logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.


DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Odliczeniu od dochodów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PDoF podlegają darowizny na cele kultu religijnego.
Przepisy nie ograniczają podmiotów, na rzecz których dokonane darowizny podlegają odliczeniu. Ważny jest cel kultu religijnego. W potocznym znaczeniu oznacza on czynności wykonywane z pobudek religijnych. Zatem odliczeniu podlegają np. darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.

Jeśli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Limit odliczenia
Odliczeniu podlega faktyczna wartość dokonanej darowizny. Kwota odliczenia darowizny na cele kultu religijnego łącznie z darowiznami na cele pożytku publicznego oraz na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Udokumentowanie darowizny
Z ulgi może skorzystać podatnik, który posiada dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:
- w przypadku darowizny pieniężnej - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
- w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Sposób dokonania odliczenia
Wartość przekazanej darowizny może zostać odliczona od:
- dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
- przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Darowizny na cele kultu religijnego nie podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu przedsiębiorstwa w spadku.
Uwaga: Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jednocześnie dochody opodatkowane wg skali to może dokonać wyboru w ramach, którego dochodu / przychodu dokona odliczenia; ważne aby ta sama kwota (część) ulgi nie została odliczona dwukrotnie tzn. raz od przychodu opodatkowanego ryczałtem i drugi raz od dochodu opodatkowanego wg skali podatkowej.

W składanym zeznaniu podatkowym (załącznik PIT/O dołączony do PIT-36/PIT-37 lub PIT-28) podatnik odliczając darowiznę wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny oraz dane obdarowanego (nazwę i kraj).


Odliczeniu nie podlegają darowizny:
a) poniesione na rzecz:
- osób fizycznych,
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
b) zwrócone w jakiejkolwiek formie.
W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.Powrót

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 26.

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:1)
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:2)
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:3)
9) darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
d)4) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.
1) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 2.
2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 3.
3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 6; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
4) Dodany przez art. 9 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 7; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858), która weszła w życie z dniem 18 maja 2018 r.
6) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Powered by ProcessWire CMS