logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.


SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OPŁACANE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ GOSP. DOMOWE Z TYTUŁU ZAWARCIA UMOWY AKTYWIZACYJNEJ Z OSOBĄ BEZROBOTNĄ

Ulga z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2007 r., z zachowaniem praw nabytych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.).

Polega ona na odliczeniu od podatku opłacanego:
- na zasadach ogólnych lub
- w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
kwoty wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacania z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.

Wysokość odliczenia jest łączną kwotą składek ubezpieczeniowych, które zostały w trakcie dwunastu miesięcy faktycznie opłacone z kieszeni pracodawcy. Odliczenia dokonuje się po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym.

Warunki skorzystania z odliczenia
Skorzystanie z odliczenia wymaga spełnienia następujących warunków:
- zawarcie umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przed dniem 1.01.2007 r.,
- opłacenie składek ZUS ze środków własnych zatrudniającego,
- zarejestrowanie umowy w powiatowym urzędzie pracy,
- potwierdzenie faktu zawarcia umowy zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy,
- nieprzerwany 12 miesięczny okres trwania umowy aktywizacyjnej (po każdym takim okresie powstaje kolejne prawo do odliczenia składek opłaconych w tym okresie),
- udokumentowanie wydatków poniesionych z tytułu składek ZUS.

W przypadku:
- przedłużenia ważności umowy,
- wygaśnięcia umowy przed upływem 12-miesięcznego okresu,
- ponownego podpisania umowy po wygaśnięciu umowy zawartej przed 1.01.2007 r.
prawo do skorzystania z odliczenia NIE przysługuje.

Odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się jeśli wydatki z tyt. opłacenia składek nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (i odwrotnie); ważne aby ta sama kwota (część) ulgi nie została odliczona dwukrotnie tzn. raz od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i drugi raz od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwaga
Jeżeli w treści umowy zawartej przed dniem 1.01.2007 r. nie określono czasu jej obowiązywania, tzn. umowa została zawarta na czas nieokreślony - to z racji praw nabytych osobie zatrudniającej pomoc domową, przysługuje prawo do odliczeń aż do dnia rozwiązania umowy.Powrót

USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(na podstawie Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 i zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)
(...)

Art. 11.
1. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe zachowuje prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 27e ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, o której mowa w ust. 1, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

(...)Powered by ProcessWire CMS