych oraz wkładów ocieplających do rękawiczek ze skóry i skóropodobnych.
56młynarstwo *Przemiał i przerób zbóż i innych nasion na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy, śruty i innych przetworów zbożowych. Przygotowywanie ziarna zbóż i innych nasion do przemiału i przerobu.
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża *Przemiał i przerób zbóż w wiatrakach, śrutownikach i mlewnikach na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy i śruty. Przygotowywanie ziarna zbóż do przemiału i przerobu.
58wytwarzanie waty z cukru *, prażenie kukurydzy *Wytwarzanie waty z cukru. Prażenie kukurydzy (pop corn), z wyjątkiem prażenia kukurydzy przeznaczonej do dalszej odprzedaży lub wykorzystania jako surowiec do celów wytwórczych lub usługowych.
59usługi w zakresie introligatorstwaOprawa książek, dokumentów, bloków, notesów itp., tłoczenie, złocenie i barwienie napisów i ozdób introligatorskich. Konserwowanie druków i naprawa zniszczonych kart, ksiąg i opraw. Laminowanie. Naklejanie map, plansz, planów, reprodukcji, fotografii itp. Wyrób albumów, bloków, ksiąg handlowych, klaserów itp. Wyrób ozdobnych pudeł i pudełek, etui do biżuterii, futerałów, kaset do nakryć stołowych itp. Wyrób teczek na akta, obwolut, opakowań z kartonu i papieru oraz zdobionej galanterii papierniczej. Usługowe krojenie papieru, tektury i wszelkich materiałów introligatorskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
60usługi w zakresie lutnictwaWyrób, naprawa, korekta, konserwacja i strojenie instrumentów smyczkowych i szarpanych, w tym z użyciem elementów elektronicznych. Wyrób części i akcesoriów do instrumentów smyczkowych i szarpanych. Naprawa futerałów i pulpitów.
61usługi w zakresie organmistrzostwaWyrób, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja organów i części zamiennych do organów (z wyłączeniem organów elektronicznych). Montaż, instalowanie i strojenie organów. Naprawa fisharmonii.
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętychWyrób, przeróbka, naprawa, renowacja i konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta muzycznych instrumentów dętych blaszanych i drewnianych. Wyrób, przeróbka i montowanie części zespołów i podzespołów do instrumentów muzycznych dętych blaszanych i drewnianych. Polerowanie muzycznych instrumentów dętych. Naprawa pulpitów oraz futerałów do instrumentów dętych.
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnychWyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja i strojenie oraz korekta instrumentów perkusyjnych. Wyrób, przeróbka i montowanie części detali, zespołów i podzespołów do instrumentów perkusyjnych. Naprawa futerałów, pulpitów i nośników do instrumentów perkusyjnych.
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowychWyrób, przeróbka, naprawa, korekta, przestrajanie i strojenie instrumentów, np.: fortepiany, pianina, klawikordy, klawesyny, pianole, fisharmonie oraz wszelkiego rodzaju harmonie, akordeony i harmonijki ustne. Wytwarzanie, przeróbka i montowanie części, zespołów i podzespołów do instrumentów harmoniowych i fortepianowych. Naprawa pulpitów, futerałów i nośników do instrumentów harmoniowych i fortepianowych.
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznychWyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta instrumentów elektrycznych i elektronicznych, np. klawisety, organy, gitary elektroakustyczne. Wykonywanie, przeróbka i montaż części, zespołów i podzespołów elektronicznych do naprawianych instrumentów. Naprawa aparatury nagłaśniającej i sprzętu elektroakustycznego (np.: wzmacniaczy, głośników, mikrofonów, kamer pogłosowych, mikserów wielokanałowych stereofonicznych) związanych z instrumentem. Sprawdzanie i przystosowywanie poprawności działania instrumentów elektroakustycznych oraz aparatury nagłaśniającej.
66ortopedyka *Wykonywanie wszelkich prac z zakresu mechaniki ortopedycznej i bandażownictwa. Wykonywanie i naprawa protez kończyn dolnych i górnych, aparatów, gorsetów ortopedycznych, pasów brzusznych i przepuklinowych, zawieszeń protez, aparatów ortopedycznych itp. Wykonywanie części do protez, aparatów, gorsetów ortopedycznych itp.
67usługi w zakresie lakiernictwaLakierowanie powierzchni przedmiotów oraz zabezpieczanie materiałami antykorozyjnymi konstrukcji metalowych, z wyłączeniem środków transportu i obiektów budowlanych. Lakierowanie mebli oraz stolarki i elementów budowlanych, np. boazerii, balustrad, lamperii (niezwiązanych trwale z budynkiem). Renowacja powłok lakierniczych. Lakierowanie części, elementów zespołów, przedmiotów przez zanurzanie.
68usługowe wytwarzanie szyldówWytwarzanie szyldów, tablic, wywieszek, reklam, znaków firmowych, godeł i szablonów na różnych podkładach (blacha, szkło, drewno sztuczne, płótno i inne), w tym również techniką złocenia i srebrzenia.
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznychWykonywanie prac konserwatorskich i napraw wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludnościWykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów, np. murów i stropów z różnych materiałów. Wykonywanie i naprawa ław fundamentowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji. Wykonywanie, naprawa i rozbiórka ogrodzeń i kanałów murowanych i betonowych itp. Wykonywanie, konserwacja i rozbiórka kominów. Układanie płytek ceramicznych itp. Osadzanie w murach i ściankach stolarki i ślusarki budowlanej. Wykonywanie podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i cementowych. Wykonywanie rusztowań. Wykonywanie wykopów pod obiekty budowlane.
 Wykonywanie, przebudowa, naprawa i rozbiórka drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji dachowych, mostków, ogrodzeń drewnianych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych ścian, pokryć dachowych i stropów, podłóg z desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji drewnianych – trybun, pomostów estradowych, przystani i drewnianych elementów terenów osiedlowych i placów zabaw dziecięcych. Deskowanie i stemplowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych. Wykonywanie deskowań (szalunków) i zabezpieczeń przy robotach ziemnych. Zabezpieczanie elementów drewnianych impregnatami, środkami malarskimi i ogniochronnymi.
 Krycie i naprawa wszelkiego rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i współczesnych pokryć dachowych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych konstrukcji dachowych. Zakładanie izolacji dachowych. Impregnacja elementów drewnianych budynków. Zakładanie, naprawa i konserwacja urządzeń odwadniających. Naprawa i wykonywanie (na własne potrzeby) rynien dachowych i elementów blacharskich. Zakładanie i naprawa ław kominowych. Zabezpieczanie antykorozyjne pokryć dachowych i elementów blacharskich oraz innych stalowych elementów dachów. Montaż żaluzji, folii antywłamaniowych i przeciwsłonecznych.
 Układanie, remont i konserwacja podłóg i posadzek z różnych materiałów, jak: drewno, kamień, ceramika, tworzywo sztuczne, beton itp. Przygotowanie podłoży pod posadzki. Układanie płytek ceramicznych na ścianach.
 Malowanie elewacji i wnętrz budynków przy zastosowaniu różnych technik malarskich. Przygotowanie podłoży. Malowanie urządzeń w budynkach. Lakierowanie otworów i elementów budowlanych, mebli ściennych itp. Nakładanie różnego rodzaju tapet. Przygotowanie podłoży pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej, np. ogrodzeń, latarni, słupów wysokiego napięcia, urządzeń energetycznych itp. Wykonywanie rusztowań i zabezpieczeń bhp. Wykonywanie przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych, antykorozyjnych i biologicznych izolacji budowlanych przy użyciu wszelkich materiałów izolacyjnych. Przygotowanie obiektu budowlanego do wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i kontrola działania urządzeń izolacyjnych. Usuwanie uszkodzeń izolacji. Naprawa drenażu odwadniającego budynki.
 Krycie, naprawa i konserwacja dachów blachą. Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkich elementów blacharskich. Naprawa i konserwacja pokryć dachowych krytych blachą. Malowanie i zabezpieczanie antykorozyjne elementów dachowych.
 Wykonywanie i montaż przewodów i elementów z blachy dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naprawa i konserwacja rynien dachowych, rur spustowych itp. elementów. Wykonywanie i naprawa ław kominowych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.
71usługi w zakresie sztukatorstwa – dla ludnościWyrób elementów budowlanych z gipsu, jak: gzymsy, stiuki, sztablatury itp. Wytwarzanie odlewów z gipsu, rzeźb, płaskorzeźb, ornamentów i napisów oraz ich naprawa i konserwacja. Wyrób gipsowych makiet budynków, modeli i fragmentów elewacji. Wykonywanie tynków zwykłych, specjalnych i szlachetnych, dokonywanie ich naprawy i konserwacji. Przygotowanie różnych form gipsowych. Wyrób przedmiotów zdobniczych z gipsu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
72usługi w zakresie odgrzybiania budynków – dla ludnościOdgrzybianie i osuszanie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych różnymi technikami. Wzmacnianie odgrzybionych ścian np. poprzez ściągi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
73usługi w zakresie cyklinowania – dla ludnościCyklinowanie podłóg, schodów drewnianych itp. – ręczne lub maszynowe. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
74usługi w zakresie zduństwa – dla ludnościWykonywanie, rozbiórka i naprawa ceramicznych pieców grzewczych i trzonów kuchennych. Budowa, rozbiórka i naprawa pieców piekarniczych, wędzarni, suszarni itp. Budowa i naprawa pieców przenośnych (ceramicznych). Budowa kominków. Wykonywanie czopuchów. Remont i naprawa kanałów dymowych i kominów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludnościWykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacyjnych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. kuchni parowych, pralni mechanicznych, suszarni). Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych.
 Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacji bezprzewodowej na gaz płynny). Czyszczenie instalacji i zabezpieczanie antykorozyjne. Malowanie instalacji gazów technicznych w kolorach ustalonych przez dozór techniczny. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja: instalacji elektroenergetycznych siły, światła i sygnalizacji sterowania i słaboprądowych, instalacji piorunochronowej i uziemiającej, linii elektroenergetycznych i telefonicznych napowietrznych i kablowych, rozdzielnic elektrycznych i pulpitów sterujących, instalacji w stacjach „trafo” i agregatów prądotwórczych. Instalowanie i konserwacja odbiorników elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze instalacji, odbiorników i urządzeń elektrycznych. Wykonywanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania, uziemienia itp. Wykonywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, sterowania i automatyki. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
76studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m – dla ludnościKopanie szybów studziennych, wraz z wydobywaniem urobku ręcznie lub za pomocą sprzętu zmechanizowanego. Wykonywanie obudowy z kręgów lub murowanych z cegły i innych materiałów. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja studni. Wykonywanie w otworach studni ekranów wodoszczelnych, np. z iłu. Wykonywanie ze zbrojonego betonu pokrywy studni z zamykanym włazem. Montowanie pomp studziennych ręcznych lub hydroforowych. Naprawa pomp studziennych. Montaż i demontaż pomp głębinowych. Wykonywanie filarów studziennych. Wiercenie studzien do głębokości 30 m i ich obudowa. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczejWykonywanie za pomocą maszyn rolniczych zabiegów agrotechnicznych, np. orek, podorywek, bronowań, wałowań, rozrzucania obornika, rozsiewania nawozów sztucznych, siewu zbóż i traw, sadzenia ziemiopłodów, opylania roślin środkami chemicznymi, koszenia traw, sprzętu zbóż, wykopków ziemniaków, buraków, omłotów, ustawiania stert, zwożenia plonów.
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierzątZwalczanie szkodników roślin i zwierząt wszelkiego rodzaju sposobami, np. środkami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi.
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierzątZapewnienie prawidłowego utrzymywania zwierząt przez przygotowanie i podawanie paszy i pojenie. Wypas zwierząt. Utrzymywanie w czystości zwierząt i pomieszczeń dla zwierząt. Ręczne i mechaniczne dojenie zwierząt mlecznych. Wykonywanie podstawowych zabiegów zootechnicznych. Pielęgnacja zwierząt gospodarskich i domowych. Strzyżenie psów i owiec.
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanekPranie w wodzie i prasowanie bielizny, odzieży oraz firanek, zasłon itp. Prężenie firanek i zasłon.
81usługi w zakresie maglowaniaMaglowanie bielizny oraz firanek, zasłon itp. na gorąco i na zimno.
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskichChemiczne czyszczenie, odplamianie oraz pranie odzieży i innych wyrobów włókienniczych. Chemiczne czyszczenie wyrobów ze skóry. Barwienie, odbarwianie (wybielanie) tkanin, dzianin, przędzy, wyrobów odzieżowych itp. Apreturowanie wyrobów po praniu i farbowaniu.
83pranie pierza i puchuPranie pierza i puchu.
84kominiarstwoCzyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o stanie: przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi, kanałów przełazowych i nasad kominowych. Badanie stanu przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i wentylacyjnych, kanałów oraz połączeń paleniskowych w budynkach przed oddaniem ich do użytku, wyszukiwanie przerw w ścianach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie połączeń paleniskowych w budynkach już użytkowanych. Badanie przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych i kanałów. Wydawanie opinii dotyczących połączenia palenisk i wentylacji na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wolno stojących. Czyszczenie i konserwacja wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych oraz pieców i rur, a także kotłów niskoprężnych i wysokoprężnych oraz kanałów spalinowych. Czyszczenie wędzarni. Odgruzowywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wypalanie sadzy w przewodach kominowych. Montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych.
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzaniaTępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp. środkami chemicznymi. Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych. Odkażanie budynków, pomieszczeń inwentarskich, klatek dla zwierząt hodowlanych itp. oraz obiektów zagrożonych epidemiologicznie (szamb, wysypisk śmieci i in.).
86 i 87usługi fryzjerskie dla: kobiet i dziewcząt oraz mężczyzn i chłopcówStrzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk.
88usługi kosmetyczneWykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe).
 Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo- i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.
89manicure, pedicureNadawanie kształtu paznokciom przez skracanie i opiłowanie. Wycinanie naskórka, lakierowanie paznokci. Usuwanie zgrubień skóry i wycinanie nagniotków.
90usługi fotograficzneWykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych.
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypiiWykonywanie odbitek rysunków, planów, tekstów itp. techniką światłokopii (diazotypii) i kserografii.
92sprzątanie wnętrzCzyszczenie, mycie i odkurzanie pomieszczeń oraz mebli. Czyszczenie i mycie urządzeń sanitarnych. Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie - froterowanie podłóg.
93ważenie osóbWażenie osób i mierzenie wzrostu przy użyciu wag osobowych.
94usługi w zakresie radiestezjiWyznaczanie w terenie przebiegu żył wodnych, kreślenie ich głębokości, wydajności i jakości wody. Wykrywanie stref zadrażnień. Zabezpieczanie przed różnego rodzaju szkodliwym promieniowaniem w mieszkaniach, budynkach inwentarskich, zakładach pracy itp. oraz zabezpieczanie szklarni i ogródków przed szkodliwym dla roślin promieniowaniem.
95usługi świadczone w gospodarstwach domowychObsługa gospodarstw domowych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.


Powrót

Załącznik nr 593) – obowiązujący w 2019 r.

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW94)

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.
 
W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek w złotych
powyżejdo
 1 000434
1 0002 000494
2 0003 000532
3 0004 000583
4 0005 000634
5 0006 000693
6 0007 000755
7 0008 000815
8 0009 000879
9 00010 000954
10 00012 0001040
12 00014 0001127
14 00016 0001227
16 00018 0001329
18 00020 0001438
20 000 1559


Powrót

Załącznik nr 596) – obowiązujący w 2020 r.

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW94)

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.
W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek w złotych
powyżejdo
 1000443
10002000504
20003000543
30004000595
40005000647
50006000707
60007000770
70008000832
80009000897
900010 000974
10 00012 0001061
12 00014 0001150
14 00016 0001252
16 00018 0001356
18 00020 0001468
20 000 1591


Powrót

Załącznik nr 693) – obowiązujący w 2019 r.

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY94)

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.
W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5 000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
wysokość stawek w złotych
 1 000131273393
1 0003 000393412412
3 0005 000412438455
5 0008 000422455467
8 00010 000438477492
10 000 455492503


Powrót

Załącznik nr 696) – obowiązujący w 2020 r.

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY94)

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.
W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5000 do 50 000powyżej 50 000
wysokość stawek w złotych
 1000133278401
10003000401420420
30005000420447464
50008000430464476
800010 000447487502
10 000 4645025131) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245 i 2246.
2) Dodany przez art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), która weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771, 1629, 2126 i 2244.
4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
5) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
6) Przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
7) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 8.
8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
9) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 10.
10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8.
11) Dodany przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
12) Dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193 i 2244.
14) Dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
16) Dodany przez art. 81 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
17) Dodany przez art. 81 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
18) Dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 14; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
19) Dodany przez art. 81 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
20) Dodany przez art. 81 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
21) Przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6; skutki określone w art. 9 ust. 1 ustawy o ZPDoF (dalej: ustawy) w brzmieniu przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży oświadczenie lub wniosek, o których mowa w art. 9 ust. 1b ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.
24) Dodany przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
26) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
28) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 21; uchylony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1291 i 2193), która weszła w życie z dniem 19 lipca 2018 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 6; ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia 2018 r.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
31) Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 18; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 21.
33) Dodana przez art. 81 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
36) Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21; uchylony przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
37) Dodany przez art. 14 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
38) Dodany przez art. 81 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
40) Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 21.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 27.
43) Przez art. 14 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
44) Zdanie drugie i trzecie uchylone przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 21.
45) Przez art. 14 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
46) Dodany przez art. 81 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
47) Dodany przez art. 81 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
48) Przez art. 14 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
50) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
51) Dodany przez art. 81 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
53) Zdanie drugie dodane przez art. 7 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 14; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
54) Dodany przez art. 81 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6; zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał, złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 21 ust. 1c ustawy o ZPDoF w brzmieniu przed 1 stycznia 2019 r. nie wywołują skutków określonych w tym artykule w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 27.
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
60) Dodany przez art. 5 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 61.
62) Dodany przez art. 14 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
63) Dodany przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 14; będzie miał zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach ustawy w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
64) Przez art. 5 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
65) Dodany przez art. 81 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
66) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
67) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 i 2192.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
69) Dodany przez art. 81 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
70) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 71.
71) Przez art. 112 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), która weszła w życie z dniem 29 listopada 2019 r.
72) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
74) Dodany przez art. 5 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
75) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 179), która weszła w życie z dniem 15 lutego 2020 r.; ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
77) Dodany przez art. 81 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
78) Dodany przez art. 81 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
79) Dodany przez art. 81 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
80) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
81) Zdanie trzecie w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
82) Dodany przez art. 81 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
83) Dodany przez art. 81 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
85) Przez art. 14 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
86) Zdanie trzecie dodane przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 8.
87) Przez art. 14 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
88) Przez art. 14 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
89) Dodany przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 21; uchylony przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1.
90) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku Dz.U.2018.128.1291.3.1.
91) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.
92) Ustawa została ogłoszona w dniu 27 listopada 1998 r.
93) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M. P. poz. 1172).
94) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia corocznie, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy stawki, na podstawie art. 55 ust. 1 niniejszej ustawy.
95) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia corocznie, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy podwyższoną kwotę, na podstawie art. 55 ust. 1 niniejszej ustawy.
96) W brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r. (M. P. poz. 1141).Powered by ProcessWire CMS