logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Przedstawione poniżej filmy powstały w oparciu o wersję programu za rok podatkowy 2019 - sposób obsługi programu komputerowego w tym zakresie nie uległ zmianie.

Przykładowe odliczenie ulgi na jedno dziecko przez małżonków (sprawdzenie czy ulga przysługuje).

Przykładowe odliczenie ulgi na jedno dziecko przez osobę samotnie wychowującą (sprawdzenie czy ulga przysługuje).

Przykładowe odliczenie ulgi na dwoje dzieci przez małżonków (dzieci pełnoletnie: jedno uczące się cały rok, a drugie tylko część roku).

Przykładowe odliczenie ulgi na dwoje dzieci przez małżonków (dwoje dzieci małoletnich).

Przykładowe odliczenie ulgi na troje dzieci przez małżonków (w tym jedno dziecko wstąpiło w związek małżeński w trakcie roku).

Przykładowe odliczenie ulgi na czworo dzieci przez osobę samotnie wychowującą (jedno własne dziecko i troje dzieci przysposobionych w trakcie roku).

Przykładowe odliczenie ulgi na troje dzieci przez małżonków (jedno wspólne dziecko małżonków i dwoje dzieci tylko jedno ze współmałżonków, z których jedno dziecko wstąpiło w związek małżeński w trakcie roku).

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: kwoty wydanej na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej.

Wydatki na leki możliwe do odliczenia od dochodu/przychodu po spełnieniu dodatkowych warunków.

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: kwoty wydanej na utrzymanie psa asystującego.

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: kwoty wydanej na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne: dot. nielimitowanych.

Odliczenie przykładowych wydatków na cele rehabilitacyjne.

Odliczenie przykładowych wydatków na cele rehabilitacyjne.

Odliczenie darowizny przekazanej organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Odliczenie darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy.

Odliczenie darowizny przekazanej na cele kultu religijnego ... .

Odliczenie darowizny dokonanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Odliczenie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet.

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenie emerytalnego (IKZE).

Odliczenie przykładowych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzgledniającyh podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika.

Odliczenie ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznanej na podstawie decyzji.

Odliczenie innych ulg od dochodu (przychodu) na PIT/O.

Odliczenie innych ulg od podatku (ryczałtu) na PIT/O.

Powered by ProcessWire CMS