logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.


Dochody zagraniczne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym a unikanie podwójnego opodatkowania

W przypadku uzyskania dochodów zagranicznych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy zastosować jedną z metod unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli zastosowanie ma:

1) metoda odliczenia proporcjonalnego

Stosowanie tej metody oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od obliczonego podatku można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Jeśli do uzyskanych dochodów ma zastosowanie wskazana metoda wówczas obowiązek złożenia zeznania podatkowego występuje zawsze, niezależnie od tego, czy oprócz dochodów uzyskanych przez podatnika za granicą uzyskał on również w Polsce inne dochody podlegające opodatkowaniu.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że:
a) do dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w Polsce dodaje się dochody uzyskane przez niego za granicą,
b) od tak ustalonej sumy dochodów oblicza się podatek,
c) następnie oblicza się limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą, tzn. obliczony podatek zgodnie z lit. b mnoży się przez dochód uzyskany za granicą i następnie dzieli przez łączne dochody (polskie i zagraniczne),
d) od podatku obliczonego od całości uzyskanego przez podatnika dochodu (z Polski i zagranicy) odejmuje się podatek zapłacony za granicą, jednak tylko do wysokości limitu obliczonego zgodnie z lit. c.

Metoda odliczenia proporcjonalnego ma zastosowanie, jeśli z państwem, w którym osiągnięto dochody została zawarta umowa i stanowi ona o zastosowaniu wskazanej metody lub Polska nie zwarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem.

2) metoda wyłączenia z progresją

W przypadku, gdy dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym to zasady opodatkowania takich dochodów reguluje art. 12 ust. 12 ustawy ZPDoF, zgodnie z którym zastosowanie mają przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy PDoF. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem metoda wyłączenia z progresją sprowadza się do wyłączenia pełnego.

Zatem przychody uzyskane przez podatnika podatku zryczałtowanego za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją nie mają wpływu na wysokość stawki zryczałtowanego podatku i NIE uwzględnia się ich w rozliczeniu rocznym na PIT-28 i jego załącznikach.

UWAGA:
Metody unikania podwójnego opodatkowania należy stosować tylko w sytuacji, kiedy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody mogą być opodatkowane za granicą.

Powered by ProcessWire CMS