logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Przykładowe odliczenie ulgi na jedno dziecko przez małżonków

Przykładowe odliczenie ulgi na jedno dziecko przez osobę samotnie wychowującą

Przykładowe odliczenie ulgi na jedno dziecko przez małżonków

Przykładowe odliczenie ulgi na dwoje dzieci przez małżonków (dzieci pełnoletnie: jedno uczące się cały rok, a drugie tylko przez część roku)

Przykładowe odliczenie ulgi na dwoje dzieci przez małżonków (dwoje dzieci małoletnich)

Przykładowe odliczenie ulgi na troje dzieci przez małżonków (w tym jedno dziecko wstąpiło w związek małżeński w trakcie roku)

Przykładowe odliczenie ulgi na czworo dzieci przez osobę samotnie wychowującą

Przykładowe odliczenie ulgi na troje dzieci przez małżonków (jedno wspólne dziecko małżonków i dwoje dzieci tylko jednego ze współmałżonków, z których jedno dziecko wstąpiło w związek małżeński w trakcie roku)

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: kwoty wydanej na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej

Wydatki na leki możliwe do odliczenia od dochodu/przychodu po spełnieniu dodatkowych warunków

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: kwoty wydanej na utrzymanie psa asystującego

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: kwoty wydanej na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: dot. nielimitowanych

Odliczenie przykładowych wydatków na cele rehabilitacyjne

Odliczenie przykładowych wydatków na cele rehabilitacyjne

Odliczenie darowizny przekazanej organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych

Odliczenie darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi

Odliczenie darowizny przekazanej na cele kultu religijnego ...

Odliczenie darowizny dokonanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Odliczenie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Odliczenie wydatków na nabycie nowych technologii

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika

Odliczenie ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznanej na podstawie decyzji

Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną

Odliczenie innych ulg od dochodu (przychodu) na PIT/O

Odliczenie innych ulg od podatku (ryczałtu) na PIT/O

Powered by ProcessWire CMS