logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.

WYKAZ ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA FINANSÓW / MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

Lp. Treść rozporządzenia Data wejścia w życie Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczy:*) ma zastosowanie do dochodów uzyskanych „od” - „do”
1. Rozporządzenie z dn. 27 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 548) 31.03.2020 dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
2. Rozporządzenie z dn. 19 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 294) 10.03.2020 Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r.
3. Rozporządzenie z dn. 23 grudnia 2019 r. (Dz. U. poz. 2522) 28.12.2019 świadczeń otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
4. Rozporządzenie z dn. 8 lutego 2018 r. - tekst jednolity opublikowany w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2362) 14.02.2018 niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa od 24.08.2017 r. do 31.12.2021 r.
5. Rozporządzenie z dn. 18 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2092) 14.11.2019 nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy od 28.03.2019 do 31.12.2019
6. Rozporządzenie z dn. 14 października 2019 r. (Dz. U. poz. 1982) 15.10.2019 stypendiów, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki i innych środków finansowych w zakresie w jakim nie są wolne od podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 16 i 39 (w brzmieniu przed dniem 1 października 2018 r.) ustawy o PDoF od 01.01.2019 do 31.12.2020
7 Rozporządzenie z dn. 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 815) 29.04.2019 nagród, o których mowa w art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) od 1.01.2018 r. do 31.12.2019
8. Rozporządzenie z dn. 7 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 41) 24.01.2019 dochodów z tytułu nieodpłatnego nabycia: środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, usług szkoleniowych - będących przedmiotem zobowiązania offsetowego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019
9. Rozporządzenie z dn. 15 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2114) 1.01.2019 stypendiów otrzymanych w ramach programu "Erasmus+" od 1.01.2019 do 31.12.2023
10 Rozporządzenie z dn. 12 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1781) 2.10.2018 nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego od 1.03.2018 r. do 31.12.2019
11. Rozporządzenie z dn. 12 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1778) 29.09.2018 dochodów z tytułu nieodpłatnego nabycia: środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, usług szkoleniowych oraz z tytułu otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego - będących przedmiotem zobowiązania offsetowego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019
12. Rozporządzenie z dn. 26 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 864) 29.04.2017 stypendiów otrzymanych na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od  1.01.2016 r. do 31.12.2019 r.
13. Rozporządzenie z dn. 25 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1809) 19.11.2016 świadczeń z tyt. specyficznych el. wspierających zatrudnienie; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie; świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych od  1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
14. Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1147) 1.12.2011 odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w latach 2011-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji do 31.12.2030 r.
15. Rozporządzenie z dn. 26 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 164) 31.01.2015 dochodów (przychodów) opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji, z tytułu odsetek przysługujących wraz z zasiłkiem dla opiekuna za odpowiednie okresy od 15.05.2014 r. do "-"
16. Rozporządzenie z dn. 5 października 2011 r. (Dz. U. poz. 1357) 5.11.2011 odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2011 r. przez miasto stołeczne Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji do 31.12.2021 r.
17. Rozporządzenie z dn. 31 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 49) 2.02.2010 odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2010 r. przez miasto stołeczne Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji do 31.12.2020 r.
18. Rozporządzenie z dn. 29 czerwca 2009 r. (Dz. U. poz. 900) 23.07.2009 odsetek od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2009 r. przez województwo mazowieckie, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji do 31.12.2019 r.
19. Rozporządzenie z dn. 27 listopada 2008 r. (Dz. U. poz. 1395) 24.12.2008 odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2009 r. przez miasto stołeczne Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji do 31.12.2019 r.
20. Rozporządzenie z dn. 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. poz. 1738) 3.01.2008 odsetek od obligacji wyemitowanych w 2008 r. na podst. podanego rozporządzenia oraz z tyt. sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami
do 31.12.2059 r.
21. Rozporządzenie z dn. 20 grudnia 2006 r. (Dz. U. poz. 1802) 12.01.2007 odsetek od obligacji wyemitowanych w 2007 r. na podst. podanego rozporządzenia oraz z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami do 31.12.2038 r.
22. Rozporządzenie z dn. 20 października 2006 r. (Dz. U. poz. 1420) 1.11.2006 odsetek od obligacji wyemitowanych w 2006 r. na podst. podanego rozporządzenia oraz z tyt. sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami do 31.12.2026 r.
23. Rozporządzenie z dn. 7 marca 2002 r. (Dz. U. poz. 191) 11.03.2002 odsetek od obligacji wyemitowanych na podst. podanego rozporządzenia oraz z tyt. sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami bezterminowe
24 Rozporządzenie z dn. 10 stycznia 2001 r. (Dz. U. poz. 34) 7.02.2001 wynagrodzeń walutowych należnych pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych w wysokości określonej w rozporządzeniu od 1.01.2001 r. do "-"
25. Rozporządzenie z dn. 18 lutego 2000 r. (Dz. U. poz. 163) 15.03.2000 dochodów z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej przenoszącej własność obligacji wyemitowanych na podstawie: art. 5 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995,  art. 3 ust. 6 ustawy budżetowej na rok 1996, art. 5 ust. 5 ustawy budżetowej na rok 1997 od 1.01.2000 r. do "-"
26. Rozporządzenie z dn. 15 października 1998 r. (Dz. U. poz. 866) 15.10.1998 nagrody wypłaconej ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pomoc w ujęciu sprawcy bądź sprawców zabójstwa nadinspektora Marka Papały od 16.10.1998 do "-"


*) UWAGA: podany w tabeli dochód (przychód), od którego zaniechano poboru podatku dochodowego jest jedynie jego krótkim opisem; informacje szczegółowe takie jak np.: dokładny opis dochodu (przychodu), od którego zaniechano poboru podatku; kogo dotyczy zaniechanie poboru podatku zawarte są w pełnej treści rozporządzenia.

Powered by ProcessWire CMS